Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Geraadpleegd op 08-06-2023.
Geldend van 22-12-2011 t/m 30-06-2012

Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 58, eerste lid, van de Wet personenvervoer, en 156 van het Besluit personenvervoer;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De vervoerder biedt taxivervoer aan tegen een variabel tarief per rit dat bestaat uit:

  • a. een vast bedrag, en

  • b. een bedrag per kilometer dat in rekening wordt gebracht voor de derde en volgende kilometers na de aanvang van de rit.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van de gehele auto.

 • 3 Onverminderd het eerste lid kan de vervoerder taxivervoer aanbieden tegen een vast tarief per rit, al dan niet per zitplaats, dat voorafgaand aan de rit aan de consument wordt kenbaar gemaakt.

 • 4 Het is verboden om voor het enkele vervoer een ander tarief in rekening te brengen dan een tarief als bedoeld in het eerste of derde lid.

 • 5 De vervoerder kan een tarief in rekening brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.

 • 6 De vervoerder kan een tarief in rekening brengen voor aanvullende diensten, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.

Artikel 1a

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste lid, bedraagt ten hoogste:

  • a. € 8,32 voor het vaste bedrag;

  • b. € 2,43 voor het bedrag per kilometer.

 • 2 Indien het vervoer plaatsvindt in een auto, ingericht voor het vervoer van vijf tot en met acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, of, ingericht voor het vervoer van een of meerdere personen, zittend in een rolstoel, bedraagt het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste lid, ten hoogste:

  • a. € 13,52 voor het vaste bedrag;

  • b. € 2,79 voor het bedrag per kilometer.

Artikel 1b

In afwijking van artikel 1, eerste lid, en artikel 1a, eerste en tweede lid, en onverminderd het bepaalde in artikel 1, tweede tot en met het zesde lid, bestaat het in die bepalingen bedoelde maximumtarief voor taxivoer met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit artikel uit de optelsom van:

 • a. een vast bedrag van ten hoogste € 2,66 dan wel, indien dat vervoer plaatsvindt in een auto dat voldoet aan artikel 1a, tweede lid, ten hoogste € 5,40;

 • b. een bedrag van ten hoogste € 1,95 per kilometer van de taxirit dan wel, indien dat vervoer plaatsvindt in een auto dat voldoet aan artikel 1a, tweede lid, ten hoogste € 2,46 en

 • c. een bedrag van ten hoogste € 0,32 per minuut van de duur van de taxirit dan wel, indien dat vervoer plaatsvindt in een auto dat voldoet aan artikel 1a, tweede lid, ten hoogste € 0,37.

Artikel 1c

 • 1 De vervoerder verstrekt bij toepassing van artikel 1b de reiziger na afloop van het verrichte taxivervoer een automatisch gegenereerd ritbewijs waarop tenminste de volgende gegevens staan vermeld:

  • a. informatie over de door de vervoerder toegepaste tarieven, gebaseerd op de in artikel 1, vijfde en zesde lid, en artikel  1b bedoelde bedragen;

  • b. de gereden afstand uitgedrukt in kilometers tot tenminste één cijfer achter de komma nauwkeurig;

  • c. het begintijdstip en het eindtijdstip van de rit uitgedrukt in uren en minuten, alsmede de datum van het begintijdstip van de rit;

  • d. de totaalprijs op basis van de onderdeel a bedoelde tarieven;

  • e. het personenvervoernummer dat staat aangegeven op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

  • f. het kenteken van de auto waarmee het taxivervoer is verricht;

  • g. de naam, het adres en telefoonnummer van de vervoerder en, indien deze gegevens afwijken van de instantie die de klachten over het taxivervoer in behandeling neemt, het adres, de naam, en telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen;

  • h. de naam van het landelijk klachtenmeldpunt met vermelding van het corresponderende telefoonnummer en internetadres.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van een vast tarief als bedoeld in artikel 1, derde lid.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde weergave van de aldaar genoemde informatie dient duidelijk kenbaar en in overeenstemming met de werkelijkheid te zijn en, voor zover van toepassing, een nauwgezette en rechtstreekse weergave te zijn van de relevante gegevens die de basis zijn voor de werking van de in artikel 127 dan wel artikel 78 van het Besluit personenvervoer 2000 bedoelde taxameter dan wel voor de werking van de in artikel 79 van dat besluit bedoelde boordcomputer.

 • 5 Indien door de taxivervoerder en de consument toepassing wordt gegeven aan artikel 1, vijfde of zesde lid, dan wel sprake is van taxivervoer met meerdere personen met meerdere opstapadressen dan wel meerdere bestemmingen, wordt het daarmee verbandhoudende tarief met de daarmee verbandhoudende eindprijs voor de betrokken consument ofwel vermeld op het in het eerste lid bedoelde totale ritbewijs ofwel op een afzonderlijk ritbewijs. Het laatstbedoelde ritbewijs mag tevens handgeschreven zijn mits duidelijk leesbaar en kenbaar, en mag voor de in dit lid bedoelde onderwerpen deel uitmaken van het in het eerste lid bedoelde ritbewijs.

Artikel 2

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste of vijfde lid, dan wel artikel 1b, wordt voor de consument duidelijk leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde. Aan dit vereiste wordt in ieder geval voldaan indien het tarief wordt getoond met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model A dan wel model A1.

 • 2 Ten behoeve van het duidelijk kenbaar maken van de klachtenbehandeling, bedoeld in artikel 72a van het Besluit personenvervoer 2000 wordt voor de consument leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde:

  • a. de naam en de vestigingsplaats van de vervoerder zoals deze zijn vermeld op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 dan wel de naam en het telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen;

  • b. het personenvervoernummer dat staat aangeven op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

  • c. het telefoonnummer van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: 0900-202 1881, en

  • d. het internetadres van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: www.taxiklacht.nl.

  De gegevens over de klachtenbehandeling zijn in ieder geval duidelijk kenbaar, indien zij worden bekendgemaakt met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij de regeling opgenomen model A of model B.

 • 3 Aan het eerste lid en tweede lid wordt eveneens voldaan indien naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat het tarief duidelijk leesbaar onderscheidenlijk de gegevens over de klachtenbehandeling duidelijk kenbaar zijn.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 1999

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, in verband met het stellen van nadere regels omtrent de kenbaarheid tarieven en klachtenbehandeling.

Model A

Bijlage 242633.png

Model B

Bijlage 108878.png

Model A1 (specimen)

Bijlage 249398.png
Naar boven