Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Geldend van 14-07-2004 t/m 31-01-2005

Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Artikel 1

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunning

 

Collectief personenvervoer

€ 603,–

Collectief personenvervoer onder beperkingen

€ 419,-

Taxivervoer

€ 576,-

Artikel 2

Voor het behandelen van een aanvraag om wijziging van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Wijzigen vergunning

 

Collectief personenvervoer

€ 330,–

Taxivervoer

€ 303,-

Taxivervoer of collectief vervoer, beperkt tot de gegevens als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 112,-

Artikel 3

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van documenten die samenhangen met de eis van vakbekwaamheid, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

 

EG-verklaring taxivervoer

€ 283,-

Ontheffing vakbekwaamheid

€ 283,-

Artikel 4

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening of wijziging van documenten ten behoeve van het verrichten van internationaal vervoer per bus en auto als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

 

Verlening van een communautaire vergunning

€ 293,-

gewaarmerkt afschrift communautaire vergunning

€ 15,-

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1015,-

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 394,-

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 684/92, of van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, van verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 135,-

Vergunningsbewijs geregeld vervoer

€ 15,-

Vergunning pendelvervoer

€ 400,-

Reisbladen

€ 15,-

Transitovergunning

€ 400,-

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 64,-

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 47,-

Bewijs van toelating internationaal taxivervoer

€ 133,-

Artikel 5

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een vergunningbewijs als bedoeld artikel 17 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd van € 15,-.

Artikel 7

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een chauffeurspas als bedoeld in artikel 75, van het Besluit personenvervoer 2000, of een duplicaat chauffeurspas als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Regeling chauffeurspas taxivervoer, is een vergoeding verschuldigd van € 47,-.

Artikel 8

In afwijking van artikel 1 is voor de behandeling van de aanvraag om verlening van een vergunning als bedoeld in de artikelen VII van de wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 535), en 125 van het Besluit personenvervoer 2000, dan wel artikel 112, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000:

  • a. geen vergoeding verschuldigd, dan wel,

  • b. indien uit die aanvraag blijkt dat tegelijkertijd om een wijziging als bedoeld in artikel 2 wordt verzocht, een vergoeding verschuldigd als bedoeld in dat artikel.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina