Uitvoeringsregeling BSE 1999-V

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 30-03-2000 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling BSE 1999-V

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 5, en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s,

Besluit:

Artikel IV

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Als programma’s als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s worden vastgesteld de programma’s opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 2, onder A.

 • 2 Voor de in bijlagen 1 en 2 opgenomen programma’s wordt het subsidieplafond vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de bijlagen 1 en 2, onder B.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde bedragen zijn beschikbaar voor aanvragen die zijn ontvangen in de in bijlagen 1 en 2, onder C opgenomen perioden.

 • 4 De bedragen voor de programma’s worden verdeeld op de wijze zoals omschreven in artikel 9, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s.

Artikel V

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Er is een adviescommissie Tender pv-GO! die tot taak heeft Novem op haar verzoek te adviseren omtrent aanvragen in het kader van het BSE-programma Tender pv-GO!

 • 2 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier en ten hoogste acht andere leden.

 • 3 De voorzitter en de leden worden door de Minister van Economische Zaken voor een termijn van ten hoogste drie jaar benoemd. Zij zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.

 • 4 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 5 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de beschikking op de aanvraag.

 • 6 De Minister van Economische Zaken kan waarnemers aanwijzen, die het recht hebben de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 7 In het secretariaat van de commissie wordt door Novem voorzien.

 • 8 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij Novem. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van Novem.

Artikel VI

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel VII

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSE 1999-V.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 november 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1

[Vervallen per 11-06-2005]

A. Programma Tender pv-GO!

[Vervallen per 11-06-2005]

Doelstelling van het programma

[Vervallen per 11-06-2005]

Het doel van het programma tender pv-GO! is het bevorderen van een duurzame marktontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie in de Nederlandse gebouwde omgeving.

Daarbij richt het programma zich op de ontwikkeling van het kansrijke marktsegment voor kleine netgekoppelde pv-systemen op woningen, waar voldoende marktperspectief voor aanwezig wordt geacht. Via het stimuleren van de grootschalige introductie van dergelijke systemen wordt beoogd bij te dragen aan de verbetering van de prijs/prestatie verhouding van deze toepassing en opschaling van de technologie.

De projecten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen, betreffen marktintroductieprojecten met kleine pv-systemen aan of op ’duurzaam gebouwde’ nieuwbouwwoningen of aan of op bestaande woningen. De pv-systemen dienen per woning een omvang te hebben van ongeveer 100 Wp tot 1 kWp en dienen op de zon gericht te zijn.

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen dienen projecten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • -

  De projecten moeten een minimale omvang hebben van 25 kWp;

 • -

  de systemen dienen niet eerder gebruikt te zijn en er mogen door de aanvrager ten tijde van het indienen van de aanvraag nog geen verplichtingen met betrekking tot die systemen zijn aangegaan;

 • -

  het project dient te voldoen aan de normen en eisen zoals die gesteld zijn bij of krachtens het Bouwbesluit en tevens te voldoen aan aansluiteisen van het energiebedrijf;

 • -

  de toegepaste panelen dienen te voldoen aan IEC 61215 of IEC 61646 of daaraan gelijkwaardige normen, tenzij de adviescommissie van oordeel is dat de afwijking van deze normen dusdanig gering is dat deze afwijking de beoogde toepassing en een eventuele subsidieverlening niet in de weg behoeft te staan;

 • -

  de slaagkans van het project dient voldoende te zijn; het gaat hierbij onder meer om de haalbaarheid van de voorgestelde financiering en de haalbaarheid van de omvang van het project;

 • -

  het project dient binnen één jaar na de eventuele subsidieverlening te zijn gerealiseerd;

 • -

  producten en concepten dienen ten aanzien van de voor Nederland gebruikelijke omstandigheden en bouwcondities voldoende beproefd te zijn.

Aanvragen die aan de wettelijke voorschriften (waaronder het bepaalde in het Besluit subsidies energieprogramma’s) en aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, worden beoordeeld en gerangschikt door de adviescommissie Tender pv-GO! De rangschikking vindt plaats op basis van een vergelijking van de geschiktheid van de projecten om bij te dragen aan de doelstelling van het programma aan de hand van het aantal kWp dat in het kader van dat project zal worden gerealiseerd in relatie tot de voor dat project gevraagde subsidie (hoe hoger het aantal kWp per gulden gevraagde subsidie, hoe hoger de rangschikking). De subsidieverlening geschiedt overeenkomstig artikel 9, tweede lid van het Besluit subsidies energieprogramma’s.

De subsidie bedraagt niet meer dan de gevraagde subsidie en ten hoogste f 1.000.000,00 per project en per aanvrager. Bij de bepaling van de hoogte van de subsidie wordt geen rekening gehouden met een eventuele vermindering van belasting die terzake van het project kan worden verkregen.

Aanvragen voor subsidie in het kader van de tender pv-GO! kunnen slechts worden ingediend door partijen aan de vraagzijde van de markt (met name projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, aannemers, energiedistributiebedrijven, gemeenten, leasemaatschappijen en verenigingen van eindgebruikers).

B. Subsidieplafond

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op in 1999 en 2000 ontvangen aanvragen met betrekking tot het programma tender pv-GO! bedraagt f 6.000.000,00.

C. Aanvraagperiode

[Vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen met betrekking tot het programma tender pv-GO! moeten door Novem zijn ontvangen in de periode van 19 november 1999 tot en met 31 januari 2000.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Novem

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

Tel. 030-2393493

Bijlage 2

[Vervallen per 11-06-2005]

A. Programma Nieuwe energie-efficiënte transformatie-, transmissie- en opslagtechnieken (NETTO)

[Vervallen per 11-06-2005]

Het doel van het programma NETTO is het bevorderen van de toepassing van energie-efficiënte transformatie-, transmissie- en opslagtechnieken zodanig dat maximaal wordt bijgedragen aan de vermindering van de inzet van primaire brandstof. De technieken moeten bijdragen aan een verhoging van het omzettingsrendement van de productie van energie.

Het programma bestaat uit twee onderdelen.

1. Haalbaarheidsprojecten

[Vervallen per 11-06-2005]

Het programma ondersteunt haalbaarheidsprojecten gericht op voorgenomen demonstratie- of marktintroductieprojecten.

2. Demonstratie- en marktintroductieprojecten

[Vervallen per 11-06-2005]

Het programma ondersteunt demonstratie en marktintroductie van een verbeterde transformatie-, transmissie- of opslagtechniek dan wel een combinatie van deze technieken.

Het programma richt zich op projecten die betrekking hebben op (combinaties van) technieken

 • -

  waarbij een significante verbetering van het omzettingsrendement wordt gerealiseerd ten opzichte van reeds bestaande technieken;

 • -

  waardoor de toepassingsmogelijkheid van de techniek(en) wordt verruimd.

Het programma richt zich niet op de winning van primaire brandstof, nucleaire energieopwekking en vervoermiddelen en op de verbreding van de inzet van uitsluitend warmtepompen, windmolens, zonne-energie, waterkracht en aardwarmte.

Overige beoordelingsaspecten

[Vervallen per 11-06-2005]

De projecten die voor subsidie in aanmerking komen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. het project moet een reële slaagkans hebben;

b. verplichtingen ten aanzien van het project mogen nog niet zijn aangegaan op het moment van aanvragen;

c. het moet aannemelijk zijn dat binnen een jaar na de beoogde datum van subsidietoezegging opdracht wordt gegeven voor het voorgenomen demonstratie- en marktintroductieproject en dat het project binnen 2 jaar na de beoogde datum van subsidietoezegging zal zijn gerealiseerd; indien er vertraging optreedt in het vergunningentraject kunnen bovengenoemde termijnen met maximaal twaalf maanden worden verlengd; demonstratie- en marktintroductieprojecten kunnen slechts dan voor subsidie in aanmerking komen indien de technische en financieel/-economische haalbaarheid voldoende aannemelijk is gemaakt; voor haalbaarheidsprojecten moet het aannemelijk zijn dat deze binnen 6 maanden na de beoogde datum van subsidietoezegging zijn afgerond;

d. de projectkosten van een haalbaarheidsproject dienen ten minste f 25.000,00 te bedragen;

e. in het project moet aandacht worden besteed aan de totale energiehuishouding op de beoogde locatie en aan mogelijke andere toepasbare systemen, apparaten of technieken.

Subsidiepercentages

[Vervallen per 11-06-2005]

De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt 50% van de projectkosten, met een maximum van f 50.000,00.

De subsidie voor een demonstratieproject bedraagt 30% van de projectkosten, en voor het midden- en kleinbedrijf 40% van de projectkosten, voor zover deze niet meer bedragen dan f 1.000.000,00, en 20% voor zover de projectkosten meer dan f 1.000.000,00 bedragen. De subsidie bedraagt maximaal f 1.000.000,00.

De subsidie voor een marktintroductieproject bedraagt 20% van de projectkosten, en voor het midden- en kleinbedrijf 25% van de projectkosten, met een maximum van f 1.000.000,00.

Onder het midden-en kleinbedrijf wordt verstaan kleine of middelgrote ondernemingen in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (PbEG 1996, C 213).

Rangschikking

[Vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen voor demonstratie- en marktintroductieprojecten die aan de wettelijke voorschriften en aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen, worden beoordeeld en gerangschikt. Deze rangschikking vindt plaats op basis van een vergelijking van de geschiktheid van de projecten om bij te dragen aan de doelstelling van het programma aan de hand van de volgende criteria:

 • a. de nieuwheid van het project;

 • b. de projectkosten in relatie tot de bijdrage aan de realisatie van de doelstelling van het programma;

 • c. de mate van betrokkenheid van de apparatenbouwende industrie (aanbodzijde) en/of organisaties aan de gebruikerszijde;

 • d. de milieuverdienste van het project;

 • e. de mate waarin kennisoverdracht zal plaatsvinden;

 • f. de mate waarin het project past in een aanwezig innovatietraject van de aanvrager of dat van anderen;

 • g. de relevantie voor andere doelstellingen van nationaal en internationaal energiebeleid.

Toelichting

[Vervallen per 11-06-2005]

Het programma NETTO draagt bij aan een meer efficiënte inzet van primaire brandstoffen. Hiertoe beoogt het programma om projecten te demonstreren op het gebied van energieconversie, -transport en -opslag. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt een onderscheid gemaakt tussen haalbaarheidsprojecten en demonstratie- en marktintroductieprojecten. Wil een aanvraag voor subsidiëring in aanmerking komen dan dient in ieder geval aan alle betreffende voorwaarden te worden voldaan. Indien bij demonstratie- en marktintroductieprojecten aan één of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan, dan zal dit leiden tot een negatief advies van de adviescommissie (zie onderdeel Adviescommissie).

Bij demonstratie- en marktintroductieprojecten kunnen projecten door middel van een puntentoekenning hoger, dan wel lager gewaardeerd worden. Deze waardering, welke wordt bepaald aan de hand van de rangschikkingscriteria, komt tot uitdrukking in de rangschikking.

Toelichting op de voorwaarden

[Vervallen per 11-06-2005]

Ad a. Projecten zullen veelal voor wat betreft de slaagkans een zeker risico met zich dragen. Indien de slaagkans van het project op zichzelf te gering wordt geacht, zal het verlenen van een subsidie niet aan de orde zijn.

Ad e. Om te komen tot een optimale keuze van apparatuur moet worden aangetoond dat het beoogde demonstratie- en marktintroductieproject aansluit op dan wel complementair is aan de wijze waarop momenteel energie wordt ingezet.

Toelichting op de rangschikkingscriteria

[Vervallen per 11-06-2005]

Ad a. Onder het nieuwheidcriterium wordt in dit programma verstaan: het toepassen van nieuwe dan wel vernieuwende technieken, systemen of apparaten en het geven van nieuwe toepassingen aan bestaande technieken. De mate van vernieuwing van de toepassing wordt afhankelijk gesteld van de stand der techniek binnen de branche waar de systemen of apparaten zullen worden gebruikt.

Ad b. De projectkosten worden getoetst aan de energie- en milieuverdienste. Hiertoe worden beoordeeld de projectkosten in termen van kosten per hoeveelheid bespaarde primaire brandstof (gulden/m3 aardgas equivalent) en per hoeveelheid vermeden CO2-emissie (gulden/ton CO2).

Bij de berekening van de energiebesparing zal de energie-inzet van het hele systeem worden afgezet tegen een referentiesysteem dat bestaat uit de best beschikbare technieken. Voor de elektriciteitsproductie is dat een moderne gasgestookte STEG. Voor de warmteproductie is dat een HR-ketel. Voor andere producten, bijvoorbeeld koude, zal op soortgelijke wijze een referentie-systeem, gebaseerd op best beschikbare technieken worden vastgelegd.

Ad c. Bij de introductie van nieuwe technieken is het van belang dat er in een vroeg stadium betrokkenheid is van de aanbodzijde (fabrikanten, leveranciers, ontwerpers en installateurs) en/of gebruikerszijde. De voorkeur wordt dan ook gegeven aan projecten met een wezenlijke betrokkenheid van deze partijen, zowel inhoudelijk als financieel.

Ad d. Bij de bepaling van de milieuverdienste van het project wordt rekening gehouden met:

 • -

  de mate waarin emissie van andere milieuschadelijke stoffen wordt gereduceerd;

 • -

  in hoeverre wordt vermeden dat verschuivingseffecten van milieuproblemen van het ene milieucompartiment naar het andere optreden.

Ad e. Het bevorderen van nieuwe toepassingen komt het best tot zijn recht wanneer de kennis en ervaring die is opgedaan met het demonstratie- of marktintroductieproject wordt uitgedragen. De aanvrager dient hierbij een actieve rol te spelen.

Adviescommissie

[Vervallen per 11-06-2005]

Ter beoordeling van de ingediende projecten die vallen onder onderdeel 2 is door de Minister van Economische Zaken een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Deze commissie heeft als taak de Minister te adviseren met betrekking tot de door haar beoordeelde projecten. Hierbij zal zij in ieder geval een negatief advies geven indien niet wordt voldaan aan alle voorwaarden. Positief beoordeelde aanvragen worden aan de hand van de rangschikkingscriteria door de commissie gerangschikt.

De subsidieverlening geschiedt overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s.

B. Subsidieplafond

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op in 2000 ontvangen aanvragen met betrekking tot het programma NETTO bedraagt voor haalbaarheidsprojecten f 500 000,00 en voor projecten op het gebied van demonstratie en marktintroductie bedraagt het subsidieplafond voor de eerste tenderperiode f 4.000.000,00, en voor de tweede tenderperiode f 6.500.000,00.

C. Aanvraagperiode

[Vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen ten behoeve van de in het programma NETTO genoemde haalbaarheids-projecten moeten zijn ontvangen bij Senter, Dokter van Deenweg 108 in Zwolle, in de periode van 1 januari 2000 tot en met 15 november 2000. Aanvragen ten behoeve van de in het programma NETTO genoemde projecten op het gebied van demonstratie en marktintroductie moeten zijn ontvangen bij Senter op eerdergenoemd adres in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000 (eerste tenderperiode), of in de periode van 1 april 2000 tot en met 15 november 2000 (tweede tenderperiode).

Nader informatie is te verkrijgen bij:

Senter

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

tel: 038-4553450

Terug naar begin van de pagina