Besluit 1-1-2 alarmcentrales

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit 1-1-2 alarmcentrales

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 11.10, eerste en vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 9, onderdeel b, van Richtlijn nr. 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (PbEG 1998, L24),

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 november 1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina