Instellingsregeling begeleidingscommissie DIMS

Geldend van 28-07-2015 t/m heden

Instellingsregeling Begeleidingscommissie DIMS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. begeleidingscommissie: de begeleidingscommissie van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem,en de Monitor Drugs Incidenten;

 • c. DIMS: het Drugs Informatie en Monitoring Systeem van het Trimbos-instituut dat tot taak heeft de aanbodzijde van de drugsmarkt te monitoren en indien gewenst preventieactiviteiten te ontwikkelen;

 • d. MDI: de Monitor Drugs Incidenten, waarin als onderdeel van het DIMS gegevens worden verzameld over drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in een aantal peilregio’s in Nederland.

Artikel 2

 • 1 Er is een begeleidingscommissie DIMS/MDI.

 • 2 De begeleidingscommissie heeft tot taken:

  • a. de activiteiten van het DIMS en de MDI te begeleiden vanuit het perspectief van de volksgezondheid;

  • b. het toetsen en bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het DIMS; en

  • c. het toetsen en bewaken van de voortgang en kwaliteit van de MDI.

Artikel 3

 • 1 De begeleidingscommissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste acht andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Staatssecretaris benoemd.

 • 3 De Staatssecretaris kan voor elk lid van de begeleidingscommissie, behoudens de voorzitter, een plaatsvervangend lid benoemen.

 • 4 Bij vertrek van een lid of plaatsvervangend lid kan de Staatssecretaris een ander lid, dan wel een ander plaatsvervangend lid, benoemen.

 • 5 De voorzitter en overige leden en plaatsvervangend leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Staatssecretaris door middel van een gemotiveerd besluit.

 • 6 De Staatssecretaris verleent leden of plaatsvervangende leden van de begeleidingscommissie in ieder geval ontslag, indien een lid of plaatsvervangend lid daarom verzoekt.

Artikel 4

 • 1 Tot lid van de begeleidingscommissie worden benoemd:

  • a. de heer drs. B.F.M. Kuijf, tevens voorzitter;

  • b. de heer dr. M. van de Berg, met als plaatsvervangend lid de heer prof. dr. ing. J.A. M. van Oers;

  • c. de heer drs. W. Best met als plaatsvervangend lid de heer dr J.A.H.C. Lammers;

  • d. de heer drs. W. Foppen, met als plaatsvervangend lid mevrouw dr. W. A.J.M. de Wildt;

  • e. de heer prof. dr. D.J. Korf, met als plaatsvervangend lid de heer dr. T. Nabben;

  • f. de heer R. Litsenburg;

  • g. de heer dr. E.J.M. Pennings, met als plaatsvervangend lid mevrouw dr. A. van Riel;

  • h. mevrouw drs. W.M. de Zwart, met als plaatsvervangend lid de heer mr. drs. D. Kumpe.

Artikel 5

 • 1 De begeleidingscommissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de begeleidingscommissie.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door medewerkers van het DIMS.

Artikel 7

 • 1 De begeleidingscommissie verstrekt aan de Staatssecretaris desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

 • 2 De Staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 8

De voorzitter van de begeleidingscommissie ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van € 100,– per uur en ontvangt een reiskostenvergoeding op grond van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 9

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden over haar werkzaamheden over aan het archief van de Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina