Regeling burgerluchtvaartinlichtingen

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 12-12-2014 t/m 06-11-2019

Regeling burgerluchtvaartinlichtingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 61 van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Hoofdstuk 1

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Aëronautica Fixed Service (AFS): een communicatie-netwerk voor luchtverkeersdiensten;

 • b. Aëronautica Information Regulation and Control (AIRAC): een vooraf vastgesteld tijdpad met algemene ingangsdata voor luchtvaartinlichtingen met een interval van 28 dagen;

 • c. Aëronautica Information Services (AIS): een dienstverlening, uitgevoerd door luchtvaartinlichtingendiensten, met als doel het verzekeren van de verstrekking van die inlichtingen nodig voor een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer;

 • d. Aeronautical Information Circular (AIC): een circulaire voor de luchtvaart met inlichtingen die niet in aanmerking komen voor publikatie in een NOTAM of luchtvaartgids, maar wel in verband staan met de vliegveiligheid, vluchtuitvoering of technische, administratieve of wetgevende aangelegenheden;

 • e. AIS unit: een vluchtvoorlichtingsdienst die is belast met het geven van luchtvaartinlichtingen voor de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht;

 • f. amendement: permanente veranderingen van de inlichtingen in de luchtvaartgids;

 • g. bijlage 4: aeronautical charts, bijlage 4 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ICAO) gesloten op 7 december 1944 te Chicago (Trb. 1973, 109);

 • h. bijlage 15: aeronautical information services, bijlage 15 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ICAO) gesloten op 7 december 1944 te Chicago (Trb. 1973, 109);

 • i. International NOTAM office: de luchtvaartinlichtingendienst die door de Minister van Infrastructuur en Milieu is aangewezen voor het internationaal uitwisselen van NOTAM;

 • j. luchtvaartinlichtingendiensten: de onderdelen van de LVNL die zijn belast met de taak omschreven in artikel 2;

 • k. luchtvaartkaart: een afbeelding van een deel van de aarde, de bebouwing en verhevenheid, specifiek bestemd om aan de eisen van de luchtvaartnavigatie te voldoen.

 • l. Notice to Airmen (NOTAM): een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd middels AFS met inlichtingen over de instelling, toestand, of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering tijdig kennis nemen;

 • m. Preflight Information Bulletin (PIB): een presentatie van actuele NOTAM-informatie van operationele aard, welke wordt beschikbaar gesteld vóór de vlucht;

 • n. supplement: tijdelijke veranderingen van de inlichtingen in de luchtvaartgids, gedrukt op speciale pagina's;

Artikel 2

 • 1 De luchtvaartinlichtingendiensten hebben tot taak door middel van het verstrekken van luchtvaartinlichtingen en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en luchtvaartkaarten, een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer te bevorderen.

 • 2 De luchtvaartinlichtingendiensten zijn belast met het overeenkomstig bijlage 15 ontvangen of produceren, het nauwkeurig vergelijken, samenvoegen, persklaar maken, indelen, uitgeven en bewaren en verspreiden van luchtvaartinlichtingen, die het gehele vluchtinformatiegebied Amsterdam betreffen.

Artikel 3

 • 1 AIS units zijn belast met het geven van luchtvaartinlichtingen voor de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht.

 • 2 Op luchtvaartterreinen waar geen AIS unit is gevestigd is de exploitant van het luchtvaartterrein verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van luchtvaartinlichtingen, die vrij toegankelijk zijn, voor de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht.

 • 3 De exploitant van het luchtvaartterrein, die informatie over de staat en werking van luchtvaartnavigatiefaciliteiten heeft ontvangen, draagt er zorg voor dat deze informatie wordt doorgegeven aan een AIS unit.

 • 4 Een AIS unit die informatie over de staat en werking van luchtvaartnavigatiefaciliteiten heeft ontvangen, draagt zorg voor:

  • a. doorgifte aan de instantie, verantwoordelijk voor de staat en werking ervan;

  • b. een zodanige verspreiding als de omstandigheden vereisen.

 • 5 De exploitant van het luchtvaartterrein is verantwoordelijk voor het bijhouden van de luchtvaartinlichtingen.

Hoofdstuk 2

Artikel 4

Luchtvaartinlichtingen van blijvende aard die essentieel zijn voor de vluchtuitvoering binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam, worden door de LVNL verstrekt middels de luchtvaartgids, overeenkomstig bijlagen 4 en 15.

Artikel 7

Inlichtingen over de instelling, toestand of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, dienstverlening, procedure of gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering tijdig kennis nemen, worden verstrekt middels NOTAM, door middel van communicatie, overeenkomstig bijlage 15.

Artikel 8

 • 1 Inlichtingen, die niet in aanmerking komen voor verstrekking middels NOTAM of voor opname in de luchtvaartgids, en die betrekking hebben op vliegveiligheid, vluchtuitvoering, technische, administratieve of juridische zaken, worden in een AIC verstrekt, overeenkomstig bijlage 15.

 • 2 In een AIC, serie A worden de inlichtingen opgenomen die zowel voor Nederlandse als niet-Nederlandse natuurlijke en rechtspersonen van belang zijn. Een AIC, serie A wordt internationaal verspreid.

 • 3 In een AIC, serie B worden de inlichtingen opgenomen die alleen voor Nederlandse natuurlijke en rechtspersonen van belang zijn. Een AIC serie B wordt op aanvraag verspreid. De AIC, serie B wordt in de Engelse en de Nederlandse taal gesteld.

Artikel 9

Een luchtvaartkaart van het vluchtinformatiegebied Amsterdam voor VFR-vluchten, op een schaal van 1:500.000, geproduceerd overeenkomstig bijlage 4, wordt jaarlijks verstrekt.

Hoofdstuk 3

Artikel 11

De luchtvaartinlichtingen worden in de volgende samenstellingen verstrekt:

 • 1. Luchtvaartgids met als doelgroep vliegers met een abonnement op:

  • a. amendements op de luchtvaartgids,

  • b. supplements op de luchtvaartgids,

  • c. AIC's serie A

  • d. maandelijkse samenvatting van de op dat moment geldige NOTAM's.

 • 2. AIC's serie B met een abonnement.

 • 3. Een luchtvaartkaart, voor VFR-vluchten, op de schaal van op de schaal van 1:500.000.

 • 4. NOTAM middels AFS.

Artikel 12

Luchtvaartinlichtingen van operationele aard, of die cartografische werkzaamheden of wijziging van gegevensbestanden voor luchtvaartnavigatie inhouden, en van kracht worden op een latere vastgestelde datum, worden gepubliceerd volgens het AIRAC systeem, overeenkomstig bijlage 15.

Hoofdstuk 4

Artikel 13

 • 1 Als burgerluchtvaartinlichtingendiensten zijn aangewezen onderdelen van de LVNL, die zijn belast met de taak omschreven in artikel 2.

 • 2 Als AIS-unit zijn aangewezen:

  • a. de AIS-unit Schiphol;

  • b. de AIS-unit Eelde;

  • c. de AIS-unit Rotterdam;

  • d. de AIS-unit Maastricht;

  • e. de burger AIS-unit Eindhoven.

Artikel 15

 • 1

  • a. Op de volgende luchthavens en luchtvaartterreinen worden de luchtvaartinlichtingen beschikbaar gesteld via een zelfbedieningsdienst:

   Internationale luchthavens

   Cat

   Dekkingsgebied

   Amsterdam/Schiphol

   A

   Africa-Indian Ocean Region;

   Caribbean and South American Region;

   European and North Atlantic Region;

   Middle east and South East Asia region;

   North American Region

   Groningen/Eelde

   B

   België/Luxemburg; Denemarken; Duitsland; Nederland; Verenigd Koninkrijk

   Maastricht/Maastricht Aachen

   B

   België/Luxemburg; Denemarken; Duitsland; Nederland; Verenigd Koninkrijk

   Eindhoven/ Eindhoven

   B

   België/Luxemburg; Denemarken; Duitsland; Nederland; Verenigd Koninkrijk

   Rotterdam/Rotterdam

   B

   België/Luxemburg; Frankrijk; Duitsland; Nederland; Verenigd Koninkrijk

   Internationale luchtvaartterreinen

   Cat

   Dekkingsgebied

   Deventer/Teuge

   C

   België/Luxemburg; Denemarken; Frankrijk; Duitsland; Nederland; Zwitserland; Verenigd Koninkrijk

   Hilversum/Hilversum

   C

   België/Luxemburg; Denemarken; Frankrijk; Duitsland; Nederland; Zwitserland; Verenigd Koninkrijk

   Hoeven/Seppe

   C

   België/Luxemburg; Frankrijk; Duitsland; Nederland; Verenigd Koninkrijk

   Hoogeveen/Hoogeveen

   C

   Nederland; Duitsland

   Lelystad/Lelystad

   C

   België/Luxemburg; Denemarken; Frankrijk; Duitsland; Nederland

   Middelburg/Midden-Zeeland

   C

   België/Luxemburg; Duitsland; Nederland; Verenigd Koninkrijk

   Texel/Texel

   C

   België/Luxemburg; Duitsland; Nederland

   Ameland/Ameland

   D

   Nederland

   Drachten/Drachten

   D

   Nederland

   Weert/Budel

   D

   Nederland

  • b. De luchtvaartinlichtingencategorie A omvat:

   • 1º. Geïntegreerde pakketten luchtvaartinlichtingen van de ICAO regio's waarop geregeld internationaal luchtverkeer plaatsvindt. De volgende geïntegreerde pakketten luchtvaartinlichtingen zijn minimaal beschikbaar: volledige ICAO 'E' en 'L' regio en aangrenzende regio's;

   • 2º. luchtvaartkaarten;

   • 3º. inlichtingen voor de vlucht in de vorm van een PIB;

   • 4º. briefing;

   • 5º. selfbriefing;

   • 6º. het in ontvangst nemen van inlichtingen na de vlucht.

  • c. De luchtvaartinlichtingencategorie B omvat:

   • 1º. Geïntegreerde pakketten luchtvaartinlichtingen van de staten of gebieden waarop geregeld internationaal luchtverkeer plaatsvindt. De geïntegreerde pakketten luchtvaartinlichtingen van de volgende staten of gebieden zijn minimaal beschikbaar: Nederland, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland;

   • 2º. luchtvaartkaarten;

   • 3º. inlichtingen voor de vlucht in de vorm van een PIB;

   • 4º. briefing;

   • 5º. selfbriefing;

   • 6º. het in ontvangst nemen of doorgeven van inlichtingen na de vlucht.

  • d. De luchtvaartinlichtingencategorie C omvat:

   • 1º. Geïntegreerde pakketten luchtvaartinlichtingen van de staten of gebieden waarop geregeld internationaal luchtverkeer plaatsvindt. De geïntegreerde pakketten luchtvaartinlichtingen van de volgende staten of gebieden zijn minimaal beschikbaar: Nederland, Duitsland, België en Luxemburg;

   • 2º. luchtvaartkaarten;

   • 3º. selfbriefing;

   • 4º. het in ontvangst nemen en doorgeven van inlichtingen na de vlucht.

  • e. De luchtvaartinlichtingencategorie D omvat:

   • 1º. geïntegreerd pakket luchtvaartinlichtingen van Nederland;

   • 2º. luchtvaartkaarten;

   • 3º. briefing met behulp van communicatiemiddelen;

   • 4º. het in ontvangst nemen en doorgeven van inlichtingen na de vlucht.

 • 2

  • a. Luchtvaartinlichtingen worden verstrekt op het luchtvaartterrein van vertrek, overeenkomstig het eerste lid, gedurende de gepubliceerde openstellingstijden van het luchtvaartterrein.

  • b. Op luchtvaartterreinen met de categorie A,B of C worden tevens luchtvaartinlichtingen verstrekt gedurende een periode van minimaal twee uur voorafgaand aan de openstellingstijden.

 • 3 Buiten de perioden genoemd in het tweede lid, worden luchtvaartinlichtingen verstrekt en in ontvangst genomen door de AIS-unit Schiphol.

 • 4 De AIS-unit Schiphol is aangewezen als centrale bibliotheek voor luchtvaartinlichtingen, overeenkomstig bijlage 15.

Hoofdstuk 5

Artikel 16

 • 1 Luchtvaartinlichtingen ten behoeve van de vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering worden, overeenkomstig artikel 15, verstrekt aan:

  • a. luchtvarenden;

  • b. luchtvaartmaatschappijen;

  • c. vluchtafhandelaars;

  • d. luchtverkeersdiensten belast met vluchtinformatieverstrekking;

  • e. exploitanten of havendiensten van luchtvaartterreinen;

  • f. buitenlandse luchtvaartinlichtingendiensten.

 • 2 Luchtvaartinlichtingen worden op aanvraag verstrekt aan:

  • a. reddings- en opsporingscentra;

  • b. de Onderzoeksraad voor veiligheid, bedoeld in artikel 2 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid;

  • c. commissie luchtverkeersincidenten;

  • d. dienst Operationele samenwerking van de Landelijke eenheid;

  • e. de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven