Regeling kennisgeving badinrichtingen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 30-03-2023.
Geldend van 01-12-2000 t/m 30-09-2010

Regeling kennisgeving badinrichtingen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gedeputeerde staten kunnen een formulier vaststellen waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens worden ingediend.

Artikel 2

  • 2 In afwijking in zoverre van het eerste lid, verstrekt degene die voornemens is een badinrichting zodanig te wijzigen dat de gegevens, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, een verandering ondergaan en voor die verandering geen bouwvergunning is vereist, ten minste drie maanden voordat het voornemen tot wijziging in uitvoering wordt gegeven, de desbetreffende gegevens aan gedeputeerde staten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 9 september 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Naar boven