Uitvoeringsregeling Wet overgang belastingheffing in euro’s

Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 06-03-1999 t/m heden

Uitvoeringsregeling Wet overgang belastingheffing in euro’s

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 3 van de Wet overgang belastingheffing in euro’s;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 3 en 5 van de Wet overgang belastingheffing in euro’s.

 • 2 Deze regeling verstaat onder wet: de Wet overgang belastingheffing in euro’s.

Artikel 2

 • 1 Voor belastingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet kan aangifte worden gedaan in euro’s met betrekking tot tijdvakken die aanvangen onderscheidenlijk tijdstippen die zijn gelegen in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001.

 • 2 Met betrekking tot een aangifte die is gedaan in euro’s, vinden de op de aangifte volgende heffing van de belasting waarop de aangifte betrekking heeft, de invordering in eerste aanleg op de voet van hoofdstuk II van de Invorderingswet 1990, de aanmaning op de voet van artikel 11 van die wet en het in rekening brengen van kosten voor het verzenden van een aanmaning op de voet van de Kostenwet invordering rijksbelastingen, eveneens plaats in euro’s.

 • 3 Met betrekking tot de vermogensbelasting vinden het eerste en tweede lid toepassing wat betreft de heffing ter zake van de kalenderjaren 2000, 2001 en 2002 en wat betreft de invordering ter zake van de kalenderjaren 2000 en 2001.

 • 4 Het tweede lid vindt geen toepassing met betrekking tot voorlopige aanslagen.

Artikel 3

In afwijking in zoverre van artikel 2, tweede lid, vinden van het Douanebesluit artikel 55 en artikel 56, eerste lid, wat betreft het nemen van een gedeelte van een gulden voor een gehele gulden, geen toepassing in geval van heffing in euro’s.

Artikel 3a

Bij de omrekening van bedragen van guldens in euro’s:

 • a. worden de in kolom III van de tarieftabel van artikel 53a van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 vermelde bedragen afgeleid uit de bedragen van de kolommen I en II en de percentages van kolom IV van die tabel, nadat die bedragen in euro’s zijn omgerekend;

 • b. worden de in kolom III van de tarieftabel van artikel 20a van de Wet op de loonbelasting 1964 vermelde bedragen afgeleid uit de bedragen van de kolommen I en II en de percentages van kolom IV van die tabel, nadat die bedragen in euro’s zijn omgerekend;

 • c. worden de in artikel 25, tweede lid, en artikel 27, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bedoelde tabellen en berekeningsvoorschriften vastgesteld met inachtneming van de in euro’s omgerekende bedragen van de kostenaftrekken, de belastingvrije sommen en het schijventarief en de in euro’s omgerekende grootte van de loonklassen van de tabellen;

 • d. worden in het tarief van artikel 24, eerste lid, van de Successiewet 1956 de in de derde, de vijfde en de zevende kolom vermelde bedragen afgeleid uit de bedragen genoemd in de eerste en de tweede kolom en het heffingspercentage genoemd in onderscheidenlijk de vierde, de zesde en de achtste kolom, nadat de bedragen van de eerste en de tweede kolom zijn omgerekend in euro’s.

Artikel 4

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet overgang belastingheffing in euro’s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven