Volmachtregeling VWS

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Volmachtregeling VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister:

  de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Minister voor Medische Zorg;

 • b. rechtshandeling:

  een privaatrechtelijke rechtshandeling;

 • c. volmacht:

  de bevoegdheid in naam van de Minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d. gevolmachtigde:

  degene aan wie volmacht is verleend;

 • e. volmachtgever:

  degene die volmacht verleent;

 • f. raamovereenkomst:

  een overeenkomst met een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden betreffende te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft prijs en, in voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1 De volmachtgever blijft bevoegd de bevoegdheid waar de volmacht betrekking op heeft uit te oefenen.

 • 2 De volmachtgever kan de volmacht te allen tijde intrekken.

Artikel 3

 • 1 De volmachtgever kan ter zake van de uitoefening van de gevolmachtigde bevoegdheid zowel algemene als bijzondere aanwijzingen geven.

 • 2 De gevolmachtigde verschaft de volmachtgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 4

Een door de gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid verrichte rechtshandeling geldt als een rechtshandeling van de volmachtgever.

Artikel 6

Bij de uitoefening van de volmacht vermeldt de gevolmachtigde, indien mogelijk schriftelijk, namens welke bewindspersoon de rechtshandeling wordt verricht.

Artikel 7

Bij afwezigheid of verhindering van een gevolmachtigde wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheid tot het verrichten van de rechtshandeling uitgeoefend door de plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen, het wijzigen of intrekken van een ondervolmacht.

Hoofdstuk 3. Verlening van volmacht

Artikel 8

De Secretaris-Generaal heeft volmacht ten aanzien van alle rechtshandelingen met uitsluiting van de rechtshandelingen die ingevolge artikel 11 door de Minister worden verricht.

Artikel 9

De plaatsvervangend Secretaris-Generaal heeft volmacht ten aanzien van de rechtshandelingen die behoren tot zijn werkterrein.

Artikel 10

 • 1 De volgende functionarissen hebben volmacht ten aanzien van het verrichten van rechtshandelingen die tot hun werkterrein behoren:

  • a. de Directeuren-Generaal en de Directeuren van een beleidsdirectie, stafeenheid of facilitaire eenheid van het kernministerie;

  • b. de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

  • c. de Directeuren direct ressorterend onder de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tot een bedrag van € 250.000 inclusief btw;

  • d. de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

  • e. de Directeur van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;

  • f. de Directeur van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;

  • g. de Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau;

  • h. de Directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen;

  • i. de Algemeen Secretaris/Directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving;

  • j. de Algemeen Secretaris van de Gezondheidsraad;

  • k. de Algemeen Secretaris van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek;

  • l. de hoofden van de direct onder de functionarissen, genoemd onder a tot en met k, ressorterende organisatie-eenheden tot een bedrag van € 25.000 inclusief btw.

 • 2 De volmacht, verleend in het eerste lid, heeft geen betrekking op het sluiten van borgtochtovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten, waarbij zaken worden verhuurd of verkocht, met uitzondering van overeenkomsten waarbij tijdschriften op basis van abonnementen worden verkocht.

Hoofdstuk 4. Beperkingen van volmacht

Artikel 11

 • 1 Aan de Minister blijft voorbehouden:

  • a. de bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen waarbij een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon partij is en

  • b. de bevoegdheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij de minister hier van tevoren bijzondere volmacht voor verleent.

 • 2 Voorts is het verrichten van rechtshandelingen waaruit belangrijke politieke, bestuurlijke of financiële gevolgen kunnen voortvloeien, voorbehouden aan de Minister.

Artikel 12

In afwijking van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, hebben de volgende functionarissen volmacht om rechtshandelingen te verrichten waarbij een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon partij is:

 • 1. de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal alsmede de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, voorzover het gaat om rechtshandelingen die behoren tot het werkterrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • 2. de Secretaris-Generaal alsmede de plaatsvervangend Secretaris-Generaal voorzover het gaat om rechtshandelingen die behoren tot het werkterrein van de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein.

Artikel 14

In afwijking van artikel 10 wordt uitsluitend aan de Directeur Financieel-Economische Zaken en door deze aan te wijzen kasbeheerders volmacht verleend om bankrekeningen te openen, te wijzigen en op te heffen.

Hoofdstuk 5. Ondervolmacht

Artikel 16

 • 1 De directeuren van beleidsdirecties en stafeenheden zijn bevoegd ondervolmacht te verlenen aan de directeur van een facilitaire eenheid.

 • 3 Ondervolmacht kan hetzij algemeen hetzij voor een bepaald geval verleend worden.

 • 4 Elke ondervolmacht wordt schriftelijk verleend en behoeft goedkeuring van de Secretaris-Generaal.

 • 5 Op ondervolmacht zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Van de volmachten, bedoeld in artikel 12, wordt geen ondervolmacht verleend.

Hoofdstuk 6. Bijzonder ondervolmacht

Artikel 17

 • 1 Onverminderd artikel 11 kan de Secretaris-Generaal in het kader van een bepaald project en in andere bijzondere gevallen naast of in plaats van de op grond van de Hoofdstukken 3, 4 en 5 bevoegde functionarissen aan anderen de bevoegdheid verlenen in naam van de Minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 2 Bijzondere ondervolmacht aan personen die geen ambtenaar zijn, wordt slechts verleend voor zover daartoe dwingende redenen zijn.

 • 3 Van de volmachten, bedoeld in artikel 12, wordt geen bijzondere ondervolmacht verleend.

Hoofdstuk 7. Bijzondere ondervolmacht

Artikel 18

 • 1 De Directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken houdt een centraal register bij van alle gevolmachtigden en van de inhoud van hun volmacht.

 • 2 Bij beëindiging of wijziging van een volmacht wordt een kopie van het besluit tot beëindiging of wijziging toegezonden naar de Directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina