Arbeidsomstandighedenwet

Geldend van 01-04-2011 t/m 31-12-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-04-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
  Bijlage: 1
 2. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 35
 3. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikel: 70
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 1.8, 1.9, 2.14a, 2.14b, 2.14c, 2.5c, 2.5e, 2.5g, 2.6a, 4.90
 5. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikelen: 2.1, 2.11, 2.12, 2.13, 2.2, 2.3, 2.4, 6.3a
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen: 5, 6, 8, 9, 11, 14a, 15a, 16, 27, 30, 33
 7. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 6:2
 8. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Bijlage: 1
 9. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 10. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikel: 1
 11. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 12. Besluit aanstellingskeuringen
  Artikel: 1
 13. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 14. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 15. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11b
 16. Besluit overgangsrecht FLO-functies
  Artikel: 5
 17. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 74
 18. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikel: 4
 19. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 20. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 23
 21. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
  Artikelen: 11, 22
 22. Besluit stralingsbescherming
  Artikelen: 7, 93
 23. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikel: 1
 24. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 25. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 658a, 670a
 26. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 54a
 27. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 28. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 29. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikelen: 1, 2
 30. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 31. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 1
 32. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 9a
 33. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 7
 34. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 43
 35. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 71a
 36. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 12a
 37. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 54, 73
 38. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: XV
 39. Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
  Artikel: 13
 40. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 25, 66
 41. Ziektewet
  Artikelen: 63c, 75, 76e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina