Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Geldend van 01-02-2011 t/m 14-10-2011

Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 58, eerste lid, van de Wet personenvervoer, en 156 van het Besluit personenvervoer;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De vervoerder biedt taxivervoer aan tegen een variabel tarief per rit dat bestaat uit:

  • a. een vast bedrag, en

  • b. een bedrag per kilometer dat in rekening wordt gebracht voor de derde en volgende kilometers na de aanvang van de rit.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van de gehele auto.

 • 3 Onverminderd het eerste lid kan de vervoerder taxivervoer aanbieden tegen een vast tarief per rit, al dan niet per zitplaats, dat voorafgaand aan de rit aan de consument wordt kenbaar gemaakt.

 • 4 Het is verboden om voor het enkele vervoer een ander tarief in rekening te brengen dan een tarief als bedoeld in het eerste of derde lid.

 • 5 De vervoerder kan een tarief in rekening brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.

 • 6 De vervoerder kan een tarief in rekening brengen voor aanvullende diensten, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.

Artikel 1a

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste lid, bedraagt ten hoogste:

  • a. € 7,86 voor het vaste bedrag;

  • b. € 2,30 voor het bedrag per kilometer.

 • 2 Indien het vervoer plaatsvindt in een motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van vijf tot en met acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, of, ingericht voor het vervoer van een of meerdere personen, zittend in een rolstoel, bedraagt het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste lid, ten hoogste:

  • a. € 12,78 voor het vaste bedrag;

  • b. € 2,64 voor het bedrag per kilometer.

Artikel 2

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste of vijfde lid, wordt voor de consument duidelijk leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde. Aan dit vereiste wordt in ieder geval voldaan indien het tarief wordt getoond met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model A.

 • 2 Ten behoeve van het duidelijk kenbaar maken van de klachtenbehandeling, bedoeld in artikel 72a van het Besluit personenvervoer 2000 wordt voor de consument leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde:

  • a. de naam en de vestigingsplaats van de vervoerder zoals deze zijn vermeld op de vergunning, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000 dan wel de naam en het telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen;

  • b. het personenvervoernummer dat staat aangeven op de vergunning, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000;

  • c. het telefoonnummer van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: 0900-202 1881, en

  • d. het internetadres van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: www.taxiklacht.nl.

  De gegevens over de klachtenbehandeling zijn in ieder geval duidelijk kenbaar, indien zij worden bekendgemaakt met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij de regeling opgenomen model A of model B.

 • 3 Aan het eerste lid en tweede lid wordt eveneens voldaan indien naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat het tarief duidelijk leesbaar onderscheidenlijk de gegevens over de klachtenbehandeling duidelijk kenbaar zijn.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 1999

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, in verband met het stellen van nadere regels omtrent de kenbaarheid tarieven en klachtenbehandeling.

Model A

Bijlage 242633.png

Model B

Bijlage 108878.png
Terug naar begin van de pagina