Programma Ketenmobiliteit 2000

[Regeling vervallen per 15-07-2009.]
Geldend van 15-04-2000 t/m 14-07-2009

Programma Ketenmobiliteit 2000

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat (Stcrt. 1999, 71) ;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 15-07-2009]

Tot het vaststellen van het programma Ketenmobiliteit 2000 van de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel II

[Vervallen per 15-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlage, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging ten kantore van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina