Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats

Geldend van 23-10-1999 t/m heden

Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats

De Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dr. F. van der Ploeg,

Gelet op artikel 59, tweede lid, van de Wet op het notarisambt,

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De in artikel 59, eerste lid, van de wet bedoelde overbrenging van de protocollen naar de bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor de bewaring daarvan aangewezen rijksarchiefbewaarplaats geschiedt op last en voor rekening van de Minister van Justitie, na overleg met de algemene rijksarchivaris en de kamer van toezicht in het arrondissement waar de algemene bewaarplaats is gelegen.

  • 2 De bewaarder brengt zo spoedig mogelijk nadat de in het eerste lid bedoelde last is gegeven, de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden voor overbrenging in gereedheid en maakt daarvan een specificatie. Zodra zulks is geschied geeft hij daarvan kennis aan de Minister van Justitie.

  • 3 De bewaarder en de beheerder maken van de overbrenging gezamenlijk een verklaring op, waaraan de in het tweede lid genoemde specificatie wordt gehecht. Van deze verklaring zendt de bewaarder een afschrift aan de Minister van Justitie en aan de kamer van toezicht.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1999.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 1999

De

Staatssecretaris

van Justitie,

M.J. Cohen

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina