Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit van 12 december 2000, houdende aanwijzing van gemeenten die voor de toepassing van de Wet bodembescherming worden gelijkgesteld met een provincie (Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 oktober 2000, nr. MJZ2000128348, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 88, negende lid, van de Wet bodembescherming;

De Raad van State gehoord (advies van 16 november 2000, nr. W08.00/0509/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2000, nr. MJZ2000148569, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 88, eerste lid, van de Wet bodembescherming wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de navolgende gemeenten:

 • a. Alkmaar,

 • b. Almelo,

 • c. Amersfoort,

 • d. Arnhem,

 • e. Breda,

 • f. Deventer,

 • g. Dordrecht,

 • h. Eindhoven,

 • i. Emmen,

 • j. Enschede,

 • k. Groningen,

 • l. Haarlem,

 • m. Heerlen,

 • n. Helmond,

 • o. Hengelo,

 • p. ‘s-Hertogenbosch,

 • q. Leeuwarden,

 • r. Leiden,

 • s. Maastricht,

 • t. Nijmegen,

 • u. Schiedam,

 • v. Tilburg,

 • w. Venlo,

 • x. Zaanstad en

 • y. Zwolle

Artikel 2

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2000

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven