Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 23-05-2022.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Artikel 1

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunning

 

Collectief personenvervoer

545,-

Collectief personenvervoer onder beperkingen

400,-

Taxivervoer

545,-

Artikel 2

Voor het behandelen van een aanvraag om wijziging van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Wijzigen vergunning

 

Collectief personenvervoer

285,-

Taxivervoer

285,-

Taxivervoer of collectief personenvervoer, van de gegevens als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, en artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

102,-

Artikel 3

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van documenten die samenhangen met de eis van vakbekwaamheid, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

 

EG-verklaring taxivervoer

270,-

Ontheffing vakbekwaamheid

270,-

Artikel 4

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening of wijziging van documenten ten behoeve van het verrichten van internationaal vervoer per bus en auto als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

 

Verlening van een communautaire vergunning

280,-

gewaarmerkt afschrift communautaire vergunning

14,-

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

965,-

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

372,-

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 684/92, en van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, van verordening (EEG) nr. 684/92 en in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunningbewijs geregeld vervoer

124,-

Vergunningsbewijs geregeld vervoer

14,-

Vergunning pendelvervoer

382,-

Reisbladen

14,-

Transitovergunning

382,-

Attest eigen vervoer binnen de EU

61,-

Bewijs van toelating

45,-

Artikel 7

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een chauffeurspas als bedoeld in artikel 75, van het Besluit personenvervoer 2000, of een duplicaat chauffeurspas als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Regeling chauffeurspas taxivervoer, is een vergoeding verschuldigd van € 45,-.

Artikel 8

In afwijking van artikel 1 is voor de behandeling van de aanvraag om verlening van een vergunning als bedoeld in de artikelen VII van de wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 535), en 125 van het Besluit personenvervoer 2000, dan wel artikel 112, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000:

  • a. geen vergoeding verschuldigd, dan wel,

  • b. indien uit die aanvraag blijkt dat tegelijkertijd om een wijziging als bedoeld in artikel 2 wordt verzocht, een vergoeding verschuldigd als bedoeld in dat artikel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven