Vreemdelingenwet 2000

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 20-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit modern migratiebeleid
 2. Vreemdelingenbesluit 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling
  Tekst: tekst
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 6
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 6, 19a
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 13, 46a
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 9
 7. Beleidsregel ‘Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen’ ex artikel 9b Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 2
 8. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 3.1
 10. Besluit Uitwijklijst
  Artikel: 8
 11. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 1
 12. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 1
 13. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 14. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 3
 15. Besluit inburgering
  Artikelen: bij artikel 6.1, tweede lid, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2
 16. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.4.3
 17. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 18. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 19. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 3
 20. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 54, 56
 21. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel: A 1
 22. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 10, 11, 23
 23. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikelen: 4, 4c, 16a
 24. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1a, 1d, 1f, 1g, 1l, 1m, 2, 2a
 25. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 25, 25c, 44, 58
 26. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 31, 31a
 27. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 32, 33
 28. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikelen: 34, 35
 29. Gemeentewet
  Artikel: 10
 30. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 31. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 32. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 33. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 1, 10
 34. Kieswet
  Artikelen: B 3, Ya 14
 35. Participatiewet
  Artikel: 11
 36. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 37. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 38. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
  Artikel: 31
 39. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
  Artikel: 31
 40. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
  Artikel: 31
 41. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 43
 42. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 37
 43. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikelen: 31, 31a
 44. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 3
 45. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
  Artikelen: 1d, 20b
 46. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 40a
 47. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 22
 48. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
  Bijlage: I
 49. Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
  Artikel: 10
 50. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 3, 7
 51. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 2
 52. Reglement rijbewijzen
  Artikel: 42b
 53. Remigratiewet
  Artikelen: 1a, 2b
 54. Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers (in het bijzonder de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders)
  Tekst: tekst
 55. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlage: B
 56. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlage: 1
 57. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 58. Toeslagenwet
  Artikel: 15a
 59. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
  Artikelen: 32, 33
 60. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 2.1
 61. Verlofregeling TBS
  Artikelen: 2, 6
 62. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.34g, 3.34j, 3.34k, 3.4, 3.43b, 3.43c, 3.5, 3.51, 3.52, 3.6, 3.7, 3.9, 4.16, 7.1f
 63. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.28, 2.1, 2.10, 2.1b, 2.11, 2.9, 3.104, 3.107a, 3.108, 3.116, 3.118, 3.124, 3.15, 3.23, 3.26, 3.27, 3.28, 3.3, 3.31b, 3.46, 3.51, 3.6b, 3.71, 3.82, 3.86, 3.9, 3.92, 3.93, 3.96a, 4.21, 4.37, 4.40, 4.42, 4.43, 4.44, 4.47, 4.5, 4.51, 4.52a, 5.1, 6.4, 6.5, 7.2, 8.2, 8.3, 8.4
 64. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 65. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 66. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 67. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 2a, 2w, 2x, 2y, 9, 9a, 11, 15, 16, 17a, 21, 34, 37, 40, 44a, 45, 45b, 50a, 55, 56, 59, 59b, 62c, 66a, 67, 109a
 68. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 111
 69. Werkloosheidswet
  Artikelen: 3, 19
 70. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:18
 71. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 4, 12
 72. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 3, 55a
 73. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1a:6, 2:11, 3:4, 5.3.1, 6a
 74. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.9
 75. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 5
 76. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.1.1
 77. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 3
 78. Wet inburgering
  Artikel: 3
 79. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 6
 80. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 6
 81. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 6
 82. Wet langdurige zorg
  Artikel: 2.1.1
 83. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 1.2.2
 84. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 3, 50a
 85. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 40
 86. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.32
 87. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 40
 88. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 27
 89. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 11
 90. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 69
 91. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:2:10, 6:2:18, 6:6:10b, 6:6:12
 92. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (implementatie Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten)
  Artikelen: II, III, VI
 93. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en vaststelling normen voor opvang verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180))
  Artikel: II
 94. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000, enz. (vaststelling criteria en instrumenten ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat voor behandeling verzoek om internationale bescherming)
  Artikel: III
 95. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)
  Artikel: VB
 96. Ziektewet
  Artikelen: 3, 41
 97. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina