Vaststelling tarief beveiligingsheffing 2000

Geldend van 30-12-1999 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 2000

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet:

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 2000 in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 negen gulden en vijftig cent per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina