Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen objecten worden aangewezen als te bewaken en te beveiligen objecten.

Artikel 2

 • 1 Aan de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Zeestrijdkrachten en de Commandant Luchtstrijdkrachten wordt mandaat verleend om, ieder voor zover het hem aangaat, namens de minister objecten aan te wijzen als voor een termijn van ten hoogste 12 weken te bewaken en te beveiligen objecten.

 • 2 De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, wordt hetzij in de Staatscourant dan wel in de Curaçaosche Courant of het Afkondigingsblad van Aruba geplaatst, hetzij op een andere door degene die de betrokken aanwijzing vaststelt voor dat geval aan te geven wijze kenbaar gemaakt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 14 september 2000

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Bijlage bij artikel 1 van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten

Objecten als bedoeld in artikel 1 van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten, zijn:

A. Vaste objecten

 • 1. militaire oefenterreinen en schietterreinen;

 • 2. militaire kazernes, legerplaatsen, mobilisatiecomplexen, forten en kampen;

 • 3. militaire vliegbases en vliegkampen, vluchtleidings- en gevechtsleidingscentra, alsmede militaire gedeelten van civiele luchtvaartterreinen;

 • 4. marinebases en -havencomplexen;

 • 5. militaire werkplaatsen en onderhoudsbedrijven;

 • 6. POMS-sites, militaire depots, magazijnen en raccordementen;

 • 7. militaire radiostations, peilgebouwen, antenneparken, zenderparken en verbindingscentra;

 • 8. de militaire hoofdkwartieren;

 • 9. de steunpunten en de vitale onderdelen in gebruik bij of ten behoeve van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba;

 • 10. het NATO-grondstation te Schoonhoven;

 • 11. de vitale onderdelen van de Defensie Pijpleidingen Organisatie;

 • 12. overige objecten welke gebruikt worden voor:

  • a. de opslag van gerubriceerde informatie ten behoeve van een krijgsmacht, of

  • b. de opslag of aanwezigheid van voor de bedrijfsvoering van een krijgsmacht vitale infrastructuur of voorzieningen.

B. Mobiele objecten

 • 1. tactische voertuigen en mobiele wapensystemen;

 • 2. mobiele installaties waar vitale goederen of gerubriceerd materieel of gerubriceerde documenten aanwezig zijn, zoals commandoposten en verbindingsvoertuigen;

 • 3. luchtvaartuigen, in gebruik bij of ten behoeve van een krijgsmacht;

 • 4. schepen, in gebruik bij of ten behoeve van een krijgsmacht;

 • 5. schepen, in gebruik bij of ten behoeve van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba;

 • 6. transporten van wapens, munitie, gevaarlijke stoffen en vitale voorwerpen.

Naar boven