Regeling oogstschade 1998

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 12-11-2000 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij houdende regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in de oogstschade als gevolg van de extreme weersomstandigheden in het najaar van 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. referentieperiode:

de jaren 1995, 1996 en 1997;

c. peildatum:

7 december 1998;

d. schade:

het door de extreme weersomstandigheden in het najaar van 1998 veroorzaakte financieel verlies dat is geleden door een mindere opbrengst dan redelijkerwijs mocht worden verwacht gedurende de schadetermijn als gevolg van verlies of beschadiging van schadegewassen in het schadegebied, waardoor een vermindering in kwantiteit of kwaliteit is ontstaan;

e. schadegewassen:

gewassen waarvoor ingevolge bijlage 1 een tegemoetkoming bij schade kan worden gegeven en die op de peildatum te velde stonden;

f. gewascategorie:

de volgens bijlage 1 als gewascategorie te beschouwen gewassen of groepen van gewassen;

g. schadetermijn:

de op de peildatum in gang zijnde teeltcyclus, doch uiterlijk eindigend op 1 september 1999;

h. schadegebied:

Nederland, met uitzondering van die gebieden welke op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen zijn aangewezen als schadegebied wegens de extreem zware regenval in 1998;

i. rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

j. landbouwbedrijf:

het geheel of gedeelte van bij de gedupeerde in gebruik zijnde productie-eenheden, bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van akker- of tuinbouw;

k. LASER:

Dienst Landelijke service bij regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

l. geprognotiseerde opbrengst:

opbrengst die zou zijn gerealiseerd indien geen schade zou zijn geleden, berekend op basis van de in de bijlage opgenomen normbedragen;

m. boekhouding gewassen:

boekhouding gewassen 1998 bij de aanvraag steunverlening akkerbouwgewassen of de opgave voederareaal voor de Regeling dierlijke EG-premies.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister kan een gedupeerde op aanvraag een bijdrage verlenen als tegemoetkoming voor de in de schadetermijn opgetreden schade aan schadegewassen.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor een bijdrage ingevolge deze regeling komt in aanmerking de natuurlijke of rechtspersoon die in 1998 een landbouwbedrijf voor eigen rekening en risico exploiteerde:

 • a. waarop blijkens de gegevens van de landbouwtelling 1998 dan wel de opgave, bedoeld in artikel 6, tweede lid, één of meer van de in bijlage 1 aangeven gewassen werden geteeld in een zodanige omvang dat de geprognotiseerde opbrengst van het totaal van deze gewassen tenminste f 40.000,- bedraagt,

 • b. waarop blijkens de gegevens van de landbouwtellingen, gehouden in de referentieperiode, in elk jaar van die periode een of meer van de in bijlage 1 aangegeven gewassen werden geteeld, en

 • c. waarop een totale schade aan schadegewassen van tenminste f 10.000,- is ontstaan,

 • d. die ter zake van de schade aanspraak kan maken op een tegemoet-koming van tenminste f 2.000,

  en die

 • e. een accurate opgave van de voor deze regeling vereiste gegevens doet,

 • f. de minister toestemming verleent om alle informatie in te winnen die vereist is voor de beoordeling van het verzoek,

 • g. aan de met het toezicht op deze regeling belaste personen alle medewerking verleent die deze vereisen in het kader van hun toezichthoudende taak, en

 • h. geen opruimings- of oogstactiviteiten heeft ondernomen alvorens daarvoor toestemming te hebben verkregen van de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een tegemoetkoming in de schade of een voorschot daarop wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verlening van een tegemoetkoming of een voorschot daarop kan worden ingetrokken of gewijzigd ter verkrijging van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling, of wegens het uitblijven daarvan.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De voor de tegemoetkoming in aanmerking te nemen schade per gewas wordt vastgesteld volgens de formule:

  A x B x C

  waarbij:

  A = het deel van de geprognotiseerde opbrengst van het betreffende gewas, uitgedrukt in een percentage, dat in de schadetermijn verloren gaat door vermindering van kwaliteit of kwantiteit als gevolg van de extreme weersomstandigheden;

  B = de totale oppervlakte die op het bedrijf beteeld is met het gewas;

  C = het in bijlage 1 voor het betreffende gewas vastgestelde normbedrag voor de opbrengst, in het geval dat daarbij een jaaraanwas is gegeven vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de teelt van het betreffende gewas gevorderd was op het moment van de schade.

 • 2 De voor de tegemoetkoming in aanmerking te nemen schade per gewascategorie wordt vastgesteld volgens de formule:

  D – (0,3 x E)

  waarbij:

  D = de som van de volgens het eerste lid berekende schadebedragen ter zake van tot de betreffende gewascategorie behorende gewassen;

  E = de som van de geprognotiseerde opbrengsten van de tot de gewascategorie behorende gewassen, berekend aan de hand van de normbedragen van bijlage 1 en de gegevens van de landbouwtelling 1998 dan wel de boekhouding gewassen of de opgave, bedoeld in artikel 6, tweede lid.

  Indien de in aanmerking te nemen schade voor een gewascategorie negatief is, wordt deze vastgesteld op f 0,- .

 • 3 De tegemoetkoming bedraagt 90% van de som van de voor de tegemoetkoming in aanmerking te nemen schades per gewascategorie.

 • 4 Indien de gedupeerde geen gebruik maakt van de landbouwregeling als bedoeld in artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting wordt het in aanmerking te nemen schadebedrag met 6/106e deel verminderd.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De gedupeerde die aanspraak wenst te maken op een tegemoetkoming op basis van deze regeling, meldt dit uiterlijk 25 januari 1999 door middel van een door LASER verstrekt schademeldingsformulier.

 • 2 Op het formulier doet de gedupeerde opgave van het gerealiseerde teeltplan 1998 alsmede een opgave van de oppervlakte van de gewassen te velde op de peildatum.

 • 3 De melding gaat vergezeld van:

  • a. een of meer topografische kaarten, schaal 1:10.000, waarop elk tot het landbouwbedrijf behorende perceel is aangegeven, alsmede met betrekking tot elk van die percelen, het daarop verbouwde gewas en de ligging van de delen waar naar verwachting schade is opgetreden;

  • b. een rapport van bevindingen van een accountant of een accountant- administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig het in bijlage 2 opgenomen model, waarin hij zijn bevindingen rapporteert bij de in het tweede lid bedoelde opgave.

 • 4 De accountant of accountant-administratieconsulent, bedoeld in het tweede lid, controleert met inachtneming van het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen protocol.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Na ontvangst van het schademeldingsformulier draagt LASER zorg voor opneming van de schade, tenzij blijkt dat op de schademelding beslist kan worden zonder voorafgaande opname.

 • 2 Bij de beslissing omtrent schadeopneming, alsmede bij de keuze van de personen of instanties die daarmee worden belast, wordt ten behoeve van een snelle en adequate afhandeling van de meldingen een onderscheid gemaakt op basis van factoren als bedrijfstype, gewassoort en omvang van de vermoedelijke schade.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

Na ontvangst van de melding en opneming van de schade kan de minister op verzoek een voorschot van ten hoogste 50 % van de berekende tegemoetkoming verstrekken.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 LASER verstrekt een schadevaststellingsformulier aan de gedupeerde bij gelegenheid van de schadeopneming, dan wel, indien geen opneming van de schade plaatsvindt, zendt dit formulier aan de gedupeerde uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van het schademeldingsformulier.

 • 2 Binnen 14 dagen nadat het formulier aan de gedupeerde is verstrekt, dan wel binnen 14 dagen na dagtekening van de brief waarmee dit formulier aan gedupeerde is gezonden, verzoekt de gedupeerde om verstrekking van een tegemoetkoming in de schade door het schadevaststellingsformulier ondertekend retour te zenden.

 • 3 In het schadevaststellingsformulier tekent de gedupeerde aan welke bijstellingen in neerwaartse richting op de in het meldingsformulier opgegeven beschadigde oppervlakten dienen plaats te vinden.

 • 4 Indien de gedupeerde niet binnen de daarvoor gestelde termijn het schadevaststellingsformulier retour zendt, vervalt de aanspraak op een tegemoetkoming.

 • 5 Toezending van een schadevaststellingsformulier blijft achterwege indien uit de ter beschikking staande gegevens blijkt dat de gedupeerde geen aanspraak op een tegemoetkoming kan doen gelden.

Artikel 10

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst van het schadevaststellingsformulier, dan wel, in het in artikel 9, vijfde lid bedoelde geval, binnen 8 weken na ontvangst van het schademeldingsformulier, op het verzoek. Indien de minister niet binnen dertien weken een besluit op de aanvraag kan nemen, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 11

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan de beslissing tot verlening van een tegemoetkoming intrekken of ten nadele van de gedupeerde wijzigen:

 • 2 Indien de gewijzigde tegemoetkoming meer dan 10% lager zou zijn dan de aanvankelijk toegekende tegemoetkoming en deze aanvankelijke onjuistheid in overwegende mate de gedupeerde valt aan te rekenen, kan de minister besluiten dat geen recht op een tegemoetkoming bestaat.

Artikel 12

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 2 Bij de terugvordering worden onverschuldigd betaalde bedragen ter zake van tegemoetkoming of bevoorschotting vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste betaling tot aan het moment van algehele voldoening.

Artikel 13

[Vervallen per 23-12-2004]

Met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens deze regeling worden belast:

 • a. de medewerkers regeling buitendienst van LASER;

 • b. de door LASER ingeschakelde schade-experts;

 • c. de medewerkers van de Algemene Inspectiedienst;

 • d. de medewerkers van de Accoun-tantsdienst van het ministerie van LNV.

Artikel 14

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Bijlage 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Normbedragen

A =

gewascate- gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1 kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
 

1

 

Tarwe

           
 

1.1

Wintertarwe

 

Incl. Biologisch

N

3.000

ha

incl BTW

 

1.2

Zomertarwe

   

N

2.400

ha

incl BTW

 

1.3

Zomertarwe

 

Biologisch

N

3.000

ha

incl BTW

 

2

 

Gerst

           
 

2.1

Wintergerst

   

N

2.300

ha

incl BTW

 

2.2

Zomergerst

   

N

2.500

ha

incl BTW

 

3

 

Overige granen

           
 

3.1

Rogge

   

N

1.900

ha

incl BTW

 

3.2

Haver

   

N

2.200

ha

incl BTW

 

3.3

Haver

 

Biologisch

N

2.600

ha

incl BTW

 

3.4

Triticale

   

N

2.000

ha

incl BTW

 

3.5

Korrelmais

   

N

2.200

ha

incl BTW

 

4

 

Erwten

           
 

4.1

Groene erwten

 

Droog

N

1.700

ha

incl BTW

 

4.2

Groene erwten

 

Droog

biologisch

N

2.625

ha

incl BTW

 

4.3

Capucijners/

Grauwe erwten

   

N

1.540

ha

incl BTW

 

4.4

Erwten

 

Groen te oogsten

N

3.402

ha

incl BTW

 

4.5

Erwten

 

Groen te oogsten.

biologisch

N

5.600

ha

incl BTW

 

5

 

Bonen

           
 

5.1

Bruine bonen

   

J

3.445

ha

incl BTW

 

5.2

Veldbonen

   

N

1.320

ha

incl BTW

 

5.3

Veldbonen

 

Biologisch

N

2.160

ha

incl BTW

 

6

 

Koolzaad

   

N

1.740

ha

incl BTW

 

7

 

Karwijzaad

   

N

3.680

ha

incl BTW

 

8

 

Blauwmaan- zaad

   

J

3.600

ha

incl BTW

 

9

 

Vlas

   

J

2.809

ha

incl BTW

 

10

 

Graszaad

   

N

3.700

ha

incl BTW

 

101

 

Graszoden

   

N

20.000

ha

incl BTW

 

11

 

Pootaard-

appelen

           
 

11.1

Pootaard-

 

NAK zand/veen

J

12.600

ha

incl BTW

 

appelen

           
 

11.2

Pootaardappelen

 

Klei

J

14.850

ha

incl BTW

 

11.3

Pootaardappelen

 

NAK biologisch

J

14.500

ha

incl BTW

11.4

Pootaard-

TBM zetmeel-

 

J

11.000

ha

incl BTW

appelen

rassen

         
           

12

Consumptie

           

aardappelen

           

12.1

Consumptie-

 

Zand/veen

J

7.000

ha

incl BTW

aardappelen

           

12.2

Consumptie-

 

Klei

J

9.180

ha

incl BTW

aardappelen

           

12.3

Consumptie-

 

Biologisch

J

14.000

ha

incl BTW

aardappelelen

           
                 

13

 

Zetmeelaard-

           
   

appelen

           

13.1

Zetmeelaard-

   

J

5.451

ha

incl BTW

   

appelen

           
 

13.2

Zetmeelaard-

 

Biologisch

J

6.200

ha

incl BTW

   

appelen

           
                 

14

 

Bieten

           
 

14.1

Suikerbieten

   

J

7.319

ha

incl BTW

 

14.2

Voederbieten

   

N

4.365

ha

incl BTW

                 

15

 

Lucerne

   

J

2.103

ha

incl BTW

                 

16

 

Snijmais

   

N

2.886

ha

incl BTW

                 

17

 

Cichorei

   

J

5.902

ha

incl BTW

                 

18

 

Hennep

   

J

1.630

ha

incl BTW

                 

19

 

Plantuien

   

J

     
 

19.1

Plantuien

 

1ste jaars

J

12.900

ha

incl BTW

 

19.2

Plantuien

 

2de jaars

J

8.510

ha

incl BTW

 

19.3

Picklers

 

Uien

J

10.500

ha

incl BTW

                 

20

 

Zilveruien

   

J

18.000

ha

incl BTW

                 

21

 

Teunisbloem

   

J

3.875

ha

incl BTW

                 

22

 

Zaaiuien

           
 

22.1

Zaaiuien

   

J

8.510

ha

incl BTW

 

22.2

Zaaiuien

 

Biologisch

J

21.000

ha

incl BTW

 

22.3

Zaaiuien

 

Afzet veiling

J

15.525

ha

incl BTW

 

22.4

Winterui

 

Bosui veiling

N

80.000

ha

incl BTW

       

afzet

       
                 

102

 

Overige akkerbouwgewassen

         
 

102.1

Karwij

 

(1998/1999)

N

1.200

ha

incl BTW

 

102.2

Walnoten

   

N

10.400

ha

incl BTW

 

102.3

Hazelnoten

 

4 en 5 jaar

N

8.000

ha

incl BTW

 

102.4

Hazelnoten

 

Ouder dan

N

12.000

ha

incl BTW

       

5 jaar

       
 

102.5

Hazelnoten

 

Biologische

N

15.000

ha

incl BTW

       

teelt 4 en 5 jaar

       
 

102.6

Hazelnoten

 

Biologische

N

22.500

ha

incl BTW

       

teelt ouder dan

       
       

5 jaar

       

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

 

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

102.7

Ginseng

 

4 jarige teelt

N

200.000

ha

incl BTW

                 

23

 

Herfst- en vroege sluitkool

         
 

23.1

Rode kool

 

Contract

J

11.025

ha

incl BTW

 

23.2

Rode kool

 

Veiling vers

J

16.440

ha

incl BTW

 

23.3

Witte kool

 

Veiling vers

J

13.500

ha

incl BTW

 

23.4

Witte kool

 

Industrie

J

10.500

ha

incl BTW

 

23.5

Savooie kool

 

Herfstteelt

J

17.020

ha

incl BTW

 

23.6

Spitskool

 

Herfstteelt

J

19.170

ha

incl BTW

 

23.7

Chinese kool

 

Herfstteelt

J

29.400

ha

incl BTW

                 

24

 

Bewaarkool

         
 

24.1

Rode kool

 

Korte / lange

J

27.500

ha

incl BTW

       

bewaring

       
 

24.2

Rode kool

 

Biologisch

J

29.300

ha

incl BTW

 

24.3

Witte kool

 

Korte/lange

J

36.700

ha

incl BTW

       

bewaring

       
 

24.4

Witte kool

 

Biologisch

J

27.000

ha

incl BTW

 

24.5

Savooie kool

 

Bewaar

J

27.720

ha

incl BTW

 

24.6

Spitskool

 

Bewaar

J

28.670

ha

incl BTW

 

24.7

Spitskool

 

Biologisch

J

18.700

ha

incl BTW

 

24.8

Chinese kool

 

Bewaar

J

38.280

ha

incl BTW

 

24.9

Chinese kool

 

Biologisch

J

29.700

ha

incl BTW

                 

25

 

Bloemkool

         
 

25.1

Bloemkool

 

Herfst vroeg

J

25.338

ha

incl BTW

 

25.2

Bloemkool

 

Herfst laat

J

17.596

ha

incl BTW

 

25.3

Bloemkool

 

Biologisch

J

20.800

ha

incl BTW

 

25.4

Bloemkool

 

Winter

J

13.956

ha

incl BTW

                 

26

 

Broccoli

Herfst

J

25.725

ha

incl BTW

                 

27

 

Spruitkool

           
 

27.1

Spruitkool

   

J

13.490

ha

incl BTW

 

27.2

Spruitkool

 

Biologisch

J

21.900

ha

incl BTW

                 

28

 

Boerenkool

           
 

28.1

Boerenkool

 

Contract

J

2.700

ha

incl BTW

 

28.2

Boerenkool

 

Verse markt

J

17.100

ha

incl BTW

                 

29

 

Waspeen en bospeen

         
 

29.1

Bospeen

 

Herfstteelt

J

28.700

ha

incl BTW

 

29.2

Bospeen

 

Biologisch

J

49.000

ha

incl BTW

 

29.3

Waspeen

 

Herfstteelt

J

28.475

ha

incl BTW

 

29.4

Waspeen

 

Biologisch

J

27.000

ha

incl BTW

 

29.5

Waspeen

 

Onderdekker

J

40.020

ha

incl BTW

 

29.6

Waspeen

 

Contract

J

8.775

ha

incl BTW

                 

30

 

Winterpeen

         
 

30.1

Winterpeen

 

Herfst. vers.

J

20.520

ha

incl BTW

       

veiling

       
 

30.2

Winterpeen

 

Bewaar. vers

J

27.600

ha

incl BTW

 

30.3

Winterpeen

C/D-peen

Herfst. industrie

J

7.000

ha

incl BTW

 

30.4

Winterpeen

C/D peen

Bewaar.

J

13.300

ha

incl BTW

       

industrie. mech.

       
       

Koeling

       
 

30.5

Winterpeen

 

Biologisch

J

35.000

ha

incl BTW

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

30.6

Winterpeen

C/D peen

Bewaar.

J

10.300

ha

incl BTW

       

industrie.

       
       

luchtkoeling

       
 

30.7

Winterpeen

B-peen.

Herfst. af land

J

11.500

ha

incl BTW

 

30.8

Winterpeen

B-peen.

Bewaar.

J

17.500

ha

incl BTW

       

mechanische

       
       

koeling

       
                 

31

 

Knolselderij

           
 

31.1

Knolselderij

 

Contractteelt

J

7.200

ha

incl BTW

       

af land

       
 

31.2

Knolselderij

 

Biologisch.

J

22.400

ha

incl BTW

       

versmarkt

       
 

31.3

Knolselderij

 

Bewaarteelt

J

10.200

ha

incl BTW

       

luchtkoeling

       
 

31.4

Knolselderij

 

Bewaarteelt

J

13.200

ha

incl BTW

       

met mech.

       
       

Koeling

       
 

31.5

Knolselderij

 

Vers. oogst:

J

24.300

ha

incl BTW

       

klemband/

       
       

handmatig

       
                 

32

 

Kroten

           
 

32.1

Kroten

 

Herfstteelt

J

18.500

ha

incl BTW

 

32.2

Kroten

 

Bewaar

J

21.100

ha

incl BTW

 

32.3

Kroten

 

Biologisch

J

24.000

ha

incl BTW

 

32.4

Kroten

 

Industrie

J

7.000

ha

incl BTW

                 

33

 

Andijvie

           
 

33.1

Andijvie

 

Herfstteelt

J

28.290

ha

incl BTW

 

33.2

Andijvie

 

Biologisch

J

30.400

ha

incl BTW

 

33.3

Andijvie

 

Maai (industrie)

N

3000

ha

incl BTW

 

33.4

Andijvie

 

Maai (nateelt)

N

2000

ha

incl BTW

                 

34

 

Asperge

           
 

34.1

Asperge wit

   

J

49.169

ha

incl BTW

 

34.2

Asperge groen

   

J

23.978

ha

incl BTW

 

34.3

Asperge wit

 

Plantmateriaal

N

1.235

ha

incl BTW

       

afschrijving per

       
       

jaar (max. 10

       
       

jaar)

       
 

34.4

Asperge groen

 

Plantmateriaal

N

1.736

ha/jaar

incl BTW

       

afschrijving per

       
       

jaar (max. 10

       
       

jaar)

       
                 

35

 

Prei

           
 

35.1

Prei

 

Herfst

J

28.350

ha

incl BTW

 

35.2

Prei

 

Winter

J

34.875

ha

incl BTW

 

35.3

Prei

 

Contract

J

13.500

ha

incl BTW

 

35.4

Prei

 

Biologisch

J

36.000

ha

incl BTW

 

35.5

Prei

 

Zomer

J

37.450

ha

incl BTW

                 

36

 

Sla

           
 

36.1

Sla

 

Biologisch

J

31.500

ha

incl BTW

 

36.2

Sla

 

Overige (o.a.

J

27.300

ha

incl BTW

       

Kropsla, Eike-

       
       

bladsla, krulsla)

       

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

 

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

36.3

IJsbergsla

   

J

27.950

ha

incl BTW

 

36.4

Lolla rossa

   

J

53.820

ha

incl BTW

 

36.5

Radicchio rosso

   

J

37.240

ha

incl BTW

                 

37

 

Spinazie

           
 

37.1

Spinazie

 

Herfst vers

J

18.600

ha

incl BTW

 

37.2

Spinazie

 

Industrie

J

3.900

ha

incl BTW

                 

38

 

Stamslabonen

           
 

38.1

Stamslabonen

 

Industrie

J

3.720

ha

incl BTW

       

herfstteelt/vers

       
 

38.2

Stamslabonen

 

Industrie

J

2.790

ha

incl BTW

       

nateelt

       
 

38.3

Stamslabonen

 

Biologisch

J

5.500

ha

incl BTW

 

38.4

Stamslabonen

 

Vers afzet aan

J

7.500

ha

incl BTW

       

veiling

       
                 

39

 

Peterselie

           
 

39.1

Peterselie

 

Industrieteelt

J

6.000

ha

incl BTW

 

39.2

Peterselie

 

Versmarkt. pluk

J

76.267

ha

incl BTW

       

handoogst

       
                 

107

 

Overige kruiden

           
 

107.1

Bieslook

 

Pollenteelt

N

29.000

ha

incl BTW

 

107.2

Kervel

 

Versmarkt

N

15.000

ha

incl BTW

                 

40

 

Tuinbonen

   

J

13.370

ha

incl BTW

                 

41

 

Knolvenkel

   

J

24.120

ha

incl BTW

                 

42

 

Pompoen

           
 

42.1

Pompoen

 

Biologisch

J

21.000

ha

incl BTW

 

42.2

Sierkalebas

   

N

20.000

ha

incl BTW

                 

43

 

Rabarber

           
 

43.1

Rabarber

   

J

24.400

ha

incl BTW

 

43.2

Pollenteelt

 

Normaal 1e jaar

J

17.865

ha

incl BTW

                 

44

 

Bleekselderij

   

J

30.750

ha

incl BTW

                 

45

 

Koolraap

   

J

18.900

ha

incl BTW

                 

46

 

Schorseneren

           
 

46.1

Schorseneren

 

Verwerkende

J

9.450

ha

incl BTW

       

industrie

       
 

46.2

Schorseneren

 

Verse markt

J

40.000

ha

incl BTW

                 

47

 

Witlof wortelen

   

J

8.704

ha

incl BTW

                 

48

 

Pastinaak

 

Biologisch

J

21.000

ha

incl BTW

                 

49

 

Aardbei

           
 

49.1

Aardbeien

   

J

98.410

ha

incl BTW

   

vrucht

           
 

49.2

Wachtbed

   

J

42.750

ha

incl BTW

 

49.3

EE plantenveld

 

< 15000

J

81.720

ha

incl BTW

       

moederplanten

       

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

49.4

EE plantenveld

 

> 15000

J

100.350

ha

incl BTW

       

moederplanten

       
 

49.5

E plantenveld

 

< 15000

J

70.560

ha

incl BTW

       

moederplanten

       
 

49.6

E plantenveld

 

> 15000

J

87.300

ha

incl BTW

       

moederplanten

       
                 

103

 

Overige groenten opengrond

         
 

103.1

Courgette

 

Normale teelt

N

92.000

ha

incl BTW

 

103.2

Paksoi

   

N

29.400

ha

incl BTW

 

103.3

Suikermais

   

N

11600

ha

incl BTW

                 

50

 

Groentezaden

 

J

     
 

50.1

Groentezaden

 

Algemeen

J

10.800

ha

incl BTW

 

50.2

Aardbei

 

Zaadteelt

N

42.750

ha

incl BTW

 

50.3

Radijs

 

Biologische

N

40.000

ha

incl BTW

       

zaadteelt

       
 

50.4

Spinazie

 

Zaadteelt

N

5.000

ha

incl BTW

 

50.5

Wortelen

 

Zaadteelt

N

8.000

ha

incl BTW

 

50.6

Bloemkool

 

Zaadteelt

N

10.000

ha

incl BTW

 

50.7

Stamslabonen

 

Zaadteelt

N

9.625

ha

incl BTW

                 

51

 

Bloemzaden

         
 

51.1

Bloemzaden

 

Algemeen

J

9.000

ha

incl BTW

 

51.2

Bloemzaden

 

Vaste planten.

N

16.000

ha

incl BTW

       

machinale oogst

       
 

51.3

Bloemzaden

 

Vaste planten.

N

23.000

ha

incl BTW

       

handmatige

       
       

oogst

       
 

51.4

Liatris spicata

 

Machinale

N

9.000

ha

incl BTW

       

oogst

       
 

51.5

Liatris spicata

 

Handmatige

N

16.000

ha

incl BTW

       

oogst

       
   

Bloemen buitenteelt

         
                 

52

 

Anjer

 

Buitenteelt

J

327.000

ha

incl BTW

                 

53

 

Chrysant

 

Buitenteelt

J

200.000

ha

incl BTW

                 

54

 

Chrysant

 

Geplozen.

J

249.600

ha

incl BTW

       

buitenteelt

       
                 

55

 

Gypsophila

 

Buitenteelt

J

203.600

ha

incl BTW

                 

56

 

Carthamus

 

Buitenteelt

J

125.000

ha

incl BTW

                 

104

 

Overige bloemen buitenteelt

         
 

104.01

Eupatorium

   

N

177.800

ha

incl BTW

 

104.02

Gladiolen-

   

N

80.000

ha

incl BTW

   

bloemen

           
 

104.03

Helianthus

 

Akkerbouw-

N

55.000

ha

incl BTW

       

matig

       
 

104.04

Helianthus

 

Intensieve teelt

N

120.000

ha

incl BTW

 

104.05

Helianthus

 

Getopte teelt

N

150.000

ha

incl BTW

   

Sonja

           
 

104.06

Irisbloem

   

N

300.000

ha

incl BTW

 

104.07

Leliebloemen

Aziaten

 

N

300.000

ha

incl BTW

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

104.08

Leliebloemen

Orientals

 

N

450.000

ha

incl BTW

 

104.09

Liatrisbloem

   

N

72.000

ha

incl BTW

 

104.10

Limonium

   

N

141.400

ha

incl BTW

 

104.11

Sierkool/

 

In pot

N

142.700

ha

incl BTW

   

Brassica

           
 

104.12

Sierkool/

 

Vollegrond

N

297.000

ha

incl BTW

   

Brassica

           
 

104.13

Sierkool/

 

Buitenteelt.

N

142.700

ha

incl BTW

   

Brassica

 

gesneden

       
 

104.14

Siermais

 

Aardbei- en

N

45.000

ha

incl BTW

       

framboosmais

       
 

104.15

Siermais

 

Bloemprodukie

N

20.000

ha

incl BTW

 

104.16

Buitenbloemen

 

Divers

N

100.000

ha

incl BTW

 

104.17

Iris

 

Geremde

N

35,00

m2

incl BTW

       

bollen. per teelt

       
                 
   

Bollen buitenteelt

         
                 

57

 

Hyacinten:

           
 

57.1

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

N

91.000

ha

incl BTW

 

57.2

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

N

119.000

ha

incl BTW

 

57.3

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

N

168.000

ha

incl BTW

                 

58

 

Tulpen

           
 

58.1

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

77.000

ha

incl BTW

 

58.2

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

91.000

ha

incl BTW

 

58.3

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

119.000

ha

incl BTW

 

58.6

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

126.000

ha

incl BTW

 

58.4

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

168.000

ha

incl BTW

 

58.5

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

245.000

ha

incl BTW

                 

59

 

Narcissen

           
 

59.1

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

77.000

ha

incl BTW

 

59.2

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

91.000

ha

incl BTW

 

59.4

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

112.000

ha

incl BTW

 

59.3

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

119.000

ha

incl BTW

                 

60

 

Gladiolen

           
 

60.1

Gladiolen

 

Pittenteelt. rug

J

28.000

ha

incl BTW

 

60.2

Gladiolen

 

Pittenteelt. bed

J

34.000

ha

incl BTW

 

60.3

Gladiolen

 

Kralen + glad

J

50.000

ha

incl BTW

       

kleinbloemig

       
 

60.4

Gladiolen

 

Clubsoorten

J

70.000

ha

incl BTW

                 

61

 

Krokussen

           
 

61.1

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

98.000

ha

incl BTW

 

61.2

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

63.000

ha

incl BTW

 

61.3

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

77.000

ha

incl BTW

 

61.4

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

91.000

ha

incl BTW

 

61.5

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

119.000

ha

incl BTW

                 

62

 

Lelies

           
 

62.01

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

84.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.02

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

98.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.03

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

105.000

ha

incl BTW

   

bollen

           

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

 

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

62.04

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

112.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.05

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

126.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.06

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

140.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.07

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

175.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.08

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

210.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.09

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

245.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.10

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

280.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.11

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

350.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.12

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

70.000

ha

incl BTW

   

bollen

           
 

62.21

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

63.000

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.22

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

73.500

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.23

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

78.750

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.24

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

84.000

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.25

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

94.500

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.26

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

105.000

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.27

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

131.250

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.28

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

157.500

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.29

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

183.750

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.30

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

210.000

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.31

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

262.500

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
 

62.32

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

52.500

ha

incl BTW

   

schubbenteelt

           
                 

63

 

Irissen

           
 

63.1

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

98.000

ha

incl BTW

 

63.2

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

77.000

ha

incl BTW

 

63.3

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

91.000

ha

incl BTW

 

63.4

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

119.000

ha

incl BTW

 

63.5

Div. Cultivars

Zie bijlage

 

J

168.000

ha

incl BTW

                 

64

 

Dahlia’s

   

J

77.000

ha

incl BTW

                 

65

 

Knolbegonia

   

J

84.000

ha

incl BTW

                 

66

 

Anemonen

           
 

66.1

Anemonen

 

Pittenteelt

J

45.000

ha

incl BTW

 

66.2

Anemonen

 

Knopenteelt

J

33.000

ha

incl BTW

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 

105

 

Overige bolgewassen buitenteelt

       
 

105.1

Montbretia

   

N

75.000

ha

incl BTW

 

105.2

Liatris

   

N

22.000

ha

incl BTW

 

105.3

Ranonkel

   

N

91.000

ha

incl BTW

                 

67

 

Bos- en haagplantsoen

       
 

67.1

Naaldhout.

 

Verplant 1 jr

J

69.800

ha

incl BTW

 

67.2

Loofhout

 

Verplant 1 jr

J

56.000

ha

incl BTW

       

Jaaraanwas

       
 

67.5

Naaldhout

 

Meerjarig.

J

265.106

ha/jaar

incl BTW

 

67.6

Loofhout

 

Meerjarig.

J

89.093

ha/jaar

incl BTW

       

Jaaraanwas

       
                 

68

 

Laan- en parkbomen

       
 

68.2

Volle grond

 

Jaaraanwas

J

82.008

ha/jaar

incl BTW

                 

69

 

Vruchtboomteelt

         
 

69.1

Vruchtboomteelt

 

Jaaraanwas

J

61.850

ha/jaar

incl BTW

 

69.2

Vruchtboom

 

Onderstammen

J

58.400

ha

incl BTW

                 

70

 

Rozestruiken

         
 

70.1

Struikrozen

 

Teelt halfjaar-

J

94.300

ha

incl BTW

       

struiken

       
 

70.2

Struikrozen

 

Jaaraanwas

J

56.000

ha/jaar

incl BTW

                 

71

 

Coniferen

         
 

71.1

Pottenteelt

 

Plantgoed

J

1.015.374ha

 

incl BTW

 

71.2

Containerteelt

 

Meerjarig.

J

302.033

ha/jaar

incl BTW

       

Jaaraanwas

       
 

71.3

Vollegrond

 

Plantgoed

J

463.962

ha

incl BTW

 

71.4

Vollegrond

 

Meerjarig.

J

77.733

ha/jaar

incl BTW

       

Jaaraanwas

       
 

71.5

Vollegrond

 

Ge-ent.

J

255.071

ha/jaar

incl BTW

       

Jaaraanwas

       
 

71.6

Kerstbomen

(Picea)

4 of 5 jaar.

J

8.480

ha/jaar

incl BTW

       

jaaraanwas

       
                 

72

 

Heesters

         
 

72.01

Pottenteelt

 

Zie toelichting

J

1.040.019

ha

incl BTW

   

plantgoed

           
 

72.02

Containerteelt

 

Meerjarig.

J

236.573

ha

incl BTW

       

KWIN: ‘gemakkelijk’

     
 

72.03

Containerteelt

 

Meerjarig.

J

343.638

ha

incl BTW

       

KWIN ‘moeilijk’

       
 

72.04

Vollegrond

 

Plantgoed

J

542.561

ha

incl BTW

 

72.05

Vollegrond

 

Meerjarig

J

114.833

ha/jaar

incl BTW

       

jaaraanwas

       
       

KWIN ‘moeilijk’

       
 

72.06

Winterstek

   

J

248.900

ha

incl BTW

 

72.08

Ericacea

 

1 jr

J

372.000

ha

incl BTW

 

72.09

Vollegrond

Alle andere

 

J

583.848

ha

incl BTW

   

plantgoed

Ericacea

         
 

72.10

Vollegrond

 

Meerjarig

J

92.652

ha/jaar

incl BTW

       

jaaraanwas.

       
       

KWIN ‘makkelijk’

       
   

Snijheesters

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

72.11

Hypericum

 

1e jaar. prijzen

J

4,95

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.12

Hypericum

 

2e jaar. prijzen

J

11,55

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.13

Hypericum

 

3e jaar e.v..

J

24,75

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.14

Symphoricarpus

 

1e jaar. prijzen

J

8,60

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.15

Symphoricarpus

 

2e jaar. prijzen

J

17,20

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.16

Symphoricarpus

 

3e jaar e.v..

J

27,95

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.17

Forsythia

 

1e jaar. prijzen

J

2,75

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.18

Forsythia

 

2e jaar. prijzen

J

5,50

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.19

Forsythia

 

3e jaar e.v..

J

8,25

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.20

Photinia

 

1e jaar. prijzen

J

3,40

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.21

Photinia

 

2e jaar. prijzen

J

8,50

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.22

Photinia

 

3e jaar e.v..

J

17,00

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.23

Cotinus

 

1e jaar. prijzen

J

3,60

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.24

Cotinus

 

2e jaar. prijzen

J

10,80

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.25

Cotinus

 

3e jaar e.v..

J

16,20

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.26

Ilex

 

1e jaar. prijzen

J

12,90

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.27

Ilex

 

2e jaar. prijzen

J

25,80

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.28

Ilex

 

3e jaar e.v..

J

38,70

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.29

Cornus

 

1e jaar. prijzen

J

3,20

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.30

Cornus

 

2e jaar. prijzen

J

6,40

m2

incl BTW

       

per m2

       

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

72.31

Cornus

 

3e jaar e.v..

J

9,60

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.32

Prunus

 

1e jaar. prijzen

J

1,60

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.33

Prunus

 

2e jaar. prijzen

J

4,80

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.34

Prunus

 

3e jaar e.v..

J

8,00

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.35

Weigela

 

1e jaar. prijzen

J

3,80

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.36

Weigela

 

2e jaar. prijzen

J

7,60

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.37

Weigela

 

3e jaar e.v..

J

11,40

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.38

Skimmia

 

1e jaar. prijzen

J

0,00

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.39

Skimmia

 

2e jaar. prijzen

J

19,20

m2

incl BTW

       

per m2

       
 

72.40

Skimmia

 

3e jaar e.v..

J

64,00

m2

incl BTW

       

Prijzen per m2

       
       

Waarde bloem-

       
       

productie.

       
       

zie bijlage

       
 

72.41

Hydrangea

 

1e jaar. prijzen

J

20,20

m2

incl BTW

   

macrophylla

 

per m2

       
 

72.42

Hydrangea

 

2e jaar. prijzen

J

44,40

m2

incl BTW

   

macrophylla

 

per m2

       
 

72.43

Hydrangea

 

3e jaar e.v.

J

66,60

m2

incl BTW

   

macrophylla

 

prijzen per m2

       
                 

73

 

Vaste planten

           
 

73.1

Zie bijlage

   

J

70.000

ha

incl BTW

 

73.2

Zie bijlage

   

J

80.000

ha

incl BTW

 

73.3

Zie bijlage

   

J

90.000

ha

incl BTW

 

73.4

Zie bijlage

   

J

100.000

ha

incl BTW

 

73.5

Zie bijlage

   

J

140.000

ha

incl BTW

 

73.6

Zie bijlage

   

J

184.000

ha

incl BTW

 

73.7

Zie bijlage

   

J

210.000

ha

incl BTW

 

73.8

Zie bijlage

   

J

250.000

ha

incl BTW

                 

74

 

Bloembollen en buitenbloemen

       
 

74.01

Allium

 

Bloem en bol

N

14,00

m2

incl BTW

       

srt I

       
 

74.02

Allium

 

Kleinbollig

N

5,60

m2

incl BTW

 

74.03

Echinops

 

BloemproductieN

 

5,90

m2

incl BTW

 

74.04

Eranthis

   

N

6,00

m2

incl BTW

   

Hyemalis 1e jaar

           
 

74.05

Eranthis

   

N

12,00

m2

incl BTW

   

Hyemalis 2e jaar

           

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

 

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

 

Eenheid BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

74.06

Eranthis

   

N

18,00

m2

incl BTW

   

Hyemalis 3e jaar

           
 

74.07

Eremurus

 

Bloem en bol

N

10,80

m2

incl BTW

 

74.08

Eryngium

 

Bloemproductie

N

5,90

m2

incl BTW

 

74.09

Fritillaria

   

N

21,00

m2

incl BTW

   

Imperialis

           
 

74.10

Fritillaris

   

N

10,50

m2

incl BTW

   

Meleagris

           
 

74.11

Galanthus

Dubbel

 

N

42,00

m2

incl BTW

   

Nivalis

           
 

74.12

Galanthus

Enkel

 

N

21,00

m2

incl BTW

   

Nivalis

           
                 

75

 

Droogbloemen

         
 

75.1

Delphinium

   

N

36.000

ha

incl BTW

 

75.2

Digitalis

   

N

8.000

ha

incl BTW

 

75.3

Grassen en

   

N

14.000

ha

incl BTW

   

granen

           
 

75.4

Helichrysum

   

N

30.000

ha

incl BTW

 

75.5

Lisianthus

   

N

23,63

m2

incl BTW

 

75.6

Nigella gewoon

   

N

25.000

ha

incl BTW

 

75.7

Nigella

   

N

21.000

ha

incl BTW

   

Orientalis

           
 

75.8

Papaver

   

N

16.000

ha

incl BTW

                 

76

 

Glastuinbouw bloemen

       
 

76.01

Ageratum

 

Getopte teelt.

N

14,90

m2

excl BTW

       

plantdatum

       
       

week 32

       
 

76.02

Alstroemeria

 

Aanloopjaar

N

57,20

m2

excl BTW

 

76.03

Alstroemeria

 

Volproductie

N

89,30

m2

excl BTW

 

76.04

Amaryllis

Orange

 

N

38,00

m2

excl BTW

     

Souvereign

         
 

76.05

Amaryllis

Flavio

 

N

38,00

m2

excl BTW

 

76.06

Amaryllis

Lilac Wonder

 

N

38,00

m2

excl BTW

 

76.07

Amaryllis

Flair

 

N

38,00

m2

excl BTW

 

76.08

Amaryllis

Mount Blanc

 

N

45,00

m2

excl BTW

 

76.09

Amaryllis

Picotee

 

N

50,00

m2

excl BTW

 

76.10

Amaryllis

Nymph

 

N

50,00

m2

excl BTW

 

76.11

Anemoon

   

N

55,74

m2

excl BTW

 

76.12

Anjer

 

Grootbloemig

N

36,46

m2

excl BTW

 

76.13

Anjer

 

Grootbloemig

N

83,09

m2

excl BTW

       

jaargem. 2 jr.

       
 

76.14

Anjer

 

Substraat.

N

89,74

m2

excl BTW

       

Grootbloemig

       
       

jaargem 2 jr

       
 

76.15

Anjer

 

Tros. Jaarge-

N

67,79

m2

excl BTW

       

middelde 2 jr.

       
 

76.16

Anjers

 

Tros. Teeltduur

N

83,26

m2

excl BTW

       

1.5 jaar

       
 

76.17

Anthurium

 

Aanloopjaar

N

42,95

m2

excl BTW

 

76.18

Anthurium

 

Volproductie

N

86,37

m2

excl BTW

 

76.19

Antirrinum

Leeuwenbek

 

N

12,96

m2

excl BTW

 

76.20

Asparagus

   

N

70,00

m2

excl BTW

   

stetacus

           
 

76.21

Aster

   

N

42,24

m2

Excl BTW

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

76.22

Aster

Monte Cassina

Ongetopte

N

28,32

m2

excl BTW

       

late teelt

       
 

76.23

Asters

 

Herfstteelt

N

21,15

m2

excl BTW

 

76.24

Basilicum

   

N

5,00

m2

excl BTW

 

76.25

Calendula

   

N

10,83

m2

excl BTW

 

76.26

Campanula

   

N

12,20

m2

excl BTW

   

carpatica

           
 

76.27

Carthamus

   

N

17,60

m2

excl BTW

 

76.28

Celiosa plumosa

   

N

19,00

m2

excl BTW

 

76.29

Chlorophytum

 

Moerplanten.

N

7,50

m2

excl BTW

       

opbrengstder-

       
       

ving aan stek

       
 

76.30

Chrysant

 

Belicht

N

100,00

m2

excl BTW

 

76.31

Chrysant

 

Herfstteelt

N

24,96

m2

excl BTW

 

76.32

Chrysant

 

Onbelicht

N

80,00

m2

excl BTW

 

76.33

Cymbidium

 

Aanloopteelt

N

35,97

m2

excl BTW

 

76.34

Cymbidium

 

Volproductie

N

92,92

m2

excl BTW

 

76.35

Cyrtanthus

   

N

26,90

m2

excl BTW

 

76.36

Delphinium

   

N

18,00

m2

excl BTW

 

76.37

Delphinium

 

1e jaar van een

N

73,79

m2

excl BTW

       

6-jarige teelt

       
 

76.38

Euphobia

   

N

41,80

m2

excl BTW

   

Fulgens

           
 

76.39

Freesia

 

Belicht.

N

76,65

m2

excl BTW

       

Jaarrond

       
 

76.40

Freesia

 

Onbelicht.

N

61,32

m2

excl BTW

       

Jaarrond

       
 

76.41

Gerbera

 

Grootbloemig

N

85,91

m2

excl BTW

       

jaargem van 2jr.

       
 

76.42

Gerbera

 

Mini. Jaargem.

N

120,48

m2

excl BTW

       

Van 2 jr.

       
 

76.43

Gypsophila

 

Periode 10

N

13,80

m2

excl BTW

 

76.44

Gypsophila

   

N

53,05

m2

excl BTW

 

76.45

Hedychium

   

N

6,81

m2

excl BTW

 

76.46

Helianthus

 

Kasteelt

N

16,00

m2

excl BTW

 

76.47

Hippeastrum

 

Bol. 2 weken

N

3,00

m2

excl BTW

       

groeiverlies

       
 

76.48

Hosta francee

   

N

54,00

m2

excl BTW2

 

76.49

Hydrangia

 

Volproductie

N

66,00

m2

excl BTW

 

76.50

Ilex

   

N

12,37

m2

excl BTW

 

76.51

Lelie

Aziaten

 

N

38,25

m2

excl BTW

 

76.52

Lelie

LA-hybriden

 

N

50,85

m2

excl BTW

 

76.53

Lelie

Longiflorum

Teelt 4

N

49,78

m2

excl BTW

       

maanden

       
 

76.54

Lelie

Longiflorum

Teelt 3

N

36,00

m2

excl BTW

       

maanden

       
 

76.55

Lelie

Orientals.

 

N

36,45

m2

excl BTW

     

referentie:

         
     

Stargazer

         
 

76.56

Lelie

Orientals.

 

N

59,64

m2

excl BTW

     

referentie:

         
     

Casa blanca

         
 

76.57

Lelie

Aziatische

Maximaal

N

30,00

m2

excl BTW

     

hybriden

         
 

76.58

Lelie

Oriëntals

Maximaal

N

45,00

m2

excl BTW

 

76.59

Liathris spicata

   

N

3,20

m2

excl BTW

 

76.60

Limonium

   

N

43,95

m2

excl BTW

   

Sinnatum

           

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

76.61

Lunaria

Judaspenning

 

N

13,20

m2

excl BTW

 

76.62

Matricaria

 

Plantmateriaal.

N

2,51

m2

excl BTW

       

eigen opkw.

       
 

76.63

Matricaria

Tanacetum

 

N

19,04

m2

excl BTW

 

76.64

Nerine

   

N

24,14

m2

excl BTW

 

76.65

Phloxs

   

N

20,80

m2

excl BTW

 

76.66

Pot Gerbera

   

N

30,00

m2

excl BTW

 

76.67

Rozen

 

1 week korter

N

2,66

m2

excl BTW

       

telen

       
 

76.68

Rozen

 

Grondteelt

N

51,91

m2

excl BTW

       

onbelicht.

       
       

aanloop

       
 

76.69

Rozen

 

Grondteelt

N

77,16

m2

excl BTW

       

onbelicht.

       
       

volproductie

       
 

76.70

Rozen

 

Steenwol

N

80,11

m2

excl BTW

       

belicht. aanloop

       
 

76.71

Rozen

 

Steenwol

N

130,61

m2

excl BTW

       

belicht. vol-

       
       

productie

       
 

76.72

Sierkool

 

Kasteelt. oogst-

N

32,90

m2

excl BTW

       

week t/m 6

       
 

76.73

Statice

   

N

60,66

m2

excl BTW

 

76.74

Trachelium

   

N

27,00

m2

excl BTW

                 

77

 

Glastuinbouw groenten

       
 

77.01

Aubergine

   

N

85,01

m2

excl BTW

 

77.02

Aubergine

 

Ecoteelt

N

1,29

m2

excl BTW

 

77.03

Aubergine

Turkse

 

N

17,13

m2

excl BTW

 

77.04

Courgette

Groen

 

N

15,37

m2

excl BTW

 

77.05

Courgettes

Geel.

Steenwol.

N

59,98

m2

excl BTW

       

jaarrond

       
 

77.06

Druiven

   

N

20,00

m2

excl BTW

 

77.07

Komkommer

   

N

82,36

m2

excl BTW

 

77.08

Komkommer

 

Herfstteelt

N

17,42

m2

excl BTW

 

77.09

Komkommer

 

Eco/grondteelt

N

10,94

m2

excl BTW

 

77.10

Komkommer

 

Hetelucht/late

N

6,00

m2

excl BTW

       

herfstt.

       
 

77.11

Komkommer

 

Mini

N

18,20

m2

excl BTW

 

77.12

Komkommer

 

Week 27 t/m 45

N

20,96

m2

excl BTW

 

77.13

Koolrabi

   

N

7,84

m2

excl BTW

 

77.14

Krulandijvie

 

Per teelt

N

6,77

m2

excl BTW

 

77.15

Lolla rosso

   

N

10,37

m2

excl BTW

 

77.16

Paksoi

   

N

4,16

m2

excl BTW

 

77.17

Paksoi

 

Verlengde

N

14,71

m2

excl BTW

       

teeltperiode

       
 

77.18

Paprika

Geel

Steenwol

N

81,64

m2

excl BTW

 

77.19

Paprika

Groen

Steenwol

N

69,39

m2

excl BTW

 

77.20

Paprika

Oranje

Steenwol

N

86,83

m2

excl BTW

 

77.21

Paprika

Rood

Steenwol

N

82,75

m2

excl BTW

 

77.22

Paprika

Tinker Bell.baby

 

N

127,65

m2

excl BTW

 

77.23

Paprika

 

Eco/grondteelt

N

53,32

m2

excl BTW

 

77.24

Paprika

 

Ecoteelt.

N

1,68

m2

excl BTW

       

Herfstteelt.

       
       

teeltduur 8 w.

       
 

77.25

Paprika

Groen/rood

Steenwol

N

73,64

m2

excl BTW

 

77.26

Paprika

 

Grondteelt

N

30,16

m2

excl BTW

A =

gewascate-

gorie

B = gewassen

 

Naam gewas

Specificatie 1

kenmerken

variëteiten

Specificatie 2

kenmerken

teelt- en

afzetwijze

Schade-

gewas

Ros J/N

Norm-

bedrag

per

eenheid

Eenheid

BTW

norm-

bedrag

A

B

             
                 
 

77.27

Paprika

Groen/rood

Grondteelt

N

37,06

m2

excl BTW

 

77.28

Paprika

Rood

Grondteelt

N

51,98

m2

excl BTW

 

77.29

Paprika

Rood

Heteluchtteelt/

N

10,00

m2

excl BTW

       

late herfstteelt

       
 

77.30

Pepers

 

Kasteelt

N

50,00

m2

excl BTW

 

77.31

Pepers

 

Ecoteelt

N

4,50

m2

excl BTW

 

77.32

Radijs

 

Per teelt

N

5,89

m2

excl BTW

 

77.33

Sla

 

Kas. per teelt

N

5,38

m2

excl BTW

 

77.34

Snijbonen

   

N

10,50

m2

excl BTW

 

77.35

Tomaat

Cherry-tomaat

 

N

107,02

m2

excl BTW

 

77.36

Tomaat

 

Grond. koude

N

20,37

m2

excl BTW

       

teelt

       
 

77.37

Tomaat

 

Herfstteelt

N

26,07

m2

excl BTW

 

77.38

Tomaat

 

Los geplukt

N

80,29

m2

excl BTW

 

77.39

Tomaat

Tros

 

N

97,83

m2

excl BTW

 

77.40

Tomaat

Tros. cherry-

 

N

120,00

m2

excl BTW

     

tomaat

         
 

77.41

Tomaat

 

Vleestomaat.

N

86,43

m2

excl BTW

       

los geplukt

       
 

77.42

Tomaat

 

Grondteelt.

N

38,74

m2

excl BTW

       

verwarmd

       
       

tussentype

       
                 

78

 

Fruitteelt

           
 

78.1

Appel

   

N

36.800

ha

incl BTW

 

78.2

Peer

   

N

42.660

ha

incl BTW

Bijlage 1a. Normen voor lelies (bollen en schubbenteelt)

[Vervallen per 23-12-2004]

Cultivars

Bollen

gld/ha

Schubben-

teelt

gld/ha

Longiflorum

   

Avita

98.000,-

73.500,-

Casa Rosa

84.000,-

63.000,-

Comq

98.000,-

73.500,-

Gelria

84.000,-

63.000,-

Jules Verne

112.000,-

84.000,-

(lfl 92)

   

Lorina

98.000,-

73.500,-

Pausini

98.000,-

73.500,-

Sacre Coeur

112.000,-

84.000,-

Snow Cap

84.000,-

63.000,-

Snow Queen

84.000,-

63.000,-

White Elegance

98.000,-

73.500,-

White Fox

126.000,-

94.500,-

White Heaven

126.000,-

94.500,-

White Horn

84.000,-

63.000,-

White Palermo

84.000,-

63.000,-

White Sheen

84.000,-

63.000,-

     

LA-hybriden

   

Donau

140.000,-

105.000,-

Aladdin’s Charm

84.000,-

63.000,-

Aladdin’s Dazzle

84.000,-

63.000,-

Aladdin’s Glow

84.000,-

63.000,-

Auckland

84.000,-

63.000,-

Australia

84.000,-

63.000,-

Bestseller

84.000,-

63.000,-

California

84.000,-

63.000,-

Chardonney

84.000,-

63.000,-

(W 92-17)

   

Chiasso

84.000,-

63.000,-

(CM 9543)

   

Cinnabar

84.000,-

63.000,-

Coral Fashion

84.000,-

63.000,-

Dani Arifin

84.000,-

63.000,-

Dynamico

84.000,-

63.000,-

Fangio

84.000,-

63.000,-

Ice Berg

84.000,-

63.000,-

King David

84.000,-

63.000,-

LA 28502

84.000,-

63.000,-

La Paz

84.000,-

63.000,-

Lilium LA 292-060

84.000,-

63.000,-

Madrid

84.000,-

63.000,-

Modern Style

84.000,-

63.000,-

Moneymaker (R)

140.000,-

105.000,-

Narbonne

140.000,-

105.000,-

Palermo

140.000,-

105.000,-

Rising Sun

98.000,-

73.500,-

Rodeos (R)

98.000,-

73.500,-

Rosy Baron (R)

84.000,-

63.000,-

Royal Ballade

98.000,-

73.500,-

Royal Club

98.000,-

73.500,-

Royal Delight

98.000,-

73.500,-

Royal Dream

98.000,-

73.500,-

Royal Fantasy

84.000,-

63.000,-

Royal Grace

98.000,-

73.500,-

Royal Highnes

98.000,-

73.500,-

Cultivars

Bollen

gld/ha

Schubben-

teelt

gld/ha

Royal Impulse

98.000,-

73.500,-

Royal Inspiration

98.000,-

73.500,-

Royal Justice

98.000,-

73.500,-

Royal Lace

98.000,-

73.500,-

Royal Mascarade

98.000,-

73.500,-

Royal Parade

98.000,-

73.500,-

Royal Paradise

98.000,-

73.500,-

Royal Perfume

98.000,-

73.500,-

Royal Present

98.000,-

73.500,-

Royal Respect

98.000,-

73.500,-

Royal River

98.000,-

73.500,-

Royal Spirit

98.000,-

73.500,-

Rqyal Star (R)

98.000,-

73.500,-

Royal Sunset

98.000,-

73.500,-

Royal Trinity (R)

70.000,-

52.500,-

Royal Wonder

98.000,-

73.500,-

Rubinette

98.000,-

73.500,-

Salmon Classic

112.000,-

84.000,-

Samur

140.000,-

105.000,-

Showroom

140.000,-

105.000,-

Top Gun

140.000,-

105.000,-

Twilight Life (R)

140.000,-

105.000,-

Valmontone

140.000,-

105.000,-

Vanilla

98.000,-

73.500,-

Varese (RS 92-26)

140.000,-

105.000,-

Veneto (RS 92-25)140.000,-

105.000,-

Vicenza (R)

140.000,-

105.000,-

Washington

98.000,-

73.500,-

     

Orientals

   

Abruzzo

210.000,-

157.500,-

Acapulco

210.000,-

157.500,-

Alhambra

105.000,-

78.750,-

Alliance

140.000,-

105.000,-

Alma Ata

175.000,-

131.250,-

Alpe d'Huez

175.000,-

131.250,-

Ambon

175.000,-

131.250,-

Anais Anais

175.000,-

131.250,-

Arena

140.000,-

105.000,-

asCari (91-35)

280.000,-

210.000,-

Atlantic

140.000,-

105.000,-

Ocean (R)

   

Atlantis

105.000,-

78.750,-

Aubade

140.000,-

105.000,-

Bangkok (93-55)

280.000,-

210.000,-

Barbaresco

245.000,-

183.750,-

Belcanto

105.000,-

78.750,-

Belle Epoque

105.000,-

78.750,-

Bellezza

140.000,-

105.000,-

Bellinzona (R)

280.000,-

210.000,-

Bellisimo

140.000,-

105.000,-

Belmonte (89-55)

280.000,-

210.000,-

Belvedere

140.000,-

105.000,-

Bentrovato

140.000,-

105.000,-

Bergamo

105.000,-

78.750,-

Berlin

105.000,-

78.750,-

Bernini

280.000,-

210.000,-

Birma

105.000,-

78.750,-

Broadway

140.000,-

105.000,-

Cultivars

Bollen

gld/ha

Schubben-

teelt

gld/ha

Candice

105.000,-

78.750,-

Cartouche

105.000,-

78.750,-

Casa Blanca

350.000,-

262.500,-

Casa Nova

105.000,-

78.750,-

Cascade

105.000,-

78.750,-

Cassandra

105.000,-

78.750,-

Cherry Blossom

105.000,-

78.750,-

Colon NA

105.000,-

78.750,-

Con Amore

140.000,-

105.000,-

Dame Blanch

105.000,-

78.750,-

Devotion

140.000,-

105.000,-

Diablanca

105.000,-

78.750,-

Dolce Vita

105.000,-

78.750,-

Dordogne

210.000,-

157.500,-

Egypt

140.000,-

105.000,-

Emmely

105.000,-

78.750,-

Erasmus

280.000,-

210.000,-

Etude

140.000,-

105.000,-

Expression

105.000,-

78.750,-

Farolito

210.000,-

157.500,-

Galilei

105.000,-

78.750,-

Girosa

140.000,-

105.000,-

Helvetia

210.000,-

157.500,-

Hitparade

140.000,-

105.000,-

Ibiza

105.000,-

78.750,-

Iglo

140.000,-

105.000,-

Inca

140.000,-

105.000,-

Isola (93-34)

280.000,-

210.000,-

Istanbul (93-80)

350.000,-

262.500,-

Jamaica

175.000,-

131.250,-

Journey’s end

105.000,-

78.750,-

Kiev

280.000,-

210.000,-

Kissproof

140.000,-

105.000,-

La Fleuri

350.000,-

262.500,-

La Mancha

210.000,-

157.500,-

La Plagne (93-13)

280.000,-

210.000,-

La Tour

210.000,-

157.500,-

La Vie

210.000,-

157.500,-

Lavenir

105.000,-

78.750,-

Le Reve

140.000,-

105.000,-

Liguria

140.000,-

105.000,-

Livorno

105.000,-

78.750,-

Lombardia

350.000,-

262.500,-

(86-144)

   

Louvre

105.000,-

78.750,-

Maharadja

280.000,-

210.000,-

Manzini

105.000,-

78.750,-

Marco Borsato

140.000,-

105.000,-

Marco Polo

175.000,-

131.250,-

Mary M

105.000,-

78.750,-

Maybride

105.000,-

78.750,-

Mediterrannee

105.000,-

78.750,-

Medusa

350.000,-

262.500,-

Melbourne

350.000,-

262.500,-

Mercato

140.000,-

105.000,-

Mero star

175.000,-

131.250,-

Miami

105.000,-

78.750,-

Misaki

140.000,-

105.000,-

Miss America

140.000,-

105.000,-

Miss Birma

175.000,-

131.250,-

Miss Mini

140.000,-

105.000,-

Miss Rio

140.000,-

105.000,-

Mona Lisa

140.000,-

105.000,-

Mondriaan (95-20)

350.000,-

262.500,-

Montana

105.000,-

78.750,-

Monte Christo (91-54)

280.000,-

210.000,-

Montrachet

210.000,-

157.500,-

Montreal

140.000,-

105.000,-

Moria

140.000,-

105.000,-

Murano

175.000,-

131.250,-

Muscadet

140.000,-

105.000,-

Nettuno

140.000,-

105.000,-

Neuchatel (95-8)

350.000,-

262.500,-

Nippon

175.000,-

131.250,-

Noblesse

105.000,-

78.750,-

Olympic Star

105.000,-

78.750,-

Opus One

140.000,-

105.000,-

Paramount

140.000,-

105.000,-

Paso Doble

175.000,-

131.250,-

Passage

140.000,-

105.000,-

Pauillac (93-54)

350.000,-

262.500,-

Peaudouce

210.000,-

157.500,-

Pesaro

105.000,-

78.750,-

Pink Matador

105.000,-

78.750,-

Pink Paradise

105.000,-

78.750,-

Pink Rosetta

105.000,-

78.750,-

Pompei

175.000,-

131.250,-

Primero

105.000,-

78.750,-

Rimini

280.000,-

210.000,-

Rosato

140.000,-

105.000,-

Rosy Wonder

175.000,-

131.250,-

Rousillon (94-6)

280.000,-

210.000,-

Sartre

210.000,-

157.500,-

Sempre Avanti

105.000,-

78.750,-

Siberia

105.000,-

78.750,-

Sierra Nevada

105.000,-

78.750,-

Simplon

175.000,-

131.250,-

Sissi

105.000,-

78.750,-

Solaya

280.000,-

210.000,-

Soldera

280.000,-

210.000,-

Sorbonne

175.000,-

131.250,-

Spinoza

140.000,-

105.000,-

Starfighter

140.000,-

105.000,-

Stargazer

105.000,-

78.750,-

Stargazer Max

105.000,-

78.750,-

Tahiti

175.000,-

131.250,-

Tenerife

280.000,-

210.000,-

Tiber (88-111)

280.000,-

210.000,-

Time Out

175.000,-

131.250,-

Tom Pouce

140.000,-

105.000,-

Topsy (88-239)

210.000,-

157.500,-

Touche

210.000,-

157.500,-

Towny

280.000,-

210.000,-

Trocadero

105.000,-

78.750,-

Vanity

140.000,-

105.000,-

Venere

105.000,-

78.750,-

Up Star

105.000,-

78.750,-

Vespucci

210.000,-

157.500,-

Visir

175.000,-

131.250,-

Vittorea

210.000,-

157.500,-

Warszawa

140.000,-

105.000,-

White Horse

175.000,-

131.250,-

White Mountain

140.000,-

105.000,-

White Stargazer

140.000,-

105.000,-

Woodriffs

140.000,-

105.000,-

Memory White Merostar

140.000,-

105.000,-

Cultivars

Bollen

gld/ha

Schubben-

teelt

gld/ha

Adelina

98.000,-

73.500,-

Aki Ta

84.000,-

63.000,-

Alaska

84.000,-

63.000,-

Allegretto

98.000,-

73.500,-

Alpi

84.000,-

63.000,-

Amadeus

84.000,-

63.000,-

Amaro

70.000,-

52.500,-

Amarone

140.000,-

105.000,-

America

98.000,-

73.500,-

Apeldoorn

70.000,-

52.500,-

Aquilla

98.000,-

73.500,-

Arancia

70.000,-

52.500,-

Assisi

98.000,-

73.500,-

Asti (R)

112.000,-

84.000,-

Avelino

140.000,-

105.000,-

Avignon

84.000,-

63.000,-

Aztec Gold

70.000,-

52.500,-

Bananarama

84.000,-

63.000,-

Bangalore (R)

70.000,-

52.500,-

Bell Air

70.000,-

52.500,-

Bern

70.000,-

52.500,-

Black Jack

112.000,-

84.000,-

Blazing Dwarf

98.000,-

73.500,-

Blue Eyes

84.000,-

63.000,-

Bombay

70.000,-

52.500,-

Brennero

112.000,-

84.000,-

Bright Beauty

84.000,-

63.000,-

Brunello

112.000,-

84.000,-

Buff Pixie

84.000,-

63.000,-

Burgos

140.000,-

105.000,-

Butter Pixie

84.000,-

63.000,-

Cancun

84.000,-

63.000,-

Candy Dulfer (Jumbo)

98.000,-

73.500,-

Cannes

140.000,-

105.000,-

Carthago

84.000,-

63.000,-

Castello

84.000,-

63.000,-

Cavi

112.000,-

84.000,-

Celine

84.000,-

63.000,-

Chanel

70.000,-

52.500,-

Chianti

70.000,-

52.500,-

Chicago (R)

84.000,-

63.000,-

Chopin

112.000,-

84.000,-

Coco

84.000,-

63.000,-

Colombo

84.000,-

63.000,-

Colorama

98.000,-

73.500,-

Colosseo

84.000,-

63.000,-

Compass

98.000,-

73.500,-

Connecticut King

70.000,-

52.500,-

Cordelia

98.000,-

73.500,-

Corina

70.000,-

52.500,-

Corrida

98.000,-

73.500,-

Corsica

84.000,-

63.000,-

Cortona

98.000,-

73.500,-

(OR 94-1)

   

Cote Dazur

70.000,-

52.500,-

Cote Dor

140.000,-

105.000,-

Crimson Pixie

84.000,-

63.000,-

Dallas

140.000,-

105.000,-

Davos (W 90-9)

84.000,-

63.000,-

Delhi

98.000,-

73.500,-

Denia Pixie

84.000,-

63.000,-

Dreamland

98.000,-

73.500,-

Eleganza

98.000,-

73.500,-

Elite

98.000,-

73.500,-

Elle

84.000,-

63.000,-

Emotions

84.000,-

63.000,-

Enchantment

70.000,-

52.500,-

Esther

70.000,-

52.500,-

Fabriano

84.000,-

63.000,-

Fatamorgana

70.000,-

52.500,-

Ferrara (RS 93-9)

140.000,-

105.000,-

Fire

84.000,-

63.000,-

Flushing Meadow

84.000,-

63.000,-

Fur Elise

84.000,-

63.000,-

Geneve

70.000,-

52.500,-

Gironde

140.000,-

105.000,-

Gold Dwarf

112.000,-

84.000,-

Golden Globe

140.000,-

105.000,-

(G 95-2)

   

Golden Pixie

84.000,-

63.000,-

Golden Show

84.000,-

63.000,-

Golden Tears

84.000,-

63.000,-

Golf

98.000,-

73.500,-

Gran Paradiso

70.000,-

52.500,-

Gran Sasso

98.000,-

73.500,-

Grand Cru

84.000,-

63.000,-

Hobuze (R)

70.000,-

52.500,-

(Marlene)

   

Hobyza (R)

70.000,-

52.500,-

(Simply Red)

   

Hoffrica Toro (R)

70.000,-

52.500,-

Holebubu (R)

84.000,-

63.000,-

(Holecb/Z)

   

Hup Holland

84.000,-

63.000,-

Iberflora

70.000,-

52.500,-

Idaho

140.000,-

105.000,-

Inzell

70.000,-

52.500,-

Italia

84.000,-

63.000,-

Ivory Pixie

84.000,-

63.000,-

Jewel Pixie

84.000,-

63.000,-

Jolanda

70.000,-

52.500,-

Kansas

98.000,-

73.500,-

Kinks

70.000,-

52.500,-

Kreta

70.000,-

52.500,-

Cultivars

Bollen

gld/ha

Schubben-

teelt

gld/ha

La Loren

84.000,-

63.000,-

Latoya

84.000,-

63.000,-

Lady in Red

84.000,-

63.000,-

Lagio

84.000,-

63.000,-

Larino (R)

112.000,-

84.000,-

Las Vegas

84.000,-

63.000,-

Lasarena

84.000,-

63.000,-

Lava

84.000,-

63.000,-

Lemon Pixie

84.000,-

63.000,-

Lemon Tree

84.000,-

63.000,-

Lennox

84.000,-

63.000,-

Liverpool

84.000,-

63.000,-

Lollypop

98.000,-

73.500,-

London

84.000,-

63.000,-

Loreto

84.000,-

63.000,-

Lotus

70.000,-

52.500,-

Louis Dor

112.000,-

84.000,-

Lucca

70.000,-

52.500,-

Lyon

112.000,-

84.000,-

Macon

112.000,-

84.000,-

Madras

84.000,-

63.000,-

Magento

98.000,-

73.500,-

Maggiore

84.000,-

63.000,-

Make Up

70.000,-

52.500,-

Mantona

84.000,-

63.000,-

Marlene

84.000,-

63.000,-

Marrakech

84.000,-

63.000,-

Marseille

98.000,-

73.500,-

Martigny

98.000,-

73.500,-

Massa

70.000,-

52.500,-

Menton

84.000,-

63.000,-

Milano

70.000,-

52.500,-

Minstreel

84.000,-

63.000,-

Mirella

84.000,-

63.000,-

Mona

84.000,-

63.000,-

Mont Blanc

70.000,-

52.500,-

Monte Negro

98.000,-

73.500,-

Monte Rosa

70.000,-

52.500,-

Montmartre

84.000,-

63.000,-

Montreux

84.000,-

63.000,-

Morzine (W 94-1)

140.000,-

105.000,-

Moulin Rouge

70.000,-

52.500,-

Navarra

112.000,-

84.000,-

Navona

98.000,-

73.500,-

Nello

70.000,-

52.500,-

Nerone

112.000,-

84.000,-

Neve (R)

98.000,-

73.500,-

Nove Cento

84.000,-

63.000,-

Olanda

112.000,-

84.000,-

Orandiso

70.000,-

52.500,-

Orange Bowl

70.000,-

52.500,-

Orange Pixie

84.000,-

63.000,-

Orlando (R)

112.000,-

84.000,-

Painted Pixie

84.000,-

63.000,-

Palma (W 93-9)

140.000,-

105.000,-

Paris

70.000,-

52.500,-

Parma (R)

70.000,-

52.500,-

Pasadena

84.000,-

63.000,-

Peach Pixie

84.000,-

63.000,-

Petit Pink

98.000,-

73.500,-

Pinguin

70.000,-

52.500,-

Pink Pixie

84.000,-

63.000,-

Pisa (R)

112.000,-

84.000,-

Pollyanna

112.000,-

84.000,-

Prato

84.000,-

63.000,-

Prominence

70.000,-

52.500,-

Pronto

70.000,-

52.500,-

Puccini (R)

112.000,-

84.000,-

Pulsar

84.000,-

63.000,-

Quito

84.000,-

63.000,-

Raffaello (OR 94-9)

140.000,-

105.000,-

Ragio di Sole (RS 92)

140.000,-

105.000,-

Rebecca

70.000,-

52.500,-

Red Punch

70.000,-

52.500,-

Red Regal

70.000,-

52.500,-

Red Spider

70.000,-

52.500,-

Regata

84.000,-

63.000,-

Reinesse

84.000,-

63.000,-

Rembrandt

98.000,-

73.500,-

Rennes

140.000,-

105.000,-

Renoir

112.000,-

84.000,-

Roma

70.000,-

52.500,-

Romano

70.000,-

52.500,-

Royal Ballade

98.000,-

73.500,-

San Nunzia

98.000,-

73.500,-

Sancerre

98.000,-

73.500,-

Sarina

70.000,-

52.500,-

Scarlet Dwarf

98.000,-

73.500,-

Sharp

98.000,-

73.500,-

Shiraz

98.000,-

73.500,-

Snow Crystal

112.000,-

84.000,-

Snow Storm

98.000,-

73.500,-

Sole Mio

84.000,-

63.000,-

Soleil (OR 94-10)

140.000,-

105.000,-

Solid Gold

70.000,-

52.500,-

Sorbet

84.000,-

63.000,-

Sorpressa (R)

112.000,-

84.000,-

Spark

98.000,-

73.500,-

Sterling Star

56.000,-

56.000,-

Stones

70.000,-

52.500,-

Sun Pixie

84.000,-

63.000,-

Sunray

56.000,-

56.000,-

Torelli

140.000,-

105.000,-

Toro

70.000,-

52.500,-

Toronto

112.000,-

84.000,-

Toscana

70.000,-

52.500,-

Treffer

70.000,-

52.500,-

Tresor

140.000,-

105.000,-

Tunis

98.000,-

73.500,-

Umbria

98.000,-

73.500,-

Va Bien (G 94-1)

140.000,-

105.000,-

Venix

84.000,-

63.000,-

Ventoux

70.000,-

52.500,-

Vermeer

112.000,-

84.000,-

Vicky

70.000,-

52.500,-

Vigneron

112.000,-

84.000,-

Vivaldi

98.000,-

73.500,-

Vogue

84.000,-

63.000,-

Winner

84.000,-

63.000,-

Yellow Ballerina

84.000,-

63.000,-

Yellow Blaze

56.000,-

56.000,-

Yellow Giant

84.000,-

63.000,-

Yellow Present

84.000,-

63.000,-

Yellow

70.000,-

52.500,-

Submarine

   

Zsa Zsa

70.000,-

52.500,-

     

Speciaal

   

African Queen Str

126.000,-

94.500,-

Golden

112.000,-

84.000,-

Splendour

   

Henry

112.000,-

84.000,-

Pink Perfection

112.000,-

84.000,-

Regale

126.000,-

94.500,-

Regale Album

126.000,-

94.500,-

A. King

98.000,-

73.500,-

Aruba

105.000,-

78.750,-

L'Avenir

105.000,-

78.750,-

Chartre

210.000,-

157.500,-

Corosone

84.000,-

63.000,-

Failleux

112.000,-

84.000,-

Gran Paradiso

70.000,-

52.500,-

Hilde

84.000,-

63.000,-

Kyoto

105.000,-

78.750,-

Presto

84.000,-

63.000,-

Royal Ballade

98.000,-

73.500,-

Stones

70.000,-

52.500,-

Vaggio

112.000,-

84.000,-

Variant

84.000,-

63.000,-

Bijlage 1b. Normen voor vaste planten

[Vervallen per 23-12-2004]

Cultivars

Verbijzondering

gld/ha

     

Vaste planten (alleen plant)

     

Aconitum

 

70.000

Andere

Bijvoorbeeld:

70.000

"goedkope"

Veronica,

 

soorten

Lysimachia,

 
 

Solidago,

 
 

Kniphofia,

 
 

Physostegia,

 
 

Chelone,

 
 

Papaver,

 
 

Centaurea

 

Astilbe

 

80.000

Dicentra Formosima/Exima

 

80.000

Dicentra Spectabilis

 

70.000

Geranium

 

100.000

Hemerocallis

 

140.000

Hosta I

 

100.000

Hosta II

 

140.000

Hosta van weefselkweek

 

250.000

Iris Germanica

 

140.000

Phlox

 

80.000

Pioen voor de plant 1e jr

 

140.000

Pioen voor de plant 2e jr

 

210.000

Pioen, bloem > 3 jaar

 

96.000

Pioen, plant > 3 jaar

 

80.000

Vaste planten van zaad

 

70.000

Bijlage 1c. Normen overige bolgewassen (bollen)

[Vervallen per 23-12-2004]

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

     

Tulpen

 

Abba

 

91.000

Abra

 

119.000

AbuHassan

 

91.000

AdRem

 

168.000

AfricanQueen

 

119.000

Ajax

 

91.000

Akela

 

91.000

Akita

 

119.000

Alabaster

 

91.000

Alladin

 

119.000

Aladdin'sRecord

 

119.000

Albury

 

91.000

AlexMareseyv

 

91.000

AliBaba

botanisch

119.000

AliceLeclercq

 

119.000

AllSeasons

 

119.000

Allegretto

 

119.000

AmaliaRodrigues

 

119.000

Ambassador

 

119.000

Ancilla

botanisch

119.000

Angélique

 

119.000

AnnaJosé

 

91.000

AnneClaire

0,39

91.000

AnnieSalomons

botanisch

119.000

AnnieSchilder

 

119.000

AntonivanLeeuwenhoek

botanisch

119.000

Antwerp

 

91.000

Anvers=Antwerp

 

91.000

Apeldoorn

 

77.000

Apeldoorn'sElite

 

77.000

ApricotBeauty

 

119.000

ApricotParrot

 

168.000

ArabianLady

 

119.000

ArabianMystery

 

119.000

Ariane

 

91.000

ArieAlkemade'sMemory

 

91.000

ArieHoek

 

119.000

Aristocrat

 

91.000

Arma

 

77.000

Artist

 

119.000

Asiram

 

119.000

AstaNielson

 

91.000

Astarte

 

91.000

Atlantis

 

91.000

Attila

 

91.000

AttilaGraffiti

 

119.000

Attila'sElite

 

119.000

Attila'sRecord

 

119.000

Authority

botanisch

119.000

Avignon

 

119.000

     

Baby Doll

 

119.000

Bakeri Lilac

botanisch

168.000

Wonder

   

Ballade

 

168.000

Ballerina

 

119.000

Banja Luka

 

168.000

Barcelona

 

91.000

Baronesse

 

91.000

Bastogne

 

77.000

batalinii

botanisch

168.000

Bright Gem

   

Batavia

 

168.000

Beau Monde

 

119.000

Beauty of

 

91.000

Apeldoorn

   

Beauty of

 

91.000

Prominence

   

Beauty Queen

 

168.000

Belcanto

 

91.000

Belinda Reus

 

119.000

Bellflower

 

119.000

Bellona

 

119.000

Ben van

 

91.000

Zanten

   

Bestseller

 

119.000

Bienvenue

 

91.000

Big Chief

 

119.000

Big Smile

 

119.000

Bing Crosby

 

91.000

Bird of

 

168.000

Paradise

   

Bislet =

 

91.000

Scandinavia

   

Black Diamond

   

119.000

   

Black Parrot

 

168.000

Blenda

 

77.000

Bleu Aimable

 

91.000

Blue Beauty

 

91.000

Blue Bell

 

91.000

Blue

 

119.000

Champion

   

Blue Diamond

 

168.000

Blue Heron

 

119.000

Blue Parrot

 

119.000

Blue Pearl

 

91.000

Blue Ribbon

 

119.000

Blushing

 

119.000

Apeldoorn

   

Blushing

 

119.000

Beauty

   

Blushing Lady

 

168.000

Boccherini

 

168.000

Bolivia

 

91.000

Bonanza

 

119.000

Boule de

 

168.000

Neige

   

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Boutade

 

119.000

Bright Gem =

botanisch

168.000

batalinii

   

Bright Gem

   

Brigitta

 

119.000

Brilliant Star

 

119.000

Bristol

 

91.000

Broadway

 

91.000

Burgundy Lace

 

119.000

Burning Heart

 

168.000

Burning Love

 

91.000

     

Calgary

 

168.000

Calibra

 

119.000

Calypso

botanisch

168.000

Candela

botanisch

119.000

Candelight

 

119.000

Candy Club

 

168.000

Canova

 

119.000

Cantata

botanisch

119.000

Cantor

 

91.000

Cape Cod

botanisch

119.000

Capri

 

91.000

Caprice

 

119.000

Captein’s

botanisch

119.000

Favourite

   

Caravelle

 

119.000

Cardinal

 

168.000

Mindszenty

   

Carlton

 

91.000

Carmen

 

91.000

Carnaval de

 

168.000

Nice

   

Carola

 

119.000

Carreria

 

168.000

Carrousel

 

119.000

Casa Nova

 

119.000

Casablanca

 

119.000

Cashmir

 

91.000

Cassini

 

77.000

Catharina

 

119.000

Cees Plug

 

168.000

Charles

 

77.000

Charmeur

 

119.000

Chato

 

168.000

Cheers

 

168.000

Cheirosa

 

119.000

Chieftain

 

91.000

China Pink

 

119.000

Christmas

 

91.000

Carol

   

Christmas

 

91.000

Dream

   

Christmas

 

77.000

Marvel

   

Christmas

 

168.000

Yellow

   

chrysantha

botanisch

168.000

clusiana

botanisch

168.000

chrysantha

   

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Tubergen’s

   

gem

   

clusiana

botanisch

500

Cynthia

   

Color

 

168.000

Spectacle

   

Come-back

 

91.000

Comet

 

119.000

Companion

 

119.000

Compostella

botanisch

119.000

Concerto

botanisch

119.000

Concours

 

77.000

Coquette

 

119.000

Cordell Hull

 

119.000

Coriolan

 

91.000

Corona

botanisch

119.000

Corridor

 

91.000

Corsage

botanisch

168.000

Couleur

 

91.000

Cardinal

   

Cream

 

91.000

Perfection

   

Cream

 

168.000

Upstar

   

Crimsonia

 

119.000

Crystal

 

91.000

Beauty

   

Cum Laude

 

119.000

Czaar Peter

botanisch

119.000

     

Daladier

 

119.000

Dancing

 

119.000

show

   

Daydream

 

168.000

Daylight

botanisch

119.000

Debutante

 

91.000

Dekker’s

 

119.000

Glory

   

Delmonte

 

91.000

Demeter

 

119.000

Deshima

 

91.000

Destiny

 

119.000

de Wet =

 

119.000

Generaal

   

de Wet

   

Diamond

 

168.000

Diana

 

119.000

Diana Ross

 

168.000

Diantha

botanisch

119.000

Dillenburg

 

91.000

Diplomate

 

91.000

Dix’

 

91.000

Favourite

   

Doll’s

 

119.000

Minuet

   

Dolly Dots

 

91.000

Don

 

91.000

Quichotte

   

Donna Bella

botanisch

119.000

Doorman =

 

119.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Karel Doorman

 

Doorman’s

 

119.000

Record

   

Dordogne

 

168.000

Double

 

168.000

Focus

   

Double

 

119.000

Price

   

Douglas

 

119.000

Baader

   

Dover

 

91.000

Dr. Wisse Dekker

119.000

Dreaming Maid

119.000

Dreamland

 

119.000

Dyanito

 

119.000

     

Early Glory

 

91.000

Early Harvest

botanisch

168.000

Early Light

 

119.000

Early Surprise

 

119.000

Early Yellow

 

119.000

Easter Time

 

91.000

eichleri

botanisch

91.000

Electra

 

168.000

Elegant Lady

 

168.000

Elizabeth Arden

119.000

Emanuella

 

119.000

Erna Lindgreen

168.000

Eskilstuna

 

119.000

Esmeralda

 

91.000

Esperanto

 

168.000

Estella Rijnveld

 

119.000

   

Esther

 

119.000

Etude

 

119.000

Eurostar

 

119.000

Exotic Bird

 

91.000

Explosion

 

77.000

     

Fancy Frills

 

245.000

Fancy Parrot

 

245.000

Fantasy

 

119.000

Fashion

botanisch

91.000

Fernanda

 

119.000

Fidelio

 

119.000

Fire Bird

 

119.000

Fire Queen

 

245.000

Fireside =

 

119.000

Vlammenspel

   

First Lady

 

91.000

Flair

 

119.000

Flaming Parrot

 

168.000

Flaming Star

botanisch

119.000

Flaming Youthbotanisch

119.000

Flyer

 

91.000

Fokker Fan Fan

168.000

Fortissimo

 

91.000

Frances Bremer

168.000

Françoise

 

119.000

Frankfurt

 

91.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Fringed

 

77.000

Apeldoorn

   
 

Fringed Beauty

119.000

Fringed Elegance

91.000

Fringed Family

 

119.000

Fringed Golden

91.000

Apeldoorn

   
 

Fringed Rhapsody

91.000

Fringed Solstice

91.000

Friso

 

119.000

Fur Elise

botanisch

168.000

Furand

 

119.000

Fusarino

 

119.000

Fusor

 

119.000

     

Gaiety

 

119.000

Gander

 

77.000

Gander’s

 

119.000

Ouverture

   

Gander’s

 

91.000

Rhapsody

   

Garanza

 

119.000

Garden Party

 

119.000

Gavota

 

168.000

Gay Presto =

 

119.000

Estella Rijnveld

 

Geanka

 

168.000

Generaal de Wet

119.000

General

 

91.000

Eisenhower

   

Georgette

 

168.000

Gerbrand Kieft

 

119.000

   

Giant Parrot

botanisch

168.000

Giuseppe

botanisch

91.000

Verdi

   

Glasnost

 

168.000

Glowing Pink

 

119.000

Glück

botanisch

119.000

Gold Beryl

 

119.000

Gold City

 

119.000

Golden

 

77.000

Apeldoorn

   

Golden Artist

 

168.000

Golden

 

119.000

Brigitta

   

Golden Day

botanisch

119.000

Golden

botanisch

168.000

Daylight

   

Golden Fiction

 

91.000

Golden

 

119.000

Melody

   

Golden

 

91.000

Mirjoran

   

Golden Nizza

 

119.000

Golden Oxford

 

119.000

Golden Parade

 

119.000

Golden Peace

 

91.000

Golden

 

119.000

Present

   

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Goldfinger

 

91.000

Goltu

 

119.000

Gordon

 

91.000

Cooper

   

Goudstuk

botanisch

119.000

Goya

 

119.000

Grand Duc =

 

119.000

Keizerskroon

   

Grand Prestige

botanisch

119.000

Grand Style

 

119.000

Greenland =

 

119.000

Groenland

   

Green Wave

 

245.000

Groenland

 

119.000

Gudoshnik

 

91.000

Guus

 

91.000

Papendrecht

   
     

Halcro

 

119.000

Hamilton

 

168.000

Hanna Glawari

 

77.000

Hans Anrud

 

119.000

Hans Dietrich

 

119.000

Genscher

   

Hans Mayer

 

91.000

Happy Family

 

119.000

Happy

 

168.000

Generation

   

Heart’s Delight

botanisch

119.000

Helmar

 

168.000

HenryDunant

91.000

HermanEmmink

91.000

Hermione

119.000

Hermitage

168.000

Hibernia

119.000

HighNoon

77.000

HighSociety

119.000

Hoangho

119.000

HocusPocus

119.000

Hoef=Mr.vanderHoef

168.000

HollandHappening

119.000

HollandPrincess

91.000

HollandRecord

91.000

HollandRuby

91.000

Hollandia

91.000

HollandsGlorie

91.000

Hollywood

168.000

HollywoodStar

168.000

Humilis

botanisch

168.000

Hytuna

119.000

Ibiza

91.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Ida

 

91.000

Ile de France

 

91.000

Invasion

 

91.000

Inzell

 

91.000

Isis

 

91.000

Ivory Floradale

 

168.000

     

Jacqueline

 

119.000

James V.

 

119.000

Forrestal

   

Jan Reus

 

91.000

Jan van Nes

 

168.000

Jan van

 

91.000

Zanten’s

   

Memory

   

Jeantine

botanisch

119.000

Jewel of

 

91.000

Spring

   

Jimmy

 

119.000

Jingle Bell

 

91.000

Joffre

 

119.000

Johann Strauss

botanisch

119.000

Joli Coeur

botanisch

119.000

 

0,45

 

Juan

botanisch

119.000

Judith Leyster

 

91.000

Juliette

 

91.000

Julius Caesar

botanisch

119.000

     

Kaiserin Maria

   

91.000

   

Theresia

   

Karel

 

119.000

Doorman

   

Kareol

 

91.000

Kastrup

 

91.000

Kaufmannianabotanisch

91.000

Kees Nelis

 

91.000

Keizerskroon

 

119.000

Keukenhof =

 

119.000

tubergeniana

   

Keukenhof-

   

botanisch

   

Kikomachi

 

168.000

King’s Orange

 

119.000

Kingdom

 

91.000

Kingsblood

 

91.000

Kiss

 

119.000

Kleurenpracht

 

91.000

= Princess

   

Margaret Rose

   

Kolpakow-

botanisch

168.000

skiana

   

Koningin

 

91.000

Wilhelmina

   
     

La Courtine

 

168.000

Labyrinth

 

119.000

Lambada

 

119.000

Landseadel’s

 

91.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Supreme

   

Large Copper

botanisch

119.000

Largo

 

168.000

Leda

 

119.000

Leen van der

 

91.000

Mark

   

Lefeber’s

 

119.000

Memory

   

Lemon Giant

 

119.000

Leo Visser

 

119.000

Libretto

 

119.000

Libretto Parrot

 

168.000

Lighting Sun

 

168.000

Lilac

 

119.000

Perfection

   

Lilac Time

 

119.000

Lilac Wonder

 

168.000

= bakeri Lilac

   

Wonder

   

botanisch

   

Linifolia

botanisch

168.000

Little Beauty

botanisch

168.000

Little Diamond

botanisch

119.000

Little Princess

botanisch

168.000

London

 

91.000

Los Angeles

 

91.000

Love Song

botanisch

119.000

Lovely Surprise

botanisch

119.000

Lucky Strike

 

91.000

Lustella

 

91.000

Lustige Witwe

 

91.000

     

Lydia

 

119.000

Madame De la

   

119.000

   

Mar

   

Madame

botanisch

119.000

Lefeber = Red

   

Emperor

   

Madame

 

91.000

Spoor

   

Madison

 

119.000

Garden

   

Madurodam

 

119.000

Magician =

 

119.000

Magiër

   

Magiër

 

119.000

Maja

 

119.000

Makassar

 

119.000

Make-up

 

91.000

Mamasa

 

91.000

Manon

 

91.000

Marathon

 

91.000

Champion

   

Maréchal Niel

 

168.000

Margaret

 

119.000

Herbst

   

Margot

 

119.000

Fonteyn

   

Mariette

 

119.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Marilyn

 

168.000

Mario

 

91.000

Marjolein

 

119.000

Martine Bijl

 

91.000

Mary Ann

botanisch

119.000

Mata Hari

 

168.000

Matterhorn

 

119.000

Maureen

 

168.000

Maytime

 

119.000

Maywonder

 

119.000

Meissner

 

91.000

Porzellan

   

Menton

 

119.000

Merapi

 

119.000

Merry

 

91.000

Christmas

   

Merry Go

 

168.000

Round

   

Merry

 

91.000

Widow =

   

Lustige Witwe

   

Mickey Mouse

 

119.000

Mieke Bos

 

119.000

Mieke

botanisch

119.000

Telkamp

   

Milo

 

91.000

Minerva

 

91.000

Miranda

 

91.000

Mirjoran

 

91.000

Miss Holland

 

119.000

Modern Style

 

168.000

Mona Lisa

 

168.000

Monaco

 

91.000

Mondial

 

245.000

Monsella

 

119.000

Mont Pellier

 

168.000

Mont Ventoux

 

119.000

Monte Carlo

 

91.000

Montevideo

 

119.000

Montreux

 

119.000

Moonshine

 

119.000

Mount Tacoma

   

119.000

   

Mr. van der

 

168.000

Hoef

   

Mrs. John T.

 

119.000

Scheepers

   
     

Nairobi

 

119.000

Negrita

 

77.000

New Design

 

119.000

Nico Vos

 

91.000

Nightingale

 

168.000

Noranda

 

119.000

Northgo

 

119.000

Novired

 

91.000

     

Odia

botanisch

91.000

Ohara

 

168.000

Olaf

 

91.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Ollioules

 

119.000

Olympic Flame

 

119.000

Olympica

 

91.000

Onedin

 

119.000

Orange

 

91.000

Apeldoorn

   

Orange

 

119.000

Bouquet

   

Orange Bowl

 

119.000

Orange

botanisch

91.000

Brilliant

   

Orange

 

91.000

Cassini

   

Orange Elite

botanisch

119.000

Orange

botanisch

119.000

Emperor

   

Orange

 

119.000

Favourite

   

Orange Lion

 

119.000

Orange

 

168.000

Monarch

   

Orange

 

245.000

Princess

   

Orange

 

91.000

Queen

   

Orange

 

119.000

Surprise

   

Orange

 

119.000

Toronto

   

Orange

 

119.000

Wonder

   

Oranje Nassau

 

119.000

Oranjezon

 

119.000

Oratorio

botanisch

168.000

Oriental

botanisch

119.000

Beauty

   

Oriental

botanisch

119.000

Splendour

   

Orleans

 

168.000

Osaka

 

119.000

Oscar

 

91.000

Othello

 

91.000

Oxford

 

91.000

Oxford

 

119.000

Wonder

   

Oxford’s Elite

 

91.000

     

Page Polka

 

91.000

Palestrina

 

119.000

Pallada

 

168.000

Pandion

 

119.000

Pandour

botanisch

91.000

Parade

 

91.000

Parade Record

niet opge-

91.000

 

nomen PVS

 

Passionale

 

119.000

Paul Crampel

niet opge-

119.000

 

nomen PVS

 

Paul Richter

 

77.000

Pax

 

91.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Peach Blossom

 

119.000

Peacock

botanisch

91.000

Peer Gynt

 

119.000

Peerless Pink

 

91.000

Peking

 

168.000

Perestroyka

 

168.000

Perlina

botanisch

168.000

Philippe de

 

91.000

Comines

   

Picture

 

168.000

Pieter de Leur

 

119.000

Pimpernel

 

119.000

Pink Diamond

 

119.000

Pink Impression

 

168.000

   

Pink Jewel

 

119.000

Pink Lady

 

91.000

Pink Pearl

 

77.000

Pink Supreme

 

119.000

Pinkeen

botanisch

119.000

Pinocchio

botanisch

119.000

Plaisir

botanisch

168.000

Polo

botanisch

119.000

Poltchroma

botanisch

245.000

Portofino

 

119.000

Praestans

botanisch

168.000

Fusilier

   

Praestans

botanisch

245.000

Unicum

   

Praestans Van

botanisch

91.000

Tubergen’s

   

variety

   

Praestans

botanisch

91.000

Zwanenburg

   

variety

   

Preludium

 

91.000

President

 

91.000

Kennedy

   

Pretty

 

91.000

Woman

   

Primavera

 

119.000

Prince

 

119.000

Carnival =

   

Prins Carnaval

   

Prince Charles

 

91.000

Prince Karl

 

91.000

Philip

   

Prince of

 

168.000

Sanseviero

   

Princeps

botanisch

119.000

Princess

 

91.000

Margaret Rose

 

Princess

 

91.000

Victoria

   

Princess Vivi

 

91.000

Princesse

botanisch

119.000

Charmante

   

Prins Carnaval

 

119.000

Prinses Irene

 

119.000

Prinses

 

119.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Margriet

   

Professor Penn

 

119.000

Professor

 

168.000

Röntgen

   

Prominence

 

91.000

Prominence

 

91.000

Exotic

   

Promirande

 

91.000

Pulchella

botanisch

168.000

Eastern Star

   

Pulchella

botanisch

168.000

Odalisque

   

Pulchella

botanisch

168.000

Persian Pearl

   

Pulchella

botanisch

168.000

violace Black

   

Base

   

Pulchella

botanisch

168.000

violace Yellow

   

Base

   

Purissima

botanisch

119.000

Purple Flag

 

119.000

Purple Prince

 

91.000

Purple Star

 

91.000

Purple World

 

91.000

     

Quebec

botanisch

168.000

Queen Ingrid

botanisch

119.000

Queen of

 

168.000

Marvel

   

Queen of

 

119.000

Night

   

Queen of

 

119.000

Sheba

   
     

Rai

 

168.000

Recreado

 

91.000

Red Carpet

 

119.000

Red Champion

 

119.000

Red Devil

 

119.000

Red Favourite

 

91.000

Red Emperor =

botanisch

119.000

Madame Lefeber

   

Red Gander

 

119.000

Red Georgette

 

168.000

Red Lips

 

91.000

Red Nova

 

119.000

Red Parrot

 

119.000

Red Present

 

91.000

Red Princess

 

245.000

Red Riding

botanisch

91.000

Hood

   

Red Shine

 

119.000

Redwing

 

168.000

Reginald

botanisch

119.000

Dixon

   

Rembrandt

 

119.000

Renown

 

91.000

Rexona

 

119.000

Rivièra

 

91.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Robassa

botanisch

119.000

Rockery

botanisch

91.000

Master

   

Rococo

 

119.000

Romance

 

119.000

Romario

 

119.000

Romein’s

 

91.000

Beauty

   

Roodkapje =

botanisch

91.000

Red Riding

   

Hood

   

Rosa Listo

 

91.000

Rosa van Lima

 

77.000

Rosalie

 

91.000

Rosamunde

 

91.000

Rosario

 

91.000

Rose Gander =

 

91.000

Kaiserin Maria

   

Theresia

   

Rose Supreme

 

119.000

Rosy Wings

 

77.000

Roulette

 

119.000

Royal Design

 

168.000

Royal Sphinx

 

119.000

Ruby Red

 

91.000

     

Sacramento

 

119.000

Salmon Jewel

 

119.000

Salmon Parrot

 

168.000

Salmon Pearl

 

119.000

Salut

botanisch

119.000

Samson

 

119.000

Sancerre

niet opge-

119.000

 

nomen PVS

 

Santina

 

91.000

Santpoort’s

 

91.000

Glory

   

Sapporo

 

119.000

Saxatilis

botanisch

119.000

Scala

 

91.000

Scandinavia

 

91.000

Scarlet Baby

 

119.000

Scheepers =

 

119.000

Mrs. John T.

   

Scheepers

   

Schoonoord

 

168.000

Scotch Lassie

 

91.000

Seadov

 

168.000

Sevilla

 

119.000

Shakespeare

botanisch

119.000

Shirley

 

119.000

Showwinner

botanisch

168.000

Silent Peace

 

91.000

Silentia

 

119.000

Silver Dollar

 

91.000

Sint Pancras

 

119.000

Sjakamaro

 

91.000

Smiling Face

 

119.000

Snow Lady

 

168.000

Snow Parrot

 

119.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Snowball =

 

168.000

Boule de Neige

   

Snowstar

 

91.000

Solstice =

 

91.000

Striped

   

Apeldoorn

   

Solva

botanisch

119.000

Sombrero

botanisch

119.000

Sorbet

 

168.000

Spalding

 

91.000

Spring Green

 

168.000

Spring Pearl

botanisch

119.000

Spring Song

 

77.000

Spryng

 

168.000

Stability

 

119.000

Starfighter

 

168.000

Stargazer

 

119.000

Stockholm

 

91.000

Stresa

botanisch

119.000

Striped

 

91.000

Apeldoorn

   

Striped

 

119.000

Bellona

   

Striped

 

91.000

Oxford =

   

Central Park

   

Strong Gold

 

168.000

Success

 

91.000

Summit

botanisch

91.000

Sunlife

 

91.000

Sunray

 

91.000

Super Star

 

119.000

Surprise

 

91.000

Sven Dahlman

 

119.000

Swan Wings

 

119.000

Sweet

 

119.000

Harmony

   

Sweet Lady

botanisch

119.000

Sweetest

 

119.000

Spring

   

Sweetheart

botanisch

119.000

Sweety

 

119.000

     

Tamara

 

91.000

Tarafa

botanisch

91.000

Tarda

botanisch

119.000

Ted Turner

 

91.000

Telemark

niet opge-

119.000

 

nomen PVS

 

Temple of

 

119.000

Beauty

   

Temple’s

 

119.000

Favourite

   

Tender Beauty

 

168.000

Texas Fire

niet opge-

119.000

 

nomen PVS

 

Texas Flame

 

119.000

Texas Gold

 

91.000

The First

botanisch

119.000

The Mounties

 

91.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

Thule

 

91.000

Topic =

 

119.000

Golden Oxford

   

Topparrot

 

168.000

Toronto

botanisch

119.000

Tosca

 

91.000

Towa

botanisch

119.000

Toyota

 

119.000

Transavia

 

168.000

Treasure

botanisch

119.000

Trendsetter

 

91.000

Tres chic

 

119.000

Triumphator

 

119.000

Tubergeniana

botanisch

119.000

Keukenhof

   

Turkestanica

botanisch

119.000

Turmoil =

 

91.000

Striped

   

Apeldoorn

   
     

Uncle Tom

 

119.000

Union Jack

 

119.000

United States

 

77.000

Up Star

 

77.000

Urumiensis

botanisch

119.000

     

Valentine

 

119.000

Van Den

 

119.000

Berg’s Memory

   

Van Nelle

 

119.000

Traditional

   

Varinas

 

119.000

Verdi =

botanisch

91.000

Giuseppe Verdi

 

Verona

 

168.000

Veronique

 

168.000

Sanson

   

Victor Mundi

 

91.000

Viking

 

91.000

Violet Beauty

 

119.000

Vlammenspel

 

119.000

Vvedenskyi

botanisch

91.000

Vvedenskyi

botanisch

91.000

Tangerine

   

Beauty

   
     

Wageningen

 

91.000

Walter Scheel

 

119.000

Washington

 

119.000

Weber’s Parrot

 

119.000

Weisse

 

119.000

Berliner

   

West Frisia

 

119.000

West Point

 

119.000

White Cascade

 

119.000

White Dream

 

91.000

White Ideal

 

245.000

White Marvel

 

168.000

White Parrot

 

119.000

White Pearl

 

119.000

Cultivar

Verbijzondering

gld/ha

White

 

119.000

Triumphator

   

Wibo

 

119.000

Wildhof

 

119.000

Willem van

 

168.000

Oranje

   

Willemsoord

 

168.000

Wilsoniana

 

168.000

Winterberg

 

91.000

Wirosa

 

119.000

Wonderful

 

119.000

World

 

119.000

Expression

   

World’s

 

168.000

Favourite

   
     

Yellow Baby

 

168.000

Yellow Dawn

botanisch

119.000