Regeling bijdrage Nederlandse Rode Kruis 1999

[Regeling vervallen per 26-12-2008.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 25-12-2008

Regeling bijdrage Nederlandse Rode Kruis 1999

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Na overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 8, derde lid, van het Besluit Rode Kruis 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 26-12-2008]

 • 1 De bijdrage, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Besluit Rode Kruis, bedraagt € 726.048,34 per jaar.

 • 2 Voor de kosten die voortvloeien uit het actualiseren van het lesmateriaal voor de Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten-opleiding wordt jaarlijks een bedrag van € 45.378,02 verstrekt.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de bijdrage, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Besluit Rode Kruis, voor de jaren 1999 en 2000 respectievelijk f 2.900.000,00 en f 2.400.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 26-12-2008]

 • 1 De aanvraag tot het verkrijgen van een bijdrage, bedoeld in artikel 2, wordt jaarlijks uiterlijk 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, door het Nederlandse Rode Kruis bij de Minister ingediend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een begroting.

 • 3 De begroting is voorzien van een activiteitenplan, waarin in ieder geval wordt opgenomen:

  • a. een overzicht van de activiteiten;

  • b. de doelstellingen.

Artikel 4

[Vervallen per 26-12-2008]

 • 1 De Minister beslist op de aanvraag.

 • 2 Op grond van de beslissing, bedoeld in het eerste lid, kan de Minister per kwartaal een voorschot verlenen.

Artikel 5

[Vervallen per 26-12-2008]

 • 1 Het Nederlandse Rode Kruis zendt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft de jaarrekening en het activiteitenverslag in. Een afschrift wordt gezonden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 De jaarrekening geeft op herkenbare wijze aan welke rijksbijdrage ten behoeve van de rampbestrijdingstaken is ontvangen en hoe deze bijdrage is besteed.

 • 4 In het activiteitenverslag wordt in ieder geval opgenomen:

  • a. een overzicht van de activiteiten;

  • b. de resultaten, waaronder in ieder geval een overzicht per geneeskundige regio van de mate van paraatheid van de Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie naar de stand van 1 juli van het voorafgaande jaar, waarbij de personele bezetting gekwantificeerd is weergegeven;

  • c. een analyse van de verschillen van het activiteitenverslag, in vergelijking met het bij de begroting ingediende activiteitenplan.

 • 5 De Minister stelt, na advies van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de bijdrage vast.

Artikel 6

[Vervallen per 26-12-2008]

De bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt jaarlijks als volgt aangepast:

 • a. 60% van de bijdrage wordt aangepast in dezelfde mate als de loonbijstelling van de begroting voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verkregen in dat jaar;

 • b. 40% van de bijdrage wordt aangepast in dezelfde mate als de prijsbijstelling van de begroting voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verkregen in dat jaar.

Artikel 8

[Vervallen per 26-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999, met uitzondering van het eerste lid van artikel 2, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 9

[Vervallen per 26-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdrage Nederlandse Rode Kruis 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 januari 2000

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina