Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

[Regeling vervallen per 01-06-2020.]
Geldend van 01-12-1998 t/m 31-12-2003

Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

De Minister van Verkeer en Waterstaat, Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland, het algemeen bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer, de raden van de gemeenten Aalsmeer, Akersloot, Amstelveen, Alkemade, Amsterdam- alsmede de raden van de stadsdelen Osdorp, Buitenveldert, Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart/Overtoomseveld, Watergraafsmeer, Zuid en Zuid-Oost - Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Jacobswoude, Liemeer, Ouder Amstel, Sassenheim, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Warmond, Zaanstad;

Gelet op de artikelen 94 en 95 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2020]

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

 • a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

 • b. het Schap: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3;

 • c. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • d. de provincie: de provincie Noord-Holland;

 • e. het waterschap: het waterschap Groot-Haarlemmermeer;

 • f. de deelnemers: de raden van de gemeenten Aalsmeer, Akersloot, Amstelveen, Alkemade, Amsterdam

  - alsmede de raden van de stadsdelen Osdorp, Buitenveldert, Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart/Overtoomseveld, Watergraafsmeer, Zuid en Zuid-Oost - Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Jacobswoude, Liemeer, Ouder Amstel, Sassenheim, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Warmond, Zaanstad, de provinciale staten van de provincie Noord-Holland, het algemeen bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer en de Minister;

 • g. de Planologische Kernbeslissing (PKB): De Planologische Kernbeslissing ’Schiphol en Omgeving’, deel 4, zoals goedgekeurd door de Staten-Generaal op 29 november 1995 (Hand. Tweede Kamer, 1994-1995, 23 552).

Hoofdstuk II. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2020]

De regeling heeft tot doel een voor belanghebbenden duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling - de besluitvorming naar dezelfde maatstaven daarbij begrepen - te bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol, zoals vastgelegd in de Planologische Kern-beslissing.

Hoofdstuk III. Het Schap

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 3. [schap, plaats van vestiging]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd: Schadeschap Luchthaven Schiphol.

 • 2 Het Schap is gevestigd in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer).

Artikel 4. [bestuursorganen]

[Vervallen per 01-06-2020]

De bestuursorganen van het Schap zijn:

 • a. het algemeen bestuur;

 • b. het dagelijks bestuur;

 • c. de voorzitter;

 • d. de besliscommissie, als bedoeld in artikel 19.

Hoofdstuk IV. Het algemeen bestuur

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 5. [samenstelling, stemrecht, plaatsvervanging]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het algemeen bestuur bestaat uit één en dertig leden.

 • 2 Twee leden van het algemeen bestuur worden door de Minister aangewezen.

 • 3 De overige leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door:

  • -

   de raden, van de deelnemende gemeenten en stadsdelen, uit hun midden, de voorzitter van die raden inbegrepen;

  • -

   de provinciale staten van de provincie, uit hun midden, de voorzitter van die staten inbegrepen;

  • -

   het algemeen bestuur van het waterschap, uit zijn midden, de voorzitter van dat bestuur inbegrepen.

 • 4 De leden van het algemeen bestuur, bedoeld in het derde lid, hebben elk een stem, met dien verstande dat het lid van de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Zaanstad een tweevoudige stem heeft. De leden, bedoeld in het tweede lid, hebben ieder een aantal stemmen dat de helft van het aantal stemmen dat de overige leden kunnen uitoefenen vertegenwoordigt, met dien verstande dat zij tezamen nooit meer stemmen kunnen uitoefenen dan de overige, aanwezige leden tezamen.

 • 6 De Minister kan een plaatsvervanger aanwijzen voor de door hem aangewezen leden van het algemeen bestuur.

 • 7 Elk der raden kan uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen voor het door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur.

 • 8 Provinciale staten kunnen uit hun midden een plaatsvervanger aanwijzen voor het door hen aangewezen lid van het algemeen bestuur.

 • 9 Het algemeen bestuur van het waterschap kan uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen voor het door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur.

 • 10 Het ten aanzien van de leden bepaalde in de regeling, alsmede in de Wet gemeenschappelijke regelingen, is van overeenkomstige toepassing op hun plaatsvervangers.

Artikel 6. zittingsduur, vervanging, ontslag]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De door de Minister benoemde leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.

 • 2 De leden, bedoeld in artikel 5, derde lid, worden aangewezen voor een zittingsduur van vier jaar. Zij treden evenwel af op de dag waarop de zittings-periode van de gemeenteraad en stadsdeelraad resp. de provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap, afloopt.

 • 3 De gemeenteraad en stadsdeelraad, resp. de provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap besluiten in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van het lid en zijn plaatsvervanger van het algemeen bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.

 • 4 Een lid van het algemeen bestuur dat ophoudt lid of voorzitter van het bestuursorgaan te zijn dat hem als lid van het algemeen bestuur heeft aangewezen, houdt daarmee tevens op lid van het algemeen bestuur te zijn.

 • 5 Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen.

  Hij deelt zijn ontslag mede aan het bestuursorgaan dat hem heeft aangewezen (art. 5, lid 3), onderscheidenlijk de Minister (art. 5, lid 2).

 • 6 Indien tussentijds een plaats van een lid van het algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt. wijst het betreffende bestuursorgaan (art. 5, lid 3) onderscheidenlijk de Minister (art. 5,Iid 2), ten spoedigste, doch in elk geval binnen twee maanden, een nieuw lid aan.

 • 7 Van elke aanwijzing of wijziging daarin doet het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente, het dagelijks bestuur van het stadsdeel, het college van gedeputeerde staten van de provincie of het dagelijks bestuur van het waterschap onderscheidenlijk de Minister schriftelijke mededeling aan het dagelijks bestuur.

Artikel 7. [vergaderfrequentie, stemming]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste drie leden zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, hebben verzocht. Een gelijk verzoekrecht komt toe aan de in artikel 5, tweede lid, bedoelde leden.

 • 2 Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Wordt over een voorstel geen stemming gevraagd, dan is het aangenomen.

 • 3 Staken de stemmen bij een stemming over personen tot wie de keuze door een voordracht is beperkt, dan wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.

  Staken de stemmen bij herstemming opnieuw, dan beslist terstond het lot.

 • 4 Staken de stemmen bij een stemming over een ander onderwerp dan bedoeld in het derde lid, dan is het voorstel niet aangenomen. Is de vergadering niet voltallig, dan wordt bij staking van de stemmen het nemen van een besluit verdaagd tot een volgende vergadering. Staken de stemmen in deze volgende vergadering, ongeacht of deze voltallig is of niet, opnieuw dan is het voorstel niet aangenomen.

 • 5 Is een voorstel door staking van de stemmen niet aangenomen, dan wordt op een daartoe strekkend verzoek van het algemeen bestuur, bindend advies ingewonnen door een door de president van de rechtbank te Haarlem aan wijzen onafhankelijke en onpartijdige deskundige.

Artikel 8. [verantwoording, ontslag, inlichtingen]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Een lid van het algemeen bestuur is aan het bestuursorgaan dat hem als lid heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor de uitoefening van zijn lidmaatschap.

 • 2 Een lid van het algemeen bestuur kan door het bestuursorgaan, dat hem heeft aangewezen, worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van dat bestuursorgaan niet meer bezit.

 • 5 Over al hetgeen het Schap betreft dient het algemeen bestuur de deelnemers desgevraagd van bericht en raad.

Artikel 9. [bevoegdheid, soort schade]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Onverminderd artikel 19 is het algemeen bestuur bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, doch uitsluitend voor zover deze aanvraag verband houdt met schade ten gevolge van de aanwijzingen bedoeld in de artikelen 24, 26 en 27 van de Luchtvaartwet ten behoeve van het luchtvaartterrein Schiphol (besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 oktober 1996, Stcrt. 1996, 211).

 • 2 Onverminderd artikel 19 is het algemeen bestuur bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, doch uitsluitend voor zover deze aanvraag verband houdt met schade ten gevolge van:

  • a. de in de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving (besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken zoals goedgekeurd door de Staten-Generaal op 29 november 1995) aangegeven ’Veiligheidszone in ruime en engere zin voor het vier- en vijfbanenstelsel’ (figuur 7) en de ’Begrenzing Vrijwaringszone’ (figuur 11);

  • b. de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in het hoofdwegennet in het gebied Haarlemmermeer-Noord, zijnde de aanleg van de Verlengde Westrandweg (rijksweg A5: tracé gedeelte tussen de Ringvaart, parallel aan de Zwanenburgbaan tot de aansluiting bij de Kruisweg op de rijksweg A4, zoals opgenomen in het besluit van de minister van V&W d.d. 15 juli 1992) en de aanleg van de omgelegde rijksweg A9 om Badhoevedorp (tracé zuidelijk omBadhoevedorp, tussen Rottepolderplein en knooppunt Badhoevedorp, overeenkomstig een nog door de minister van Verkeer en Waterstaat te nemen tracébesluit op basis van art. 15 Tracéwet);

  • c. de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving (bedoelde aanpassingen in de wegen- en groenstructuur in het gebied Haarlemmermeer-Noord, zijnde: de aanleg van de provinciale weg N22-Noord tracégedeelte vanaf de A205 langs de IJtocht tot aan de Geniedijk) zoals aangegeven in het besluit van Provinciale Staten van 2 september 1996, nr. 51; de aanleg van het groengebied ’Groene Carré’ zoals aangegeven in de partiële herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/ Schiphol, door Provinciale Staten vastgesteld bij besluit van 18 december 1995, nr. 76 (het gedeelte aan weerszijden van de A9, het gedeelte aan de westzijde van de A4, het gedeelte langs de noordzijde van de N201 en het gedeelte ten westen van de IJtocht tussen de Geniedijk en de A9; de ruimtelijke reservering voor de aanleg van de openbaar vervoerbaan ’Zuidtangent’ (tussen de Ringvaart Haarlemmermeer nabij Vijfhuizen enerzijds en Schiphol Noord (nabij de A9) zoals in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1988-2002, onder projectnummer a.040 opgenomen;

  • d. de in hoofdstuk Vlll (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in de waterhuishouding in het gebied Haarlemmermeer-Noord door de aanleg van waterlopen en bijbehorende infrastructurele werken, zoals aangegeven in het door het waterschap Groot-Haarlemmermeer in november 1997 vastgestelde waterhuishoudkundig plan (variant IlBb);

  • e. de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in het lokale wegennet in het gebied Haarlemmermeer-Noord, zijnde: de aanleg van keerlussen in de IJweg, Vijfhuizerweg en Rijnlanderweg, alsmede de aanleg van een fietspad langs de geplande rijksweg A5 (tussen Hoofdvaart-westzijde en de IJweg) en van een fietspad langs de geplande start- en landingsbaan 5P (tussen de Schipholweg en de IJweg) en de A5, alsmede bijbehorende infrastructurele werken.

 • 3a Onverminderd artikel 19 is het algemeen bestuur voorts bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding op grond van artikel 21 van de aanwijzing van de Minister van Verkeer en Waterstaat, handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, bedoeld in het eerste lid.

 • 3b Bovendien is het algemeen bestuur, onverminderd artikel 19, bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Regeling Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat (Stcrt. 1991, 251), doch uitsluitend voor zover deze aanvraag verband houdt met schade ten gevolge van de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in het hoofdwegennet in het gebied Haarlemmermeer-Noord, zijnde de aanleg van de Verlengde Westrandweg (rijksweg A5: tracé gedeelte tussen de Ringvaart, parallel aan de Zwanenburgbaan tot de aansluiting bij de Kruisweg op de rijksweg A4, zoals opgenomen in het besluit van de minister van V&W d.d. 15 juli 1992) en de aanleg van de omgelegde rijksweg A9 om Badhoevedorp (tracé zuidelijk om Badhoevedorp, tussen Rottepolderplein en knooppunt Badhoevedorp), overeenkomstig een nog door de minister van V&W te nemen tracébesluit.

 • 3c Voorts is het algemeen bestuur, onverminderd artikel 19, bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om vergoeding van schade welke het gevolg is van rechtmatige besluiten van bestuursorganen van de provincie Noord-Holland, resp.rechtmatige feitelijke handelingen van, of in opdracht van de provincie Noord-Holland, die verband houden met de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving bedoelde aanpassingen in de wegen- en groenstructuur in het gebied Haarlemmermeer-Noord., zijnde: de aanleg van de provinciale weg N22-Noord (tracégedeeelte vanaf de A205 langs de IJtocht tot aan de Geniedijk) zoals aangegeven in het besluit van Provinciale Staten van 2 september 1996, nr. 51; de aanleg van het groengebied ’Groene Carré’ zoals aangegeven in de partiële herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol, door Provinciale Staten vastgesteld bij besluit van 18 december 1995. nr. 76 (het gedeelte aan weerszijden van de A9, het gedeelte aan de westzijdevan de A4, het gedeelte langs de noordzijde van de N201 en het gedeelte ten westen van de IJtocht tussen de Geniedijk en de A9; de ruimtelijke reservering voor de aanleg van de openbaar vervoerbaan ’Zuidtangent’ (tussen de Ringvaart Haarlemmermeer nabij Vijfhuizen enerzijds en Schiphol Noord nabij de A9) zoals in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1988-2002, onder projectnummer a.040 opgenomen.

 • 3d Voorts is het algemeen bestuur, onverminderd artikel 19, bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om vergoeding van schade welke het gevolg is van rechtmatige besluiten van bestuursorganen van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer, resp. rechtmatige feitelijke handelingen van, of in opdracht van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer, die verband houden met de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in de waterhuishouding in het gebied Haarlemmermeer-Noord door de aanleg van waterlopen en bijbehorende infrastructurele werken, zoals aangegeven in het door het waterschap Groot-Haarlemmermeer in november 1997 vastgestelde waterhuishoudkundig plan (variant IlBb);

 • 3e Voorts is het algemeen bestuur, onverminderd artikel 19, bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om vergoeding van schade welke het gevolg is van rechtmatige besluiten van bestuursorganen van de gemeente Haarlemmermeer, resp.feitelijke handelingen van, of in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, welke verband houden met de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in het lokale wegennet in het gebied Haarlemmermeer-Noord. zijnde: de aanleg van keerlussen in de IJweg, Vijfhuizerweg en Rijnlanderweg, alsmede de aanleg van een fietspad langs de geplande rijksweg A5 (tussen Hoofdvaart-westzijde en de IJweg) en van een fietspad langs de geplande start- en landingsbaan 5P (tussen de Schipholweg en de IJweg) en de A5, alsmede bijbehorende infrastructurele werken.

Artikel 10. [procedure]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, een verordening vast, waarin de behandeling van en de beslissing op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 9 nader worden geregeld.

 • 2 Op de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 9 is het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 10 Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat (Stcrt 1991, 251 ) van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De in artikel 5, derde lid, van de Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat genoemde termijn kan worden opgeschort totdat zowel de aanwijzing bedoeld in artikel 9, eerste lid, als de ter uitvoering daarvan genomen planologische maatregelen, als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor zover deze in het concrete geval in de aanvraag als schadeoorzaak worden aangewezen, alsmede de overige in de aanvraag als schadeoorzaak aangewezen besluiten, rechtens onaantastbaar zijn geworden.

Hoofdstuk V. Het dagelijks bestuur

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 11. [samenstelling]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven leden, te weten de voorzitter, een van de door de Minister benoemde leden van het algemeen bestuur, het door provinciale staten aangewezen lid, het door de gemeenteraad van Haarlemmermeer aangewezen lid en ten hoogste drie andere door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen leden.

 • 2 De door de Minister benoemde leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.

 • 3 De overige leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen voor een zittingsduur van vier jaar. Zij treden af op de dag waarop de zittingsperiode van het betrokken bestuursorgaan afloopt.

 • 4 Het algemeen bestuur besluit in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van door hem aan te wijzen leden van het dagelijks bestuur en hun plaatsvervangers. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.

 • 5 Het lid dat ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

 • 6 De plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur wordt door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan-gewezen bij gewone meerderheid van stemmen.

 • 7 Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, wijst het algemeen bestuur binnen 6 maanden een nieuw lid aan. Gaat de ontstane vacature gepaard met een vacature in het algemeen bestuur, dan vangt de termijn van 6 maanden aan op het moment dat het dagelijks bestuur de mededeling, bedoeld in artikel 6, zevende lid ontvangt.

Artikel 12. [besluitvorming]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden voor de duur van zijn zittingsperiode een plaatsvervangend-voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

 • 2 Elk lid van het dagelijks bestuur heeft een stem.

Artikel 13. [taken]

[Vervallen per 01-06-2020]

Het dagelijks bestuur is belast met:

 • a. de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zal worden beraadslaagd en besloten;

 • b. de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur en van de besliscommissie;

 • c. het beheren van de inkomsten en uitgaven van het Schap;

 • d. de zorg voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

 • e. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

 • f. het verstrekken van inlichtingen aan de deelnemers.

Artikel 14. [vergaderfrequentie]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of twee andere leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, hebben verzocht. In het laatste geval wordt de vergadering binnen drie weken gehouden.

Artikel 15. [verantwoording]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

Artikel 16. [ontslag]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan het bestuursorgaan dat hem heeft aangewezen, onderscheidenlijk aan de Minister.

 • 2 Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

Hoofdstuk VI. De voorzitter

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 17. [aanwijzing voorzitter]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De voorzitter van het algemeen bestuur, benevens de plaatsvervangend-voorzitter, wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen bij gewone meerderheid van stemmen. Tot plaatsvervangend-voorzitter kan alleen een ander lid van het dagelijks bestuur worden aangewezen.

 • 2 De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Artikel 18. [taken]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De voorzitter belegt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2 Hij is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 3 Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur.

 • 4 Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 5 De voorzitter vertegenwoordigt het Schap in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

 • 6 Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het Schap is betrokken, oefent de plaatsvervangend voorzitter de in het vijfde lid bedoelde bevoegdheid uit.

Hoofdstuk VII. De besliscommissie

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 19. [voordracht]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het algemeen bestuur kan een commissie instellen waaraan de in artikel 9 genoemde bevoegdheden kunnen worden overgedragen, verder te noemen:

  de besliscommissie.

 • 2 Het algemeen bestuur regelt de samenstelling en werkwijze van de besliscommissie.

 • 3 De besliscommissie wordt door het algemeen bestuur benoemd op voordracht van het dagelijks bestuur.

 • 4 De besliscommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, en hun plaatsvervangers, uit wier midden het algemeen bestuur de voorzitter aanwijst.

 • 5 De besliscommissie rapporteert over de voortgang van haar werkzaamheden, in het bijzonder van de afhandeling van de ingekomen schadeverzoeken, halfjaarlijks door tussenkomst van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur.

 • 6 Eenmaal per jaar bericht de besliscommissie het algemeen bestuur over de doelmatigheid van de gevolgde werkwijze.

Artikel 20. [vergoeding]

[Vervallen per 01-06-2020]

Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de besliscommissie wordt ten laste van het Rijk een vergoeding toegekend voor werkzaamheden, alsmede voor het bijwonen van vergaderingen en reis- en verblijfkosten.

Hoofdstuk VIII. Ambtelijke ondersteuning

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 21

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De Minister stelt de bestuursorganen van het Schap voldoende ambtelijke ondersteuning, waaronder een secretaris, ter beschikking.

 • 2 De secretaris woont de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de besliscommissie bij.

 • 3 Alle stukken die van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en van de besliscommissie uitgaan, worden door de secretaris medeondertekend.

Hoofdstuk IX. Financiën

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 22

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in wettelijke regelingen en het bepaalde in het tweede lid, worden de met de uitoefening van de in artikel 9 bedoelde bevoegdheden samenhangende kosten gedragen door het Rijk, tenzij tussen het Rijk en andere deelnemers anders is overeengekomen.

 • 2 Ter zake van de voorwaarden waaronder het Rijk de kosten draagt die voortvloeien uit de uitoefening van de in artikel 9, eerste lid, bedoelde bevoegdheid, kunnen door de Minister, handelende in overeenstemming met het algemeen bestuur van het schap, nadere regels worden gesteld.

 • 3 De kosten die samenhangen met de vergoedingen, bedoeld in artikel 20, alsmede andere, vooraf door de Minister gefiatteerde kosten, komen voor rekening van het Rijk.

Hoofdstuk X. Archief

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 23

[Vervallen per 01-06-2020]

De voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van bescheiden van de Minister zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XI. Uittreding, wijziging, opheffing

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 24. [uittreden van deelnemers]

[Vervallen per 01-06-2020]

Een deelnemer kan uittreden bij besluit van het betrokken bestuursorgaan, onderscheidenlijk van de Minister. De uittreding vindt niet eerder plaats dan nadat:

 • -

  opname van het besluit tot uittreding in het register bedoeld in artikel 27, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen heeft plaatsgevonden;

 • -

  het algemeen bestuur de bestuurlijke en financiële gevolgen heeft geregeld en de continuïteit of beëindiging van het Schap is zeker gesteld.

Artikel 25. [wijziging regeling]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Tot wijziging van de regeling wordt op voorstel van het algemeen bestuur besloten door de deelnemers.

 • 2 Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen, zodra het in het eerste lid bedoelde voorstel is aanvaard door de helft van de deelnemers.

Artikel 26. [looptijd regeling]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De regeling wordt aangegaan voor een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Het dagelijks bestuur brengt niet later dan twee jaar voorgaande aan het einde van deze periode een gemotiveerd advies uit aan het algemeen bestuur betreffende de noodzaak tot eventuele voortzetting van het schap en dienovereenkomstige wijziging van de regeling.

Artikel 27. [opheffing]

[Vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Tot opheffing van de regeling wordt op voorstel van het algemeen bestuur besloten door de raden van de deelnemende gemeenten en stadsdelen, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap en de Minister.

 • 2 Een besluit tot opheffing is tot stand gekomen zodra het in het eerste lid bedoelde voorstel is aanvaard door tenminste twee derde van de deelnemers.

 • 4 Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt hij daarvoor een liquidatieplan vast.

 • 5 Zo nodig blijven de bestuursorganen van het Schap ook na het tijdstip van de opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-06-2020]

Artikel 28

[Vervallen per 01-06-2020]

De bij de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven toezending van de regeling, alsmede de besluiten tot uittreding, wijziging of opheffing, geschiedt door de zorg van de Minister.

Artikel 29

[Vervallen per 01-06-2020]

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin zij is opgenomen in het register bedoeld in artikel 27, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 30

[Vervallen per 01-06-2020]

Deze regeling kan worden aangehaald als ’Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol’.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat;
Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland, Voorzitter, Secretaris;
Het algemeen bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer, Dijkgraaf, Secretaris;
De raad van de gemeente Aalsmeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Akersloot, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Amstelveen, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Alkemade, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Amsterdam, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Osdorp, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Buitenveldert, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Slotervaart/Overtoomseveld, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Watergraafsmeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Zuid, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Zuid-Oost, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Beverwijk, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Haarlem, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Haarlemmermeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Heemskerk, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Jacobswoude, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Liemeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Ouder Amstel, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Sassenheim, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Uitgeest, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Uithoorn, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Velsen, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Warmond, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Zaanstad, Voorzitter, Secretaris;
Terug naar begin van de pagina