Vaststelling formulier Grondgebruiksverklaring 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 26-12-1998 t/m 23-01-2004

Vaststelling formulier Grondgebruiksverklaring 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, onderdeel c, van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het formulier, genoemd in artikel 1, onderdeel c, van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet, is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Dienst Landelijke service bij regelingen (Laser) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De

Minster

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
De

directeur-generaal

,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina