Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 15-09-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen IB
Wet IB 2001
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011353
RechtsgebiedBelastingrecht | Inkomstenbelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 3. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
 4. Besluit langdurige zorg
 5. Besluit RDA
 6. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 7. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 8. Bijstellingsregeling 2004
 9. Bijstellingsregeling 2008
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 12. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 13. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 14. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 15. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 16. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 17. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 18. Buitentoepassingstelling gedeelte 2007 willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 19. Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 20. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
 21. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
 22. Regeling groenprojecten 2010
 23. Regeling groenprojecten buitenland 2002
 24. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
 25. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 26. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
 27. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
 28. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
 29. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
 30. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
 31. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 32. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 33. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 34. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 35. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit EZ-subsidies (samenvoeging voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken)
 36. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 37. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 38. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 39. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 40. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 41. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 42. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 43. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 44. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 45. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 46. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 47. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 48. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 2. Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement
 3. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar
 4. Belastbaarheid van beleggingen in teak- en andere houtprojecten
 5. Beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de wettelijke termijn
 6. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 7. Compensatieregeling Belgische grensarbeiders
 8. Doorschuiving bij staking door overlijden (artikel 3.62 Wet IB 2001); verhuurde onderneming
 9. Emergency trust
 10. Firmaproblematiek, vragen en antwoorden
 11. Gebruikelijkheidstoets in de Wet inkomstenbelasting 2001
 12. Geruisloze terugkeer (artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969), standaardvoorwaarden en toelichting hierop
 13. Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Emigrerende ondernemers; staking onderneming
 14. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
 15. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang
 16. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014
 17. Inkomstenbelasting, aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
 18. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
 19. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
 20. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
 21. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 22. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
 23. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
 24. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
 25. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld
 26. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; vruchtgebruiker en eigenwoningrente
 27. Inkomstenbelasting, fiscale gevolgen voor vanaf 2008 ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag en betaalde en terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over eerdere jaren
 28. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
 29. Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving
 30. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
 31. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
 32. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
 33. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
 34. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
 35. Inkomstenbelasting, lijfrenten, pensioenaangroei voor belastingplichtigen die een Belgisch rustpensioen opbouwen
 36. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 37. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
 38. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
 39. Inkomstenbelasting, middeling
 40. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
 41. Inkomstenbelasting, oudedagsreserve
 42. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
 43. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
 44. Inkomstenbelasting, staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001)
 45. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
 46. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
 47. Inkomstenbelasting, toepassing urencriterium
 48. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
 49. Inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 50. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
 51. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 52. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 53. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve
 54. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 55. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
 56. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 57. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving
 58. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 59. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 60. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
 61. Inkomstenbelasting, waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privé-vermogen
 62. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, kwijtscheldingswinst en verjaring
 63. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders
 64. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; privé gebruik woning
 65. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; vermogensetikettering
 66. Inkomstenbelasting, winst, ondergrond windturbines
 67. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
 68. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
 69. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling
 70. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, uitsmeerregeling voor na 1 januari 2001 nabetaalde inkomsten
 71. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
 72. Internationaal belastingrecht, buitenlandse belastingplicht; berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland
 73. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 74. Internationaal belastingrecht; belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
 75. Landinrichtingsrente
 76. Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs
 77. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 78. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 79. Loonheffingen, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd
 80. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
 81. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
 82. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
 83. Maximumverlies medegerechtigden, referentiebedrag, onttrekking
 84. Ondernemerschap medisch specialisten
 85. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 86. Overdrachtsbelasting, creditering bij omzetting
 87. Periodieke uitkeringen, Rietkerk-uitkering
 88. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 89. Sale-lease-back van immateriële activa
 90. Speur- en ontwikkelingswerk voorperiode BV
 91. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 92. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, geruisloze terugkeer, standpunten
 93. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 94. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen
 95. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 96. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 97. Vrijstelling van inkomstenbelasting ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr. 36 165

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 2. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 4. Belastingplan 2012
  Artikel: IIIa
 5. Besluit RDA
  Artikel: 1
 6. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 7. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 8. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 9. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikelen: 10, 13, 13a, 15, 19, 24
 10. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 11. Circulaire wijzigingen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (burgemeester, enz.)
  Tekst: tekst
 12. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (CvdK, enz.)
  Tekst: tekst
 13. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (Waterschap, enz.)
  Tekst: tekst
 14. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
  Artikel: 3
 15. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel: 3
 16. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 17. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 18. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en België tot het vermijden van dubbele belastingen en voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar inkomen en vermogen
  Artikelen: 2, 3
 19. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Duitsland (vermijden dubbele belasting enz.)(Trb.2012, 123)
  Artikel: 2
 20. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
  Tekst: tekst
 24. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Teksten: tekst, tekst
 25. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 26. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; vruchtgebruiker en eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 27. Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving
  Tekst: tekst
 28. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 29. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 32. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
  Teksten: tekst, tekst
 33. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
  Tekst: tekst
 34. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
  Tekst: tekst
 35. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
  Tekst: tekst
 36. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 37. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
  Tekst: tekst
 38. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
  Tekst: tekst
 39. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 40. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve
  Tekst: tekst
 41. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 42. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Teksten: tekst, tekst
 43. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Tekst: tekst
 44. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
  Tekst: tekst
 45. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
  Tekst: tekst
 46. Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001
  Artikel: 5
 47. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 48. Internationaal belastingrecht; belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 49. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 85a
 50. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVI
 51. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 28
 52. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: I, I, IA, II, IV
 53. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 1
 54. Kortingsbesluit WIV
  Artikelen: 2, 3
 55. Loonheffingen, beleidsregels beoordeling dienstbetrekking
  Tekst: tekst
 56. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 57. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen
  Tekst: tekst
 58. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
  Tekst: tekst
 59. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 60. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 61. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
  Tekst: tekst
 62. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 63. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 64. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 65. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 66. Ontslagregeling
  Artikel: 6
 67. Regeling cofinanciering sectorplannen 2015
  Artikel: 1.1
 68. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
  Artikel: 1
 69. Regeling functionele valuta
  Artikel: 3
 70. Regeling inburgering
  Artikel: 4.7
 71. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikelen: 6, 13
 72. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel: 4
 73. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 7
 74. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.4.1
 75. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 76. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 77. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
  Tekst: tekst
 78. Successiewet 1956
  Artikelen: 13a, 20
 79. Tariefwet 2001
 80. Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie
  Artikel: 3.3
 81. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 82. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 83. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 84. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 2g, 2h, 11
 85. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 86. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 3, 3a
 87. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 2
 88. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 89. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 90. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
  Artikel: 1
 91. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
  Artikel: 1
 92. Vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 93. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 94. Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001
 95. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 96. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVIIaa
 97. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 98. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.33
 99. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 100. Wet bodembescherming
  Artikel: 55a
 101. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 65
 102. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IX
 103. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 104. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 3
 105. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 4, 12a, 19a, 32d
 106. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 14
 107. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 56, 78
 108. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 3
 109. Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
  Artikelen: 3, 17a
 110. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 6.11
 111. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  Artikel: V
 112. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 10.6, 12.5, 13.10
 113. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: V
 114. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: III
 115. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 116. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 33a
 117. Wet werken aan winst
  Artikel: VIII
 118. Wijziging rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders
  Tekst: tekst
 119. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
  Artikel: XIX
 120. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
  Artikel: XXII
 121. Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen)
 122. Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer
  Artikel: IXC
 123. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: VII
 124. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand (aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip)
 125. Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)
  Artikel: II
 126. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)
  Artikel: III
 127. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVI
 128. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
 129. Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)
Terug naar begin van de pagina