Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen

[Regeling vervallen per 19-07-2006.]
Geraadpleegd op 01-02-2023.
Geldend van 23-09-1999 t/m 31-10-2004

Aanwijzing van ambtenaren belast met toezicht als bedoeld in artikel 311b van het Wetboek van Koophandel en artikel 10a van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 311 en 311a van het Wetboek van Koophandel bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Met het toezicht op de naleving van het bij de artikelen 3 en 8 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 1999

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven