Regeling luchtverkeersdienstverlening

Geldend van 07-04-2011 t/m 06-11-2012

Regeling tot vaststelling van nieuwe regelen inzake de luchtverkeersdienstverlening

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op de artikelen 3, 7, 8, 9, 10, 42, tweede lid, onder b, 43, tweede lid, 44, derde en achtste lid, en 50, tweede lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aerodrome control tower (TWR):

  verlener van luchtverkeersdiensten belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten aan luchthavenverkeer;

 • aerodrome flight information service (AFIS):

  onderdeel van het verlenen van luchtverkeersdiensten dat voorziet in vluchtinformatieverstrekking en alarmering voor het luchthavenverkeer van de luchthaven waar de diensten worden verleend;

 • AFIS-unit:

  vluchtinformatiedienst, belast met het geven van AFIS;

 • AFIS-unit Budel:

  het onderdeel van de LVNL dat op grond van artikel 10 belast is met het geven van AFIS op de luchthaven Budel;

 • AFIS-unit Lelystad:

  het onderdeel van de LVNL dat op grond van artikel 10 belast is met het geven van AFIS op de luchthaven Lelystad;

 • aerodrome flight information zone (AFIZ):

  luchtruimte met vastgestelde begrenzingen waarbinnen AFIS wordt verstrekt;

 • aerodrome traffic zone (ATZ):

  bijzonder luchtverkeersgebied aangewezen rondom een luchthaven;

 • Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS Nieuw Milligen):

  dienstonderdeel van het Ministerie van Defensie, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten;

 • airway (AWY):

  algemeen luchtverkeersleidingsgebied of een deel daarvan, vastgesteld in de vorm van een corridor, uitgerust met radionavigatiehulpmiddelen;

 • AIS-unit:

  vluchtvoorlichtingsdienst die is belast met het geven van luchtvaartinlichtingen vóór de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht;

 • approach control office (APP):

  verlener van luchtverkeersdiensten, belast met het verlenen van luchtverkeersdiensten aan luchtverkeer dat een gecontroleerde luchthaven nadert, dan wel daarvan vertrekt;

 • Area Control Centre Amsterdam (ACC Amsterdam):

  verlener van luchtverkeersdiensten belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten, vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten en adviesdiensten voor het luchtverkeer;

 • control area (CTA):

  algemeen luchtverkeersleidingsgebied;

 • control zone (CTR):

  plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied;

 • Essential traffic:

  gecontroleerd luchtverkeer dat door een verlener van luchtverkeersdiensten gesepareerd wordt, waarbij minder dan de voorgeschreven separatie wordt toegepast;

 • General Air Traffic (GAT):

  vluchten die worden uitgevoerd overeenkomstig de ICAO-regelgeving en -procedures;

 • Global Navigation Satellite System (GNSS):

  wereldwijd positie- en tijdbepalingsysteem bestaande uit een of meer satellietconstellaties, vliegtuigontvangers en controlemiddelen op systeemintegriteit, waar nodig uitgebreid om de vereiste navigatieperformance te ondersteunen voor de voorgenomen operatie;

 • grondkoers:

  projectie op het aardoppervlak van de vliegbaan van een luchtvaartuig waarvan de richting op enig punt wordt uitgedrukt in graden ten opzichte van het ware (T), het magnetische (M) of het kaartnetnoorden (G);

 • helicopter main route (HMR):

  luchtverkeersroute, waar civiele helikopters opereren op een geregelde en herhaalde basis;

 • helicopter protection zone (HPZ): bijzonder luchtverkeersgebied, ingesteld rond twee of meer boor- of productieplatforms ter bescherming van helikopters die manoeuvres uitvoeren, verbonden aan de nadering of het vertrek en voor helikopters die tussen zodanige platforms vluchten uitvoeren

 • helicopter traffic zone (HTZ): bijzonder luchtverkeersgebied ingesteld rond een boor- of productieplatform ter bescherming van helikopters die manoeuvres uitvoeren, verbonden aan de nadering of het vertrek;

 • hoogte:

  verticale afstand tussen een vlak, een punt of als een punt te beschouwen voorwerp en een referentievlak, referentiepunt of als referentiepunt te beschouwen voorwerp;

 • luchtvaartgids:

  de luchtvaartgids, bedoeld in artikel 60, onderdeel a, onder 1, van het Luchtverkeersreglement;

 • luchtverkeersmeldingspost:

  verlener van luchtverkeersdiensten, belast met het ontvangen van vliegplannen vóór de vlucht en rapporten betreffende de verlening van luchtverkeerdiensten;

 • militaire vlucht:

  vlucht uitgevoerd onder militair gezag;

 • North Sea Area Amsterdam (NSA Amsterdam):

  bijzonder luchtverkeersgebied zoals opgenomen in bijlage A, onder verwijzing naar de luchtvaartgids, volume I, hoofdstuk ENR 6;

 • Operational Air Traffic (OAT): vluchten die niet worden uitgevoerd overeenkomstig de ICAO-regelgeving en -procedures en waarvoor specifieke regels en procedures zijn opgesteld door de Minister van Defensie of de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • RVSM-luchtruim:

  het luchtruim vanaf FL290 tot en met FL410 waarin een reductie van de verticale separatie van 2000 naar 1000 voet tussen vliegtuigen wordt toegepast (reduced vertical separation minimum);

 • Security flight:

  vlucht uitgevoerd door een staatsluchtvaartuig in het kader van nationale veiligheid;

 • Shaded Area:

  gebied binnen Amsterdam UTA, als aangegeven in bijlage H;

 • Special Rules Zone (SRZ):

  bijzonder luchtverkeersgebied;

 • Temporary Segregated Area (TSA):

  luchtruimte met vastgestelde begrenzingen, waarvoor reserveren van luchtruim vereist is, voor het exclusief gebruik door specifieke gebruikers gedurende een vastgestelde tijdsperiode;

 • terminal control area (TMA):

  naderingsluchtverkeersleidingsgebied;

 • Transponder Free Zone (TFZ):

  bijzonder luchtverkeersgebied waarin het gebruik van een werkende SSR-transponder, in afwijking van het gestelde in de regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties, niet verplicht is gesteld;

 • Transponder Mandatory Zone (TMZ):

  bijzonder luchtverkeersgebied waarin het gebruik van een werkende SSR-transponder op basis van de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties verplicht is gesteld;

 • Upper Area Control Centre Maastricht (UAC Maastricht):

  verlener van luchtverkeersdiensten voor de hogere luchtruimte, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten, vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten en adviesdiensten voor het luchtverkeer;

 • upper control area (UTA):

  algemeen luchtverkeersleidingsgebied in de hogere luchtruimte;

 • voet (ft):

  gelijke lengte aan 0,3048 m.

Artikel 1a. AFIS-vluchtinformatie

De instantie, belast met het geven van AFIS, verstrekt in ieder geval de volgende vluchtinformatie:

 • a. meteorologische inlichtingen voor startende en landende vliegtuigen, inclusief de ongecodeerde waarschuwing voor weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering, over:

  • 1º. de actuele windrichting en snelheid op de grond, inclusief belangrijke wisselingen,

  • 2º. de hoogtemeterinstelling ten opzichte van het gemiddeld zeeniveau en, standaard wanneer dat ter plaatse gebruikelijk is of anders op verzoek, de hoogtemeterinstelling ten opzichte van het terrein,

  • 3º. de luchttemperatuur op de in gebruik zijnde baan, bij een start van een vliegtuig met turbinemotor(en),

  • 4º. het actuele zicht, representatief voor de startrichting en eerste klim, of in de naderings- en landingsfase, wanneer dit minder is dan 10 km of, indien beschikbaar, de zichtbare baanlengte op de te gebruiken baan,

  • 5º. een aanduiding van belangrijke meteorologische omstandigheden in het start- en uitklimgebied, of in het naderings- en landingsgebied,

  • 6º. het huidige weer en de hoeveelheid en hoogte van de basis van lage wolken, wanneer een vliegtuig een nadering uitvoert onder instrumentweersomstandigheden;

 • b. inlichtingen die de vlieger in staat stellen de best bruikbare start- of landingsbaan te kiezen, inclusief de aanbevolen baan en het luchtverkeerscircuit en, op verzoek van de vlieger, de lengte van de baan en de afstand tussen een snij- of kruispunt en het eind van de baan;

 • c. inlichtingen over bekend luchtverkeer, voertuigen of personeel op of bij dat deel van de luchthaven dat is bedoeld om van op te stijgen, om op te landen en met luchtvaartuigen op te taxiën, met uitzondering van de platforms, of over luchtvaartuigen in de omgeving van de luchthaven die een risico voor het betrokken luchtvaartuig zouden kunnen vormen;

 • d. inlichtingen over de omstandigheden op de luchthaven die essentieel zijn voor een veilige vluchtuitvoering, waaronder in ieder geval informatie over:

  • 1º. bouw- en onderhoudswerkzaamheden op en in de directe omgeving van het deel van het terrein dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën, met uitzondering van de platformen;

  • 2º. hobbelige of oneffen delen van een baan of taxibaan, al dan niet gemarkeerd,

  • 3º. sneeuw, half gesmolten sneeuw of ijs op een baan of taxibaan,

  • 4º. water op een baan,

  • 5º. sneeuwbanken of jachtsneeuw op een baan of taxibaan,

  • 6º. andere tijdelijke gevaren, inclusief geparkeerde luchtvaartuigen en vogels op de grond of in de lucht,

  • 7º. het niet of niet volgens de regels werken van de verlichting van de luchthaven;

 • e. inlichtingen over de status of veranderingen in de gebruiksmogelijkheden van de elektronische navigatiehulpmiddelen en visuele hulpmiddelen die essentieel zijn voor het luchthavenverkeer;

 • f. inlichtingen over peilingen en peillijnen, wanneer daarvoor apparatuur beschikbaar is en is voorgeschreven en toegelaten op basis van de daarvoor geldende eisen uit bijlage 10 bij het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1954, 18);

 • g. berichten, inclusief klaringen, ontvangen van andere luchtverkeersdiensten en bestemd voor het betreffende luchtvaartuig;

 • h. andere inlichtingen die bijdragen aan vliegveiligheid.

Artikel 2. Algemene luchtverkeersleidingsgebieden en naderingsluchtverkeersleidingsgebieden

 • 1 Als algemeen luchtverkeersleidingsgebied zijn aangewezen:

  • a. Amsterdam UTA;

  • b. Amsterdam CTA Oost 1;

  • c. Amsterdam CTA Oost 2;

  • d. Amsterdam CTA Zuid 1;

  • e. Amsterdam CTA Zuid 2;

  • f. Amsterdam CTA West;

  • g. Nieuw Milligen CTA Noord;

  • h. AWY L179.

 • 2 Als naderingsluchtverkeersleidingsgebied zijn aangewezen:

  • a. Schiphol TMA’s;

  • b. Rotterdam TMA’s;

  • c. Maastricht TMA’s;

  • d. Eelde TMA;

  • e. Nieuw Milligen TMA’s.

 • 3 De gebieden, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden lateraal en verticaal begrensd als aangegeven in de bijlage B, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, hoofdstuk ENR 2 en 6, waar deze luchtverkeersleidingsgebieden worden gepubliceerd.

Artikel 3. Luchtverkeersroutes

 • 1 De luchtverkeersroutes, alsmede de per route geldende gebruiksbeperkingen in de Amsterdam FIR worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage C, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, hoofdstuk ENR 3 en 6.

 • 2 Binnen de Shaded Area kunnen bij overeenkomst als bedoeld in artikel 17 tussen AOCS Nieuw Milligen en ACC Amsterdam respectievelijk UAC Maastricht afspraken worden gemaakt over de uitvoering van militaire vluchten.

Artikel 4. Helicopter main routes, helicopter protection zones en helicopter traffic zones

De HMR’s, de HPZ’s en de HTZ’s binnen de Amsterdam FIR, het gedeelte van de London FIR en de Scottisch FIR, waarvoor het verlenen van luchtverkeersdiensten gedelegeerd is aan Nederland, worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage D, onder verwijzing naar de bladzijde in de luchtvaartgids, hoofdstuk ENR 3 en 6, waar deze worden gepubliceerd.

Artikel 5. Gecontroleerde luchthavens en plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden

 • 1 Als gecontroleerde luchthaven zijn aangewezen:

  • a. Schiphol;

  • b. Rotterdam;

  • c. Eelde;

  • d. Maastricht;

  • e. De Kooy;

  • f. Deelen;

  • g. Eindhoven;

  • h. GilzeRijen;

  • i. Leeuwarden;

  • j. De Peel;

  • k. [Red: vervallen;]

  • l. Twenthe;

  • m. Volkel;

  • n. Woensdrecht.

 • 2 Als plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied zijn aangewezen de gedeelten van het luchtruim rond de in het eerste lid genoemde luchthavens, aangeduid met de naam van de desbetreffende luchthaven en de toevoeging CTR.

 • 3 Als plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied zijn tevens aangewezen het boven Nederlands grondgebied gelegen deel van de Niederrhein CTR, en de Kleine-Brogel CTR.

 • 4 De plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage E, onder verwijzing naar bladzijde ENR 6-2.1 van de luchtvaartgids.

 • 5 De in het tweede en derde lid genoemde gebieden, worden lateraal en verticaal begrensd als aangegeven in de bijlage E, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, hoofdstuk EHAM AD, EHRD AD, EHGG AD, EHBK AD, en MIL AD 2, waar deze plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden worden gepubliceerd.

Artikel 6. Het verlenen van luchtverkeersdiensten in een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied buiten de openstellingsuren van een gecontroleerde luchthaven

Buiten de openstellingsuren van een gecontroleerde luchthaven is het verlenen van luchtverkeersdiensten met betrekking tot niet-luchthavenverkeer in een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied overgedragen aan een bij overeenkomst bepaalde verlener van luchtverkeersdiensten, die wordt bekend gesteld in de luchtvaartgids.

Artikel 7. Aerodrome Trafffic Zones op militaire luchthavens

 • 1 Buiten de openstellingsuren van een gecontroleerde militaire luchthaven is het gebied met een straal van twee zeemijlen (3.70 km) rond het middelpunt van het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied, tot een hoogte van 450 m (1500 ft) AAL, aangewezen als bijzonder luchtverkeersgebied ter bescherming van het luchthavenverkeer. Dit gebied wordt aangeduid als ATZ voorafgegaan door de naam van de luchthaven.

 • 2 De ATZ’s, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage F, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, hoofdstuk ENR 5.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde gebieden worden lateraal en verticaal begrensd als aangegeven in de bijlage F, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, volume I, hoofdstuk ENR 5, waar deze ATZ’s worden gepubliceerd.

 • 4 VFRvluchten in de in het tweede lid bedoelde ATZ’s zijn verboden.

 • 5 Het vierde lid geldt niet voor het uitvoeren van VFR-vluchten door:

  • a. recreatieve luchtvaart op de betrokken militaire luchthaven op basis van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.13 van de Wet luchtvaart of een vergunning voor burgermedegebruik als bedoeld in artikel 10.27 van die wet;

  • b. gezagvoerders van, ten behoeve van opsporings- of reddingsacties in te zetten, luchtvaartuigen en luchtvaartuigen van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;

  • c. gezagvoerders van militaire helikopters ten behoeve van incidentele start of landing in betrokken ATZ.

Artikel 7a. Aerodrome Traffic Zone op luchthaven Budel

 • 1 De luchtruimte rond de luchthaven Budel geldt gedurende de openstellingsuren van die luchthaven als ATZ en wordt aangeduid als ATZ Budel.

 • 2 De ATZ Budel is lateraal en verticaal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 3 Tijdens de daglichtperiode gelden de volgende regels voor het luchtverkeer dat gebruik maakt van de ATZ Budel:

  • a. het gebied is alleen toegankelijk voor:

   • 1º. luchtvaartuigen met de luchthaven Budel als plaats van vertrek of bestemming,

   • 2º. luchtverkeer voor het Korps Landelijke Politiediensten,

   • 3º. helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten;

  • b. alleen VFR-vluchten zijn toegestaan;

  • c. in afwijking van artikel 18 zijn de regels volgens luchtverkeersdienstverleningsklasse G van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Buiten de daglichtperiode gelden de volgende regels voor het luchtverkeer dat gebruik maakt van de ATZ Budel:

  • a. het gebied is alleen toegankelijk voor:

   • 1º. luchtvaartuigen met de luchthaven Budel als plaats van vertrek of bestemming,

   • 2º. luchtverkeer voor het Korps Landelijke Politiediensten,

   • 3º. helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten;

  • b. alleen IFR-vluchten zijn toegestaan;

  • c. in afwijking van artikel 18 zijn de regels volgens luchtverkeersdienstverleningsklasse G van overeenkomstige toepassing;

  • d. voortdurend wordt de radiofrequentie van de verlener van luchtverkeersdiensten die ter plaatse vluchtinformatie verstrekt beluisterd en zo nodig wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met AFIS-unit Budel.

 • 5 De exploitant van luchthaven Budel zorgt er tijdens de daglichtperiode voor dat gedurende openstellingsuren van de luchthaven Budel voorafgaand aan de eerste vliegactiviteit en na afloop van de laatste vliegactiviteit door of namens hem contact wordt opgenomen met de verlener van plaatselijke luchtverkeersleidingsdiensten Kleine-Brogel en het AOCS Nieuw Milligen.

 • 6 De AFIS-unit Budel neemt buiten de daglichtperiode tijdens de openstellingsuren van de luchthaven Budel voorafgaand aan de eerste vliegactiviteit en na afloop van de laatste vliegactiviteit contact op met de verlener van plaatselijke luchtverkeersleidingsdiensten Kleine-Brogel en het AOCS Nieuw Milligen.

Artikel 7b. Aerodrome Traffic Zone (ATZ) op luchthaven Lelystad

 • 1 De luchtruimte rond de luchthaven Lelystad geldt gedurende de openstellingsuren van die luchthaven als ATZ en wordt aangeduid als ATZ Lelystad.

 • 2 De ATZ Lelystad is lateraal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 3 Tijdens de daglichtperiode gelden de volgende regels voor het luchtverkeer dat gebruik maakt van de ATZ Lelystad:

  • a. het gebied is alleen toegankelijk voor:

   • 1º. luchtvaartuigen met de luchthaven Lelystad als plaats van vertrek of bestemming,

   • 2º. luchtverkeer voor het Korps Landelijke Politiediensten,

   • 3º. helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten,

  • b. alleen VFR-vluchten zijn toegestaan,

  • c. voortdurend wordt de radiofrequentie van de verlener van luchtverkeersdiensten die ter plaatse vluchtinformatie verstrekt beluisterd en zo nodig wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met de luchthaveninformatieverstrekker ter plaatse.

 • 4 Buiten de daglichtperiode gelden de volgende regels voor het luchtverkeer dat gebruik maakt van de ATZ Lelystad:

  • a. het gebied is alleen toegankelijk voor:

   • 1º. luchtvaartuigen met de luchthaven Lelystad als plaats van vertrek of bestemming,

   • 2º. luchtverkeer voor het Korps Landelijke Politiediensten,

   • 3º. helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten;

  • b. alleen IFR-vluchten zijn toegestaan;

  • c. voortdurend wordt de radiofrequentie van de verlener van luchtverkeersdiensten die ter plaatse vluchtinformatie verstrekt beluisterd en zo nodig wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met de AFIS-unit Lelystad.

Artikel 7c. Aerodrome Traffic Zone op zweefvliegterrein Schinveld en Special Rules Zone Schinveld

 • 1 De luchtruimte rond het zweefvliegterrein Schinveld geldt als ATZ en wordt aangeduid als ATZ Schinveld.

 • 2 De ATZ Schinveld is lateraal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 3 De luchtruimte zuid van de ATZ Schinveld wordt aangeduid als SRZ Schinveld.

 • 4 De SRZ Schinveld is lateraal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 5 Met uitzondering van luchtvaartuigen van het Korps Landelijke Politiediensten, helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten en ambulancevluchten wordt de ATZ Schinveld door andere luchtvaartuigen dan zweefvliegtuigen gemeden gedurende de periode waarin zweefvliegactiviteiten binnen dit gebied plaatsvinden.

 • 6 De verleners van betrokken luchtverkeersleidingsdiensten van Geilenkirchen en Maastricht geven aanwijzingen ten aanzien van het aanvangen, uitvoeren, beëindigen of opschorten van zweefvliegactiviteiten in de ATZ en SRZ Schinveld.

 • 7 Gedurende zweefvliegactiviteiten in de ATZ en SRZ Schinveld is een functionaris op het zweefvliegterrein Schinveld aanwezig die verantwoordelijk is voor alle zweefvliegactiviteiten.

 • 8 Gedurende operationele openstelling van het militaire vliegveld Geilenkirchen mogen zweefvliegtuigen, motorzweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen die opereren vanaf het zweefvliegterrein Schinveld, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, vluchten in de ATZ Schinveld uitvoeren onder de volgende condities:

  • a. tussen 06:00 en 23:00 uur plaatselijke tijd binnen de uniforme daglichtperiode;

  • b. indien het vliegzicht 5 km of meer is, en

  • c. waarbij vrij wordt gebleven van bewolking met zicht op de grond.

 • 9 Buiten operationele openstelling van het militaire vliegveld Geilenkirchen mogen zweefvliegtuigen, motorzweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen die opereren vanaf het zweefvliegterrein Schinveld, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, vluchten in de ATZ Schinveld uitvoeren onder de volgende condities:

  • a. tussen 06:00 en 23:00 uur plaatselijke tijd binnen de uniforme daglichtperiode;

  • b. indien voor zweefvliegtuigen het vliegzicht 3 km of meer is;

  • c. indien voor motorzweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen het vliegzicht 5 km of meer is, en

  • d. waarbij vrij wordt gebleven van bewolking met zicht op de grond.

 • 10 Buiten operationele openstelling van het militaire vliegveld Geilenkirchen mogen zweefvliegtuigen, motorzweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen die opereren vanaf het zweefvliegterrein Schinveld, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, vluchten in de SRZ Schinveld uitvoeren onder de volgende condities:

  • a. tussen 06:00 en 23:00 uur plaatselijke tijd binnen de uniforme daglichtperiode;

  • b. indien het vliegzicht 5 km of meer is, en

  • c. waarbij vrij wordt gebleven van bewolking met zicht op de grond.

 • 11 De betrokken luchtverkeersleidingsdiensten van Maastricht en Geilenkirchen en de partijen die de ATZ en SRZ Schinveld gebruiken voor zweefvliegactiviteiten stellen een convenant op ten aanzien van de vluchtuitvoering, coördinatie en communicatie gedurende deze zweefvliegactiviteiten in de ATZ en SRZ Schinveld.

Artikel 7d. Aerodrome Traffic Zone op zweefvliegterrein Veendam

 • 1 De luchtruimte rond het zweefvliegterrein Veendam geldt als ATZ en wordt aangeduid als ATZ Veendam.

 • 2 De ATZ Veendam is lateraal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 3 Met uitzondering van luchtvaartuigen van het Korps Landelijke Politiediensten, helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten, wordt de ATZ Veendam door andere luchtvaartuigen gemeden gedurende de periode waarin zweefvliegactiviteiten binnen dit gebied plaatsvinden.

 • 4 De verlener van betrokken luchtverkeersleidingsdiensten van Eelde geeft aanwijzingen ten aanzien van het aanvangen, uitvoeren, beëindigen of opschorten van zweefvliegactiviteiten in de ATZ Veendam.

 • 5 Gedurende zweefvliegactiviteiten in de ATZ Veendam is een functionaris op het zweefvliegterrein Veendam aanwezig die verantwoordelijk is voor alle zweefvliegactiviteiten.

 • 6 Gedurende operationele openstelling van de luchthaven Eelde mogen zweefvliegtuigen die opereren vanaf het zweefvliegterrein Veendam, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, vluchten in de ATZ Veendam uitvoeren onder de volgende condities:

  • a. van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen, tussen 06:30 en 23:00 uur plaatselijke tijd binnen de uniforme daglichtperiode;

  • b. op zaterdag, zondag en officiële feestdagen tussen 07:30 en 21:30 uur plaatselijke tijd binnen de uniforme daglichtperiode;

  • c. indien het vliegzicht 3 km of meer is, en

  • d. waarbij vrij wordt gebleven van bewolking met zicht op de grond.

 • 7 De betrokken luchtverkeersleidingsdiensten van Eelde en de partijen die de ATZ Veendam gebruiken voor zweefvliegactiviteiten stellen een convenant op ten aanzien van de vluchtuitvoering, coördinatie en communicatie gedurende deze zweefvliegactiviteiten in de ATZ Veendam.

Artikel 7e. Aerodrome Traffic Zone op zweefvliegterrein Valkenburg en Special Rules Zones Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland

 • 1 De luchtruimte rond het zweefvliegterrein Valkenburg geldt als ATZ en wordt aangeduid als ATZ Valkenburg.

 • 2 De ATZ Valkenburg is lateraal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 3 De luchtruimte zuidwest van de ATZ Valkenburg wordt aangeduid als SRZ Valkenburg.

 • 4 Het noordwestelijk deel van het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied Rotterdam wordt aangeduid als SRZ Ypenburg.

 • 5 De luchtruimte zuidwest van de SRZ Valkenburg wordt aangeduid als SRZ Hoek van Holland.

 • 6 De ATZ Valkenburg en SRZ Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland worden aangemerkt als Transponder Free Zone.

 • 7 De SRZ Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland zijn lateraal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 8 Met uitzondering van luchtvaartuigen van het Korps Landelijke Politiediensten, helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten, wordt de ATZ Valkenburg door andere luchtvaartuigen gemeden gedurende de periode waarin zweefvliegactiviteiten binnen dit gebied plaatsvinden.

 • 9 De verlener van de betrokken luchtverkeersleidingsdiensten van Schiphol geeft aanwijzingen ten aanzien van het aanvangen, uitvoeren, beëindigen of opschorten van zweefvliegactiviteiten in de ATZ Valkenburg en SRZ Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland.

 • 10 Gedurende zweefvliegactiviteiten in de ATZ Valkenburg en SRZ Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland is een functionaris op het zweefvliegterrein Valkenburg aanwezig die verantwoordelijk is voor alle zweefvliegactiviteiten.

 • 11 Gedurende operationele openstelling van de luchthaven Schiphol mogen zweefvliegtuigen die opereren vanaf het zweefvliegterrein Valkenburg, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, vluchten in de ATZ Valkenburg en SRZ Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland uitvoeren onder de volgende condities:

  • a. tussen 06:00 en 23:00 uur plaatselijke tijd binnen de uniforme daglichtperiode;

  • b. indien voor zweefvliegtuigen het vliegzicht 3 km of meer is;

  • c. indien voor motorzweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen het vliegzicht 5 km of meer is, en

  • d. de wolkenbasis niet lager is dan 1000 voet AMSL

 • 12 De betrokken luchtverkeersleidingsdiensten van Schiphol en de partijen die de ATZ Valkenburg en SRZ Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland gebruiken voor zweefvliegactiviteiten stellen een convenant op ten aanzien van de vluchtuitvoering, coördinatie en communicatie gedurende deze zweefvliegactiviteiten in deze gebieden.

Artikel 7f. Aerodrome Traffic Zone op militaire luchthaven Soesterberg

 • 1 De luchtruimte rond de militaire luchthaven Soesterberg geldt als ATZ en wordt aangeduid als ATZ Soesterberg.

 • 2 De ATZ Soesterberg is lateraal en verticaal begrensd op de wijze zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G.

 • 3 Met uitzondering van luchtvaartuigen van het Korps Landelijke Politiediensten, helikopters voor medische nooddiensten, zoek- en reddingsdiensten of ambulancevluchten, militaire luchtvaartuigen ten behoeve van incidentele starts of landingen in de betrokken ATZ wordt de ATZ Soesterberg door andere luchtvaartuigen gemeden gedurende de periode waarin zweefvliegactiviteiten binnen dit gebied plaatsvinden.

 • 4 De verleners van betrokken luchtverkeersleidingsdienst AOCS Nieuw Milligen geven aanwijzingen ten aanzien van het aanvangen, uitvoeren, beeindigen of opschorten van zweefvliegactiviteiten in de ATZ Soesterberg.

 • 5 Gedurende zweefvliegactiviteiten in de ATZ Soesterberg is een functionaris op het zweefvliegterrein Soesterberg aanwezig die verantwoordelijk is voor alle zweefvliegactiviteiten.

 • 6 Zweefvliegtuigen, motorzweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen mogen worden uitgevoerd met inachtneming van aanwijzingen van de commandant van de luchthaven ter zake.

Artikel 8. Aerodrome Flight Information Zones (AFIZ) op burgerluchtvaartterreinen

Buiten de daglichtperiode gelden de volgende gebieden als AFIZ:

 • a. de luchtruimte rond de luchthaven Budel waarvan de grenzen gelijk zijn aan de grenzen van de ATZ Budel;

 • b. de luchtruimte rond de luchthaven Lelystad waarvan de grenzen gelijk zijn aan de grenzen van de ATZ Lelystad.

Artikel 9

De gebieden, opgenomen in bijlage G1, worden aangewezen als TMZ met dien verstande dat een CTR die zich binnen de laterale grenzen van een TMZ bevindt, niet tot de TMZ wordt gerekend.

Artikel 10. Luchtverkeersdiensten

 • 1 De instanties, genoemd in de artikelen 5.13 en 5.14 van de Wet luchtvaart, zijn volgens de volgende indeling belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening:

  Verantwoordelijke

  instantie

  Soort luchtverkeersdienst

  Eenheid

  LVNL

  Luchtverkeersleidingcentrum

  ACC Amsterdam

  Minister van Defensie

  AOCS Nieuw Milligen

  Eurocontrol-organisatie

  UAC Maastricht

  Minister van Defensie

  Naderingsluchtverkeersleidingsdienst

  APP De Kooy

  LVNL

  APP Eelde

  Minister van Defensie

  AOCS Nieuw Milligen

  LVNL

  APP Maastricht

  LVNL

  APP Rotterdam

  LVNL

  APP Schiphol

  Minister van Defensie

  Plaatselijke luchtverkeersleidingdienst

  TWR Deelen

  Minister van Defensie

  TWR De Kooy

  Minister van Defensie

  TWR De Peel

  LVNL

  TWR Eelde

  Minister van Defensie

  TWR Eindhoven

  Minister van Defensie

  TWR Gilze-Rijen

  Minister van Defensie

  TWR Leeuwarden

  LVNL

  TWR Maastricht

  LVNL

  TWR Rotterdam

  LVNL

  TWR Schiphol

  Minister van Defensie

  TWR Twenthe

  Minister van Defensie

  TWR Volkel

  Minister van Defensie

  TWR Woensdrecht

  LVNL

  Vluchtinformatiecentrum

  ACC Amsterdam

  LVNL

  AFIS-unit Budel

  LVNL

  AFIS-unit Lelystad

  Minister van Defensie

  AOCS Nieuw Milligen

  Minister van Defensie

  Luchtverkeersmeldingspost

  AIS-unit De Kooy

  LVNL

  AIS-unit Eelde

  LVNL

  Burger AIS-unit Eindhoven

  Minister van Defensie

  Militaire AIS-unit Eindhoven

  Minister van Defensie

  AIS-unit Gilze-Rijen

  Minister van Defensie

  AIS-unit Leeuwarden

  LVNL

  AIS-unit Maastricht

  Minister van Defensie

  AIS-unit AOCS Nieuw Milligen

  LVNL

  AIS-unit Rotterdam

  LVNL

  AIS-unit Schiphol

  Minister van Defensie

  AIS-unit Volkel

  Minister van Defensie

  AIS-unit Woensdrecht

 • 2 De instanties, bedoeld in het eerste lid, verlenen luchtverkeersdiensten aan GAT, in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen uit de bijlagen 10 en 11 en documenten 4444 en 7030 van het Verdrag inzake de burgerluchtvaart, zoals opgenomen in de bijlage ‘ICAO documenten behorende bij diverse luchtvaartregelingen’. Deze bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 11. ACC Amsterdam

 • 1 ACC Amsterdam verleent luchtverkeersdiensten aan vluchten in de volgende algemene luchtverkeersleidingsgebieden:

  • a. Amsterdam UTA, met uitzondering van vluchten waaraan luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door AOCS Nieuw Milligen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a en b, door UAC Maastricht als bedoeld in artikel 12, eerste lid, dan wel door een instantie van een andere staat in de gebieden die zijn aangewezen door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie;

  • b. Amsterdam CTA’s Oost 1, Oost 2, West, Zuid 1 en Zuid 2;

  • c. Rotterdam TMA 3.

 • 2 ACC Amsterdam geeft vluchtinformatie en verzorgt alarmering aan vluchten in de Amsterdam FIR buiten luchtverkeersleidingsgebieden, voor zover het verlenen van luchtverkeersdiensten niet is opgedragen aan een andere verlener van luchtverkeersdiensten.

 • 3 De taakverdeling tussen ACC Amsterdam en AOCS Nieuw Milligen met betrekking tot het verlenen van luchtverkeersdiensten aan vluchten in Amsterdam UTA, als bedoeld in het eerste lid, onder a, houdt voor ACC Amsterdam in dat:

  • a. vluchten in de Amsterdam UTA met uitzondering van vluchten binnen de Shaded Area die onder haar verantwoordelijkheid berusten, de luchtverkeersroutes volgen, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

  • b. de geldende vliegplangegevens voor de onder a genoemde vluchten tijdig worden verstrekt aan AOCS Nieuw Milligen;

  • c. ACC Amsterdam bepaalt, met uitzondering van vluchten binnen de Shaded Area, in overeenstemming met AOCS Nieuw Milligen het afwijken van de in artikel 3, eerste lid, genoemde luchtverkeersroutes;

  • d. de vluchten, bedoeld in het eerste lid, onder a, en de vluchten binnen de Shaded Area waarvoor de verantwoordelijkheid rust bij AOCS Nieuw Milligen worden gesepareerd, zonder enige beïnvloeding van de laatstgenoemde vluchten.

 • 4 Behoudens uitzonderingen vermeld in de overeenkomst met AOCS Nieuw Milligen, worden de geldende vliegplangegevens, van vluchten waarvoor de verantwoordelijkheid berust bij ACC Amsterdam, tijdig verstrekt aan MilATCC Nieuw Milligen, ten einde een mogelijke militaire noodzaak tot onderschepping van de betreffende luchtvaartuigen voor identificatiedoeleinden te voorkomen.

 • 5 In afwijking van het tweede lid verstrekt ACC Amsterdam geen inlichtingen over de status en wijziging in de bruikbaarheid van het GNSS.

Artikel 12. UAC Maastricht

 • 1 UAC Maastricht verleent luchtverkeersdiensten aan vluchten in de Amsterdam UTA en daarboven, die worden uitgevoerd op of boven vliegniveau 245, met uitzondering van vluchten waaraan luchtverkeersdiensten worden verleend door AOCS Nieuw Milligen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a en b, dan wel door een instantie van een andere staat in de gebieden die zijn aangewezen door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie.

Artikel 13. AOCS Nieuw Milligen

 • 1 AOCS Nieuw Milligen verleent luchtverkeersdiensten aan vluchten in de volgende algemene luchtverkeersleidingsgebieden:

  • a. Amsterdam UTA, binnen de Shaded Area, uitsluitend voor wat betreft de vluchten, bedoeld in artikel 3, tweede lid;

  • b. Amsterdam UTA, buiten de Shaded Area, uitsluitend voor wat betreft vluchten die vanwege de aard en de uitrusting van het luchtvaartuig of het doel van de vlucht, de luchtverkeersroutes, bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet kunnen of mogen volgen;

  • c. Nieuw Milligen CTA Noord;

  • d. Nieuw Milligen TMA’s, met uitzondering van vluchten waaraan luchtverkeersdiensten worden verleend door de betrokken verlener van naderingsluchtverkeersleidingsdiensten, bedoeld in artikel 15, eerste lid.

 • 2 AOCS Nieuw Milligen geeft vluchtinformatie en alarmering aan militaire vluchten in de Amsterdam FIR met uitzondering van vluchten waarvoor deze dienstverlening is opgedragen aan een andere verlener van luchtverkeersdiensten, alsmede aan niet-militaire vluchten beneden de ondergrens en binnen de laterale begrenzing van de Nieuw Milligen TMA’s.

 • 3 De taakverdeling met betrekking tot vluchten in de Amsterdam UTA tussen MilATCC Nieuw Milligen enerzijds en ACC Amsterdam en UAC Maastricht anderzijds, houdt voor AOCS Nieuw Milligen in, dat de vluchten, bedoeld in het eerste lid, onder b, en de vluchten waarvoor de verantwoordelijkheid berust bij ACC Amsterdam of UAC Maastricht worden gesepareerd, zonder enige beïnvloeding van de laatstgenoemde vluchten.

 • 4 In afwijking van het tweede lid verstrekt AOCS Nieuw Milligen geen inlichtingen over de status en wijziging in de bruikbaarheid van het GNSS.

Artikel 14. North Sea Area Amsterdam (NSA Amsterdam)

 • 1 ACC Amsterdam verstrekt adviezen of inlichtingen aan vluchten die worden uitgevoerd in NSA Amsterdam en verzorgt de alarmering in dit gebied.

 • 2 Bij het binnen- en uitvliegen van NSA Amsterdam wordt aan ACC Amsterdam de positie, tijd en vlieghoogte gemeld.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op staatsluchtvaartuigen die:

  • a. de status hebben van security flight;

  • b. gelet op de aard van de vlucht, tweezijdige radioverbinding tot het minimum beperken;

  • c. trainingsvluchten op lage hoogte uitvoeren, of;

  • d. trainingsvluchten binnen of onder een stationair gebied uitvoeren.

 • 4 Ten aanzien van de in het derde lid genoemde luchtvaartuigen maken ACC Amsterdam en AOCS Nieuw Milligen nadere afspraken.

Artikel 15. Overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot het verlenen van luchtverkeersdiensten van AOCS Nieuw Milligen aan ACC Amsterdam/UAC Maastricht

 • 1 De verantwoordelijkheid van AOCS Nieuw Milligen voor de onderlinge separatie, bedoeld in artikel 13, derde lid, kan in onderlinge overeenstemming met betrekking tot de gehele Amsterdam UTA of een deel daarvan worden overgedragen aan ACC Amsterdam of UAC Maastricht, voor de duur van een overeengekomen periode met geringe intensiteit van militair luchtverkeer.

 • 2 De verantwoordelijkheid van AOCS Nieuw Milligen in de gebieden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder c en d, kan in onderling overleg met betrekking tot die gebieden of een deel daarvan worden overgedragen aan ACC Amsterdam voor de duur van een overeengekomen periode met geringe intensiteit van militair luchtverkeer.

 • 3 Tijdens de overeengekomen periode verstrekt AOCS Nieuw Milligen de geldende vliegplangegevens van onder haar verantwoordelijkheid berustende militaire vluchten aan ACC Amsterdam of UAC Maastricht. Een klaring houdende afwijking van reeds verstrekte gegevens wordt uitsluitend verstrekt in overeenstemming met de betrokken verlener van luchtverkeersdiensten.

 • 4 Tijdens de overeengekomen periode separeert ACC Amsterdam of UAC Maastricht de vluchten die onder haar verantwoordelijkheid berusten enerzijds en de vluchten waarvoor de verantwoordelijkheid berust bij AOCS Nieuw Milligen anderzijds, zonder enige beïnvloeding van de laatstgenoemde vluchten.

 • 5 Tijdens de overeengekomen periode bepaalt ACC Amsterdam of UAC Maastricht het afwijken van de luchtverkeersroutes als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 16. Plaatselijke en naderingsluchtverkeersleidingsdiensten

 • 1 De in artikel 10 genoemde verleners van naderingsluchtverkeersleidingsdiensten verlenen luchtverkeersdiensten in de in de bijlage B bedoelde naderingsluchtverkeersleidingsgebieden aan vluchten die aankomen op, dan wel vertrekken van de in artikel 5, eerste lid, bedoelde luchthavens, met uitzondering van die vluchten waaraan luchtverkeersdiensten worden verleend door een andere verlener van luchtverkeersdiensten.

 • 2 De in artikel 10 genoemde verleners van plaatselijke luchtverkeersleidingsdiensten verlenen luchtverkeersleidingsdiensten aan vluchten in de in de bijlagen E en E1 bedoelde plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, met uitzondering van die vluchten waaraan luchtverkeersdiensten worden verleend door een andere verlener van luchtverkeersdiensten.

 • 3 APP Maastricht geeft vluchtinformatie en alarmering aan niet-militaire vluchten beneden de ondergrens en binnen de laterale grenzen van de Maastricht TMA’s.

 • 4 APP Eelde geeft vluchtinformatie en alarmering aan niet-militaire vluchten beneden de ondergrens en binnen de laterale grenzen van de Eelde TMA.

Artikel 17. Overdracht van verantwoordelijkheid

 • 1 De overdracht van verantwoordelijkheid tussen verleners van luchtverkeersdiensten voor een vlucht en onderlinge (tijdelijke) overdracht van verantwoordelijkheid voor een groep vluchten of voor luchtverkeersleidingsgebieden in de Amsterdam FIR wordt uitgevoerd in overeenstemming met een door de hoofden van de betrokken verleners van luchtverkeersdiensten gesloten overeenkomst; zodanige overeenkomst behoeft de goedkeuring van de LVNL en de Minister van Defensie, ieder voor zoveel hem aangaat.

 • 2 Tussen twee verleners van luchtverkeersleidingsdiensten vindt de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot een vlucht plaats bij het passeren van de gemeenschappelijke grens tussen de desbetreffende luchtverkeersleidingsgebieden, of op zodanige andere positie, tijd of vlieghoogte als is overeengekomen tussen de twee verleners van luchtverkeersdiensten.

 • 3 De overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot een vlucht tussen een verlener van luchtverkeersleidingsdiensten, een verlener van naderingsluchtverkeersleidingsdiensten of een verlener van plaatselijke luchtverkeersleidingsdiensten vindt plaats op een wijze zoals overeengekomen tussen de betrokken verleners.

Artikel 18. Classificatie van Luchtverkeersdienstverleningsgebieden

Voor de luchtverkeersdienstverleningsgebieden wordt in de tabel vastgesteld:

Luchtverkeersdienst-verleningsgebied

Klasse

Vliegzicht

Maximum vliegsnelheid voor militaire jachtvliegtuigen

Amsterdam UTA

C

8 km 1

n.v.t.

Amsterdam CTA’s Oost 1, Oost 2, West, Zuid 1 en Zuid 2

A

8 km

n.v.t.

CTA Nieuw Milligen Noord

A

8 km

n.v.t.

L179 tussen de meldpunten Dibir en Sorat

B

8 km

n.v.t.

L179 tussen de meldpunten Helen en Gilti

A

8 km

n.v.t.

TMA’s Schiphol

A

8 km

n.v.t.

TMA’s Maastricht op en boven FL 095

B

8 km

n.v.t.

TMA’s Maastricht beneden FL 095

D

8 km

geen

TMA Eelde

E

8 km

geen

TMA’s Rotterdam

E

8 km

geen

TMA's Nieuw Milligen A-1, A-2, A-3, C, D en E boven FL 065 (FL 095) 2

B

8 km

n.v.t.

TMA's Nieuw Milligen A-1, A-2, A-3, C, D en E op of beneden FL 065 (FL 095) 2

E

8 km (5 km) 3

geen

TMA's Nieuw Milligen F-1 en F-2

E

8 km (5km), 3

geen

TMA’s Nieuw Milligen B, G1 en G2

E

8 km (5 km) 3

geen

CTR’s Schiphol, Rotterdam, Eelde, Maastricht

C

5 km

geen 4

CTR’s De Kooij, Deelen, Eindhoven, Gilze-Rijen, Leeuwarden, De Peel, Twente, Volkel, Woensdrecht, 5 Niederrhein en Kleine-Brogel

C

5 km

geen

Overige gebieden boven 3000 ft MSL

G

8 km

geen

Overige gebieden op of beneden 3000 ft MSL G

G

1,5 km, mits wordt gevlogen met zodanige snelheid dat tijdig uitwijken voor ander luchtverkeer en hindernissen mogelijk is.

Geen, mits het vliegzicht 8 km of meer bedraagt, 6

1 En-route VFR GAT vluchten zijn niet toegestaan. VFR GAT vluchten op en beneden FL 285 zijn alleen toegestaan in Temporary Segregated Airspace (TSA) of een equivalent daarvan, dan wel in geval van specifieke afspraken met de verantwoordelijke luchtverkeersdienstverleningsinstantie. VFR GAT vluchten boven FL 285 binnen RVSM luchtruim moeten worden uitgevoerd binnen Temporary Segregated Area (TSA) of een equivalent daarvan.

2 FL 095 van vrijdag 17.00 uur lokale tijd tot en met zondag 24.00 uur lokale tijd en op erkende feestdagen.

3 5 km van vrijdag 17.00 uur lokale tijd tot en met zondag 24.00 uur lokale tijd en op erkende feestdagen

4 Mits een vliegzicht van 8 km of meer is en indien een hogere snelheid dan 250 kt vanwege vliegveiligheid noodzakelijk is.

5 Van vrijdag 17.00 uur lokale tijd tot en met zondag 24.00 uur lokale tijd en op erkende feestdagen, buiten openstellingstijden, wordt er in deze gebieden alleen luchtverkeersinformatie verstrekt; bijzondere VFRvluchten zijn in deze periode

6Bij een vliegzicht van minder dan 8 km zullen er geen vliegoperaties met militaire jachtvliegtuigen plaatsvinden in deze gebieden.

Artikel 19

In luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse G op of beneden 915 m (3000 ft) MSL geldt een vliegzicht gelijk aan of groter dan 800 m, mits wordt gevlogen met zodanige snelheid dat tijdig uitwijken voor ander luchtverkeer en hindernissen mogelijk is, voor:

 • a. militaire helikopters;

 • b. luchtvaartuigen van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten en helikopters die worden ingezet voor het vervoer van traumateams;

 • c. helikopters die blijkens een vrijstelling of ontheffing van de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie ingevolge artikel 45, vierde lid, van het Luchtverkeersreglement, vluchten uitvoeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte, voorzover in die vrijstelling of ontheffing geen hogere waarden zijn vastgesteld.

Artikel 20

In afwijking van artikel 42, eerste lid, van het Luchtverkeersreglement, wordt ten behoeve van een VFR-vlucht met militaire luchtvaartuigen, die wordt uitgevoerd in de naderingsluchtverkeersleidingsgebieden Nieuw Milligen op of beneden 915 m (3000 ft) MSL en binnen plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden van de militaire luchthavens, de volgende waarde vastgesteld:

de verticale afstand tussen het luchtvaartuig en de wolken is gelijk aan of groter dan 152,5 m (500 ft) MSL.

Artikel 21

In afwijking van artikel 43, eerste lid, van het Luchtverkeersreglement, worden ten behoeve van luchtvaartuigen die, tijdens een VFR-vlucht, landen op of opstijgen van een militaire luchthaven binnen de ATZ’s als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van deze regeling, de volgende waarden vastgesteld:

 • a. de wolkenbasis is gelijk aan of groter dan 305 m (1000 ft), of

 • b. het grondzicht is gelijk aan of groter dan 3 km.

Artikel 21a

 • 1 In afwijking van artikel 43, eerste lid, van het Luchtverkeersreglement, worden ten behoeve van bijzondere VFR-vluchten voor vliegtuigen de volgende waarden vastgesteld:

  • a. vliegzicht is niet minder dan 3 km;

  • b. bewolking, inclusief flarden van bewolking, is niet lager dan 183 m (600 ft);

  • c. vlucht kan worden uitgevoerd vrij van bewolking met zicht op grond of water.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kan op de luchthavens Eelde en Maastricht door de plaatselijke verlener van luchtverkeersleidingsdiensten een bijzondere VFR-vlucht worden toegestaan aan ten hoogste twee vliegtuigen, voor vluchten binnen het luchtverkeerscircuit, indien het vliegzicht niet minder is dan 1500 m.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op militaire vluchten binnen een militair plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied.

Artikel 21b

 • 1 In afwijking van artikel 43, eerste lid van het Luchtverkeersreglement, worden ten behoeve van bijzondere VFR-vluchten voor helikopters de volgende waarden vastgesteld:

  • a. vliegzicht is niet minder dan:

   • 1°. 1500 m indien het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied wordt binnen gevlogen, dan wel wordt verlaten via een vastgestelde of overeengekomen route,

   • 2°. 800 m indien een militair plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied wordt binnen gevlogen dan wel wordt verlaten via een vastgestelde of overeengekomen route voor vluchten beneden 305 m (1000 ft), mits met zodanige snelheid wordt gevlogen dat voldoende gelegenheid bestaat ander luchtverkeer en hindernissen tijdig waar te nemen om een noodzakelijke uitwijkactie te kunnen uitvoeren,

   • 3°. 3 km indien de voorwaarden onder 1° en 2° niet van toepassing zijn;

  • b. bewolking inclusief flarden van bewolking is niet lager dan 61 m (200 ft), en

  • c. vlucht kan vrij van bewolking met zicht op de grond of het water worden uitgevoerd.

 • 2 Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op militaire vluchten binnen een militair plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied.

Artikel 22

In afwijking van artikel 44, eerste lid, onder b, van het Luchtverkeersreglement, wordt bepaald dat, indien het vliegzicht ten minste 5 km bedraagt en vrij van wolken wordt gevlogen, het is toegestaan een VFR-vlucht uit te voeren in het gebied dat deel uitmaakt van de Schiphol TMA 1, met een ondergrens van 457,5 m (1500 ft) MSL en een bovengrens van 1067,5 m (3500 ft) MSL, en lateraal begrensd door de volgende posities:

52°34'52.74"NB 005°32'28.90"OL; 52°25'45.00"NB 005°40'52.00"OL; 52°22'41.00"NB 005°40'05.00"OL; 52°20'51.90"NB 005°38'39.41"OL; 52°22'00.14"NB 005°36'27.66"OL;

52°21'46.58"NB 005°35'07.08"OL; 52°22'03.77"NB 005°33'50.57"OL; 52°24'07.34"NB 005°30'11.37"OL; 52°26'35.32"NB 005°26'17.41"OL; 52°27'34.70"NB 005°25'04.04"OL;

52°28'24.98"NB 005°25'01.68"OL; 52°29'37.13"NB 005°23'58.46"OL; 52°30'52.37"NB 005°26'15.20"OL; 52°31'50.07"NB 005°26'06.20"OL; 52°32'05.19"NB 005°26'50.08"OL;

52°33'07.12"NB 005°27'33.84"OL; 52°33'13.67"NB 005°29'45.72"OL; naar de beginpositie.

Artikel 22a. Verticale separatie

 • 2 De minimale verticale separatie tussen luchtvaartuigen, bedoeld in het eerste lid, bedraagt tenminste 305 m (1000 ft) beneden FL 410 en 610 m (2000 ft) op en boven dit vliegniveau.

 • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de minimale verticale separatie onderling tenminste 152 m (500 ft) bij:

  • a. bijzondere VFR-vluchten,

  • b. gecontroleerde OAT VFR-vluchten in militaire luchtverkeersleidingsgebieden.

 • 4 Van het tweede lid kan worden afgeweken indien sprake is van essential traffic. Aan de betrokken vluchten wordt essential traffic informatie gegeven overeenkomstig het bepaalde in Document 4444 van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie.

Artikel 23. Wijzigingen luchtvaartgids

Van wijzigingen in de bladzijden van de luchtvaartgids genoemd in de artikelen 2, derde lid, 3, eerste lid, 4, 5, vierde en vijfde lid, 7, tweede en derde lid, en 23a wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 23a

De naderings-, vertrek- en wachtprocedures alsmede luchtverkeerspatronen voor luchthavenverkeer worden vastgesteld, als aangegeven in bijlage I, onder verwijzing naar de bladzijden in de luchtvaartgids, alwaar de betreffende procedures en luchtverkeerspatronen worden gepubliceerd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 september 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Staatssecretaris

van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Bijlage A. behorende bij de artikelen 1 en 14 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

North Sea Area

ENR 6-2.5

d.d. 12 maart 2009

NORTH SEA AREA AMSTERDAM

Bijlage B. behorende bij de artikelen 2, derde en vierde lid, en 16, eerste lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Algemene- en naderingsluchtverkeersleidingsgebieden

ENR 1.4-1/4

d.d. 12 maart 2009

ATS Airspace

ENR 2.1-1/10

d.d. 12 maart 2009

Air Traffic Services Airspace

ENR 6-2.1

d.d. 12 maart 2009

Airspace Structure and ATS Airspace Classification

Bijlage C. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Luchtverkeersroutes

ENR 3.1-1

d.d. 10 maart 2011

Lower ATS Routes

ENR 3.1-2/4

d.d. 06 mei 2010

Lower ATS Routes

ENR 3.1-5

d.d. 10 maart 2011

Lower ATS Routes

ENR 3.1-6/10

d.d. 06 mei 2010

Lower ATS Routes

ENR 3.1-11

d.d. 18 november 2010

Lower ATS Routes

ENR 3.1-12/15

d.d. 06 mei 2010

Lower ATS Routes

ENR 3.1-16

d.d. 10 maart 2011

Lower ATS Routes

ENR 3.1-17

d.d. 26 augustus 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.1-18

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.1-19

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.1-20

d.d. 18 november 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.1-21/22

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.1-23

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.1-24/27

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.1-28

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.1-29/33

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.1-34

d.d. 18 november 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.1-35/39

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-1

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-2/8

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-9

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-10

d.d. 03 juni 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-11

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-12/13

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-14

d.d. 18 november 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-15/18

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-19

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-20

d.d. 26 augustus 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-21

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-22/23

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-24

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-25/28

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-29

d.d. 26 augustus 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-30

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-31

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-32/33

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-34

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-35/42

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-43

d.d. 11 maart 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-44/48

d.d. 05 juni 2008

Upper ATS Routes

ENR 3.2-49

d.d. 18 november 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-50/58

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-59

d.d. 5 juni 2008

Upper ATS Routes

ENR 3.2-60/61

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 6-3.1

d.d. 10 maart 2011

ATS Routes

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2012, 25947, datum inwerkingtreding 01-01-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2011.

Bijlage C behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Luchtverkeersroutes

ENR 3.1-1/11

d.d. 05 april 2012

Lower ATS Routes

ENR 3.1-12

d.d. 06 mei 2010

Lower ATS Routes

ENR 3.1-13

d.d. 05 april 2012

Lower ATS Routes

ENR 3.1-14

d.d. 06 mei 2010

Lower ATS Routes

ENR 3.1-15/21

d.d. 05 april 2012

Lower ATS Routes

ENR 3.1-22

d.d. 28 juni 2012

Lower ATS Routes

ENR 3.1-23

d.d. 05 april 2012

Lower ATS Routes

ENR 3.1-24

d.d. 06 mei 2010

Lower ATS Routes

ENR 3.1-25/39

d.d. 05 april 2012

Lower ATS Routes

ENR 3.2-1/8

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-9

d.d. 18 oktober 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-10

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-11

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-12/14

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-15/16

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-17/18

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-19

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-20/24

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-25/26

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-27/29

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-30

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-31/32

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-33

d.d. 15 november 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-34/38

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-39

d.d. 06 mei 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-40/42

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-43

d.d. 11 maart 2010

Upper ATS Routes

ENR 3.2-44/46

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-47

d.d. 05 juni 2008

Upper ATS Routes

ENR 3.2-48/51

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-52

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-53/57

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-58

d.d. 10 maart 2011

Upper ATS Routes

ENR 3.2-59/60

d.d. 05 april 2012

Upper ATS Routes

ENR 3.2-61

d.d. 07 april 2011

Upper ATS Routes

ENR 6-3.1

d.d. 05 april 2012

ATS Routes

Bijlage D. behorende bij artikel 4 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Helicopter Main Routes/Helicopter Protection Zones/Helicopter Traffic Zones

ENR 3.4-1

d.d. 23 november 2006

Helicopter Routes

ENR 3.4-2

d.d. 20 december 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-3

d.d. 10 maart 2011

Helicopter Routes

ENR 3.4-4/5

d.d. 22 november 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-6/7

d.d. 10 maart 2011

Helicopter Routes

ENR 3.4-8

d.d. 22 november 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-9

d.d. 20 december 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-10

d.d. 03 juni 2010

Helicopter Routes

ENR 3.4-11/16

d.d. 22 november 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-17

d.d. 10 maart 2011

Helicopter Routes

ENR 3.4-18/19

d.d. 03 juni 2010

Helicopter Routes

ENR 3.4-20

d.d. 22 november 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-21/22

d.d. 23 november 2006

Helicopter Routes

ENR 3.4-23

d.d. 10 april 2008

Helicopter Routes

ENR 6-3.3

d.d. 16 december 2010

North Sea Operations

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2012, 25947, datum inwerkingtreding 01-01-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2011.

Bijlage D behorende bij artikel 4 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Helicopter Main Routes/Helicopter Protection Zones/Helicopter Traffic Zones

ENR 3.4-1/3

d.d. 03 mei 2012

Helicopter Routes

ENR 3.4-4/8

d.d. 15 november 2012

Helicopter Routes

ENR 3.4-9

d.d. 20 december 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-10/12

d.d. 03 mei 2012

Helicopter Routes

ENR 3.4-13

d.d. 22 november 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-14/19

d.d. 03 mei 2012

Helicopter Routes

ENR 3.4-20

d.d. 22 november 2007

Helicopter Routes

ENR 3.4-21

d.d. 23 november 2006

Helicopter Routes

ENR 3.4-22/23

d.d. 03 mei 2012

Helicopter Routes

ENR 6-3.3

d.d. 03 mei 2012

North Sea Operations

Bijlage E. behorende bij de artikelen 5, derde, vierde en vijfde lid, en 16, tweede lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden

AD 2.EHAM-8

d.d. 16 december 2010

EHAM AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHBK-5

d.d. 16 december 2010

EHBK AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHGG-5

d.d. 2 juli 2009

EHGG AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHRD-5

d.d. 13 januari 2011

EHRD AD 2.17 ATS Airspace

ENR 2.1-11

d.d. 29 juli 2010

Deelen control Zone

ENR 2.1-11

d.d. 29 juli 2010

De Peel control Zone

ENR 2.1-12

d.d. 29 juli 2010

Gilze-Rijen control Zone

ENR 2.1-12

d.d. 29 juli 2010

Leeuwarden control Zone

ENR 2.1-12

d.d. 29 juli 2010

Kleine-Brogel control Zone 2

ENR 2.1-12

d.d. 29 juli 2010

Niederrhein control Zone

ENR 2.1-13

d.d. 29 juli 2010

Volkel control Zone

ENR 2.1-13

d.d. 29 juli 2010

Woensdrecht control Zone

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2012, 25947, datum inwerkingtreding 01-01-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2011.

Bijlage E behorende bij de artikelen 5, vierde en vijfde lid, en 16, tweede lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden

AD 2.EHAM-8

d.d. 09 februari 2012

EHAM AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHBK-5

d.d. 26 juli 2012

EHBK AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHEH-4

d.d. 20 september 2012

EHEH AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHGG-5

d.d. 26 juli 2012

EHGG AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHKD-5

d.d. 25 augustus 2011

EHKD AD 2.17 ATS Airspace

AD 2.EHRD-6

d.d. 26 juli 2012

EHRD AD 2.17 ATS Airspace

ENR 2.1-11

d.d. 18 oktober 2012

Deelen control Zone

ENR 2.1-11

d.d. 18 oktober 2012

De Peel control Zone

ENR 2.1-12

d.d. 18 oktober 2012

Gilze-Rijen control Zone

ENR 2.1-12

d.d. 18 oktober 2012

Leeuwarden control Zone

ENR 2.1-12

d.d. 18 oktober 2012

Kleine-Brogel control Zone 2

ENR 2.1-12

d.d. 18 oktober 2012

Niederrhein control Zone

ENR 2.1-13

d.d. 18 oktober 2012

Volkel control Zone

ENR 2.1-13

d.d. 18 oktober 2012

Woensdrecht control Zone

Bijlage F. behorende bij artikel 7, tweede en derde lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aerodrome Traffic Zones

ENR 5.1-11/12

d.d. 03 juni 2010

Aerodrome Traffic Zones

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2012, 25947, datum inwerkingtreding 01-01-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2011.

Bijlage F behorende bij artikel 7, tweede en derde lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Aerodrome Traffic Zones

ENR 5.1-13/14

d.d. 31 mei 2012

Aerodrome Traffic Zones

Bijlage G. behorende bij de artikelen 7a, tweede lid, 7b tweede lid, 7c tweede en vierde lid, 7d, tweede lid, 7e, tweede lid, en 7f, tweede lid van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijzondere luchtverkeersgebieden op burger- en militaire luchthavens

1. ATZ Budel

 • a. De laterale grenzen van de ATZ Budel zijn als volgt:

  1º. de noordoostgrens:

  een cirkel van 5 nautische mijlen rond positie 51°14"21' NB 005°36"50' OL, en

  2º. de zuidwestgrens:

  de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam zoals vastgelegd in artikel 1.1 van de Wet luchtvaart;

 • b. De verticale grenzen van de ATZ Budel zijn als volgt:

  1º. ondergrens:

  de grond, en

  2º. bovengrens in deel A :

  365,76 meter boven gemiddeld zeeniveau en bovengrens in deel B: 182,88 meter boven gemiddeld zeeniveau;

 • c. De ATZ Budel bestaat uit twee delen:

  • 1º. Deel A

   Vanaf positie 51°15"21' NB 005°33"24' OL langs de Nederlands/Belgische grens naar positie 51°17"45' NB 005°31"02' OL langs een boog van een cirkel met een straal van 5 nautische mijlen gecentreerd rond positie 51°14"21' NB 005°36"50' OL tot aan positie 51° 10"56' NB 005°42"38' OL langs de Nederlands/Belgische grens naar positie 51°11"52' NB 005°39"10' OL vandaar in een rechte lijn terug naar positie 51°15"21' NB 005°33"24' OL.

  • 2º. Deel B

   Vanaf positie 51°15?21' NB 005°33"24' OL langs de Nederlands/Belgische grens naar positie 51°13"00' NB 005°33"50' OL vandaar langs de Nederlands/Belgische grens naar positie 51°11"52' NB 005°39"10' OL en vandaar in rechte lijn terug naar positie 51°15"21' NB 005°33"24' OL.

Bijlage 27759.png

2. ATZ Lelystad

 • a De laterale grenzen van de ATZ Lelystad worden gevormd door de

  lijnen tussen de posities

  • 1. 52°26'39" NB 005°26'19" OL

   langs de Knardijk naar:

  • 2. 52°24'11" NB 005°30'13" OL

  • 3. 52°26'02" NB 005°33'07" OL

  • 4. 52°26'02" NB 005°33'33" OL

  • 5. 52°26'22" NB 005°34'25" OL

  • 6. 52°26'50" NB 005°34'56" OL

  • 7. 52°27'32" NB 005°36'47" OL

  • 8. 52°30'38" NB 005°33'52" OL

  • 9. 52°30'04" NB 005°31'49" OL

  langs de weg naar:

  • 1. 52°26'39" NB 005°26'19" OL

  Bijlage 27760.png

3. ATZ en SRZ Schinveld

 • a) De laterale grenzen van de ATZ Schinveld wordt gevormd door de lijnen tussen de posities:

  50°58’34”NB 005°58’18”OL, 50°58’48”NB 005°58’19”OL, langs de Nederlands/Duitse grens naar 50°59’00”NB 006°01’36”OL, langs de Nederlands/Duitse grens naar 50°58’54”NB 006°01’37”OL, 50°58’56”NB 006°01’17”OL, 50°58’50”NB 006°00’58”OL, 50°58’33”NB 006°00’20”OL, 50°58’34”NB 005°58’18”OL.

 • b) De laterale grenzen van de SRZ Schinveld wordt gevormd door de lijnen tussen de posities:

  50°58’34”NB 005°58’18”OL, 50°58’33”NB 006°00’20”OL, 50°58’50”NB 006°00’58”OL, 50°58’56”NB 006°01’17”OL, 50°58’54”NB 006°01’37”OL, langs de Nederlands/Duitse grens naar 50°54’42”NB 006°05’04”OL, 50°54’45”NB 005°58’40”OL, 50°58’34”NB 005°58’18”OL.

 • c) De ATZ en SRZ Schinveld hebben een ondergrens vanaf de grond en een bovengrens van 3000 voet boven gemiddeld zeeniveau.

Bijlage 243623.png

4. ATZ Veendam

 • a) De laterale grenzen van de ATZ Veendam wordt gevormd door de lijnen tussen de posities: 53°04’15”NB 006°48’52”OL langs een boog van een cirkel met een straal van 0,88 nautische mijlen gecentreerd rond positie 53°05’04”NB 006°49’25”OL, 53°05’14”NB 006°50’51”OL, 53°04’46”NB 006°51’00”OL, 53°04’44”NB 006°52’58”OL, 53°03’51”NB 006°52’25”OL, 53°03’03”NB 006°51’12”OL, 53°03’23”NB 006°50’14”OL, 53°04’15”NB 006°48’52”OL.

 • b) De ATZ Veendam heeft een ondergrens vanaf de grond en een bovengrens van 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau.

Bijlage 246300.png

5. ATZ Valkenburg en SRZ Valkenburg, Ypenburg en Hoek van Holland

 • a. De laterale grens van de ATZ Valkenburg is: een cirkel met een straal van 2 nautische mijlen rond positie 52°10"02' NB 004°25"06' OL

 • b. De verticale grenzen van de ATZ Valkenburg zijn:

  • 1. ondergrens: de grond, en

  • 2. bovengrens: 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau

 • c. De laterale grens van de SRZ Valkenburg wordt gevormd door een lijn tussen de posities: 52°12'23"NB 004°21'38"OL, 52°07'22"NB 004°28'47"OL, 52°05'23"NB 004°25'16"OL, tegen de klok in over een cirkelboog met straal 8 NM rond 51°57'25"NB 004°26'14"OL, naar 52°03'27"NB 004°17'45"OL, 52°06'17"NB 004°13'45"OL, 52°12'23"NB 004°21'38"OL.

  De verticale grenzen van de SRZ Valkenburg zijn:

  • 1. ondergrens: 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau, en

  • 2. bovengrens: 2500 voet boven gemiddeld zeeniveau.

 • d. De laterale grens van de SRZ Ypenburg wordt gevormd door een lijn tussen de posities: 52°05'23"NB 004°25'16"OL, 51°58'40"NB 004°13'27"OL, met de klok mee over een cirkelboog met straal 8 NM rond 51°57'25"NB 004°26'14"OL, naar 52°05'23"NB 004°25'16"OL.

  De verticale grenzen van de SRZ Ypenburg zijn:

  • 1. ondergrens: vanaf de grond, en

  • 2. bovengrens: 2500 voet boven gemiddeld zeeniveau.

 • e. De laterale grens van de SRZ Hoek van Holland wordt gevormd door een lijn tussen de posities: 52°06'17"NB 004°13'45"OL, 52°03'27"NB 004°17'45"OL, tegen de klok in over een cirkelboog met straal 8 NM rond 51°57'25"NB 004°26'14"OL naar 51°58'40"NB 004°13'27"OL, 51°59'20"NB 004°06'40"OL, 52°00'49"NB 004°06'03"OL naar 52°06'17"NB 004°13'45"OL.

  De verticale grenzen van de SRZ Hoek van Holland zijn:

  • 1. ondergrens: 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau, en

  • 2. bovengrens: 2500 voet boven gemiddeld zeeniveau.

Bijlage 244188.png

6. ATZ Soesterberg

 • a. De laterale grens van de ATZ Soesterberg is: een cirkel met een straal van 2 nautische mijlen rond positie 52°07’42’NB 005°16’37’OL.

 • b. De verticale grenzen van de ATZ Soesterberg zijn:

  • 1. ondergrens: de grond en

  • 2. bovengrens: 1500 voet boven de grond

Bijlage G1. behorende bij artikel 9 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Bijlage 246301.png

1. TMZ – permanent

a. TMZ A

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA A.

 

– De ondergrens is FL 065.

   

b. TMZ C

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA C.

 

– De ondergrens is FL 065

   

c. TMZ D

– De laterale begrenzing is gelijk aan de Nieuw Milligen TMA D en omvat niet het luchtruim onder de Schiphol TMA 3, 4 en 5.

 

– De ondergrens is 2500 ft AMSL.

 

– Laterale begrenzing van Malden: Vanaf de kruising van de snelweg A50 met de rivier de Neder-Rijn de zuidelijke rivieroever van de Neder-Rijn naar het oosten volgen tot aan de Amsterdam FIR grens, vervolgens via de Amsterdam FIR grens naar het zuiden tot aan 51°44’35”00 N herkenbaar als het midden van het bosgebied oost van de grens, vanaf 51°44’35”00 N een lijn langs radiaal 270 naar de Volkel CTR, via de noordelijke begrenzing van de Volkel CTR naar de snelweg A50 en vervolgens via de snelweg A50 naar het noorden tot aan de kruising met de rivier de Neder-Rijn.

   

d. TMZ E

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA E.

 

– De ondergrens is FL065.

   

e. TMZ Eelde

– De laterale begrenzing komt overeen met de Eelde TMA

 

– De ondergrens is 1500 ft AMSL.

   

f. TMZ Maastricht

– De laterale begrenzing komt overeen met de Maastricht TMA 1 en 2, met uitzondering van de Schinveldgebieden op bepaalde tijden.

 

– De ondergrens is 1500 ft AMSL.

   

g. TMZ Rotterdam

– De laterale begrenzing in het noorden, oosten en westen is gelijk aan de buitenste contouren van de Rotterdam TMA 1, 2 en 3. De zuidelijke begrenzing van TMA 1 en 2 is vervangen door de waters Hollandsch Diep en Grevelingen te definiëren als rechte lijnen tussen de co-ordinaten: 51°43’11”N 004°41’50”E; 51°38’38”N 004°23’46”E; 51°38’42”N 004°19’24”E; 51°42’55”N 004°01’05”E; 51°45’28”N 003°59’10”E; 51°45’28”N 003°37’37”E.

 

– De ondergrens is 2500 ft AMSL.

2. TMZ – op werkdagen van 0900-1700 lokale tijd:

a. TMZ A

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA A.

 

– De ondergrens is 1200 voet AMSL.

   

b. TMZ B

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA B en omvat ook het luchtruim onder de Schiphol TMA 3, 4 en 5.

 

– De ondergrens is 1200 voet AMSL.

   

c. TMZ C

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA C.

 

– De ondergrens is 1200 voet AMSL.

   

d. TMZ D

– De laterale begrenzing is gelijk aan de Nieuw Milligen TMA D en omvat niet het luchtruim onder de Schiphol TMA 3, 4 en 5.

 

– De ondergrens is 1200 voet AMSL.

   

e. TMZ E

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA E.

 

– De ondergrens is 1200 voet AMSL.

   

f. TMZ Eelde

– De laterale begrenzing komt overeen met de TMA Eelde

 

– De ondergrens is 1200 voet AMSL.

   

g. TMZ G1

– De laterale begrenzing komt overeen met de Nieuw Milligen TMA G1.

 

– De ondergrens is1200 voet AMSL.

   

h. TMZ Maastricht

– De laterale begrenzing komt overeen met de Maastricht TMA 1 en 2, met uitzondering van de Schinveldgebieden op bepaalde tijden..

 

– De ondergrens is1200 voet AMSL.

   

i. TMZ Rotterdam

– De laterale begrenzing in het noorden, oosten en westen is gelijk aan de buitenste contouren van de Rotterdam TMA 1, 2 en 3. De zuidelijke begrenzing van TMA 1 en 2 is vervangen door de wateren Hollandsch Diep en Grevelingen te definiëren als rechte lijnen tussen de co-ordinaten: 51°43’11”N 004°41’50”E; 51°38’38”N 004°23’46”E; 51°38’42”N 004°19’24”E; 51°42’55”N 004°01’05”E; 51°45’28”N 003°59’10”E; 51°45’28”N 003°37’37”E.

 

– De ondergrens is1200 voet AMSL.

Bijlage I. behorende bij artikel 23a van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Luchtvaartterrein Ameland (EHAL)

AD 2.EHAL-4

d.d. 01 juli 2010

Flight procedures

AD 2.EHAL-VAC

d.d. 17 december 2009

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Schiphol (EHAM)

AD 2.EHAM-18/20

d.d. 01 juli 2010

Noise abatement procedures

AD 2.EHAM-21/22

d.d. 16 december 2010

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-23/24

d.d. 10 maart 2011

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-25/27

d.d. 16 december 2010

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-28

d.d. 10 maart 2011

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-29/31

d.d. 16 december 2010

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-32/35

d.d. 10 maart 2011

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-35

d.d. 10 maart 2011

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-36/38

d.d. 16 december 2010

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-39

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-40

d.d. 13 januari 2011

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-41

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-42/45

d.d. 13 januari 2011

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-46/47

d.d. 13 januari 2011

VFR flight procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-SID-OVERVIEW

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart

AD 2.EHAM-SID-04

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 04

AD 2.EHAM-SID-06

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHAM-SID-SUP-06

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 06 supplementary

AD 2.EHAM-SID-09

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 09

AD 2.EHAM-SID-18C

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 18C

AD 2.EHAM-SID-18L

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 18L

AD 2.EHAM-SID-22

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 22

AD 2.EHAM-SID-24

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHAM-SID-27

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 27

AD 2.EHAM-SID-36C

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 36C

AD 2.EHAM-SID-36L

d.d. 10 maart 2011

Standard instrument departure chart RWY 36L

AD 2.EHAM-SID-SUP-36L

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 36L supplementary

AD 2.EHAM-STAR.1

d.d. 30 juli 2009

Standard arrival chart

AD 2.EHAM-STAR.2

d.d. 30 juli 2009

Standard arrival chart

AD 2.EHAM-IAC-06.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 06 ILS and SOKSI APCH

AD 2.EHAM-IAC-06.2

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 06 RNAV night transitions

AD 2.EHAM-IAC-06.3

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 06 NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-09.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 09 VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-18C.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 18C ILS and REGSU APCH

AD 2.EHAM-IAC-18C.2

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 18C NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-18C.3

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach chart RWY 18C SRE

AD 2.EHAM-IAC-18R.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 18R ILS and NIRSI APCH

AD 2.EHAM-IAC-18R.2

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 18R RNAV night transitions

AD 2.EHAM-IAC-18R.3

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 18R VOR/DME AMS

AD 2.EHAM-IAC-18R.4

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach chart RWY 18R SRE

AD 2.EHAM-IAC-22.1

d.d. 17 december 2009

Instrument approach chart RWY 22 ILS

AD 2.EHAM-IAC-22.2

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach chart RWY 22 SRE

AD 2.EHAM-IAC-24.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 24 VOR/DME PAM

AD 2.EHAM-IAC-27.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 27 ILS

AD 2.EHAM-IAC-27.2

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach chart RWY 27 VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-27.3

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach chart RWY 27 SRE

AD 2.EHAM-IAC-36C.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 36C ILS and LOMKO APCH

AD 2.EHAM-IAC-36C.2

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 36C VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-36R.1

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 36R ILS and MONUT APCH

AD 2.EHAM-IAC-36R.2

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach chart RWY 36R NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-36R.3

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach chart RWY 36R SRE

AD 2.EHAM-IAC-MISC

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach chart SRE

AD 2.EHAM-VAC.1

d.d. 10 maart 2011

Visual approach chart

AD 2.EHAM-VAC.2

d.d. 12 maart 2009

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchtvaartterrein Budel (EHBD)

AD 2.EHBD-5

d.d. 24 september 2009

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-6

d.d. 29 juli 2010

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-7

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-8

d.d. 10 april 2008

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-9

d.d. 26 augustus 2010

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-9

d.d. 26 augustus 2010

Instrument approach procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-10/11

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-11/12

d.d. 10 februari 2011

VFR flight procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHBD-SID-03

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 03

AD 2.EHBD-SID-21

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 21

AD 2.EHBD-STAR

d.d. 24 september 2009

Standard arrival chart

AD 2.EHBD-IAC-21

d.d. 06 mei 2010

Instrument approach chart RWY 21

AD 2.EHBD-VAC.1

d.d. 10 maart 2011

Visual approach chart

AD 2.EHBD-VAC.2

d.d. 24 september 2009

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchtvaartterrein Maastricht Aachen (EHBK)

AD 2.EHBK-7

d.d. 28 augustus 2008

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-8

d.d. 01 juli 2010

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-9

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-10

d.d. 01 juli 2010

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-10

d.d. 01 juli 2010

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-11

d.d. 11 maart 2010

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-12/13

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-14

d.d. 13 januari 2011

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-15/16

d.d. 11 maart 2010

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-17

d.d. 02 juli 2009

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-17

d.d. 02 juli 2009

VFR flight procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-18

d.d. 03 juli 2008

VFR flight procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHBK-SID-03

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 03

AD 2.EHBK-SID-21

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 21

AD 2.EHBK-STAR.1

d.d. 20 december 2007

Standard arrival chart

AD 2.EHBK-STAR.2

d.d. 24 september 2009

Standard arrival chart

AD 2.EHBK-IAC-03.1

d.d. 21 oktober 2010

Instrument approach chart RWY 03 ILS/DME and BEMTI approach

AD 2.EHBK-IAC-03.2

d.d. 21 oktober 2010

Instrument approach chart RWY 03 BAXIM, BOBMO, MODRU, OLNO, RUMER and OSGOS RNAV transitions

AD 2.EHBK-IAC-03.3

d.d. 21 oktober 2010

Instrument approach chart RWY 03 NDB/DME and BEMTI approach

AD 2.EHBK-IAC-21.1

d.d. 21 oktober 2010

Instrument approach chart RWY 21 ILS/DME

AD 2.EHBK-IAC-21.2

d.d. 21 oktober 2010

Instrument approach chart RWY 21 BAXIM, BOBMO, MODRU, OLNO, RUMER and OSGOS RNAV transitions

AD 2.EHBK-IAC-21.3

d.d. 21 oktober 2010

Instrument approach chart RWY 21 NDB/DME

AD 2.EHBK-VAC.1

d.d. 11 maart 2010

Visual approach chart

AD 2.EHBK-VAC.2

d.d. 13 maart 2008

Visual approach chart visual traffic circuits for light ACFT

Luchtvaartterrein Drachten (EHDR)

AD 2.EHDR-4

d.d. 10 april 2008

VFR Flight procedures and regulations

AD 2.EHDR-VAC

d.d. 27 augustus 2009

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Eelde (EHGG)

AD 2.EHGG-7

d.d. 01 juli 2010

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-8/11

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-11

d.d. 11 maart 2010

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-12/14

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-15/17

d.d. 13 januari 2011

VFR flight procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHGG-SID-05

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 05

AD 2.EHGG-SID-23

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 23

AD 2.EHGG-STAR

d.d. 13 maart 2008

Standard arrival chart

AD 2.EHGG-IAC-05.1

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach chart RWY 05 VOR/DME

AD 2.EHGG-IAC-05.2

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach chart RWY 05 NDB

AD 2.EHGG-IAC-23.1

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach chart RWY 23 ILS

AD 2.EHGG-IAC-23.2

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach chart RWY 23 VOR/DME

AD 2.EHGG-IAC-23.3

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach chart RWY 23 NDB

AD 2.EHGG-IAC-MISC

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach chart all RWYs SRE

AD 2.EHGG-VAC.1

d.d. 21 oktober 2010

Visual approach chart

AD 2.EHGG-VAC.2

d.d. 13 maart 2008

Visual approach chart VFR traffic circuits RWY 01/19

AD 2.EHGG-VAC.3

d.d. 13 maart 2008

Visual approach chart VFR traffic circuits RWY 05/23

Luchtvaartterrein Hoogeveen (EHHO)

AD 2.EHHO-4

d.d. 10 april 2008

Flight procedures

AD 2.EHHO-VAC

d.d. 13 maart 2008

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Hilversum (EHHV)

AD 2.EHHV-4

d.d. 12 maart 2009

Flight procedures

AD 2.EHHV-VAC.1

d.d. 10 maart 2011

Visual approach chart

AD 2.EHHV-VAC.2

d.d. 10 maart 2011

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Lelystad (EHLE)

AD 2.EHLE-6

d.d. 7 mei 2009

Instrument departure procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-7

d.d. 10 februari 2011

Instrument departure procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-8

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-8

d.d. 11 maart 2010

Instrument approach procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-9

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-9

d.d. 29 juli 2010

VFR flight procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-10

d.d. 23 september 2010

VFR flight procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHLE-SID-05

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 05

AD 2.EHLE-SID-23

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 23

AD 2.EHLE-STAR

d.d. 10 maart 2011

Standard arrival chart

AD 2.EHLE-IAC-05.1

d.d. 27 augustus 2009

Instrument approach chart RWY 05 NDB/DME

AD 2.EHLE-IAC-05.2

d.d. 27 augustus 2009

Instrument approach chart RWY 05 NDB

AD 2.EHLE-IAC-23.1

d.d. 27 augustus 2009

Instrument approach chart RWY 23 NDB/DME

AD 2.EHLE-IAC-23.2

d.d. 27 augustus 2009

Instrument approach chart RWY 23 NDB

AD 2.EHLE-VAC

d.d. 27 augustus 2009

Visual approach chart RWY 05/23 and MLA RWY

Luchtvaartterrein Midden Zeeland (EHMZ)

AD 2.EHMZ-4

d.d. 14 februari 2008

Flight procedures

AD 2.EHMZ-VAC.1

d.d. 12 maart 2009

Visual approach chart RWY 09

AD 2.EHMZ-VAC.2

d.d. 12 maart 2009

Visual approach chart RWY 27

Luchtvaartterrein Rotterdam (EHRD)

AD 2.EHRD-7/8

d.d. 13 januari 2011

Instrument departure procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-9/10

d.d. 10 februari 2011

Instrument departure procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-11

d.d. 10 maart 2011

Instrument departure procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-11

d.d. 10 maart 2011

Instrument approach procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-12/13

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-13/15

d.d. 10 februari 2011

VFR flight procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHRD-SID-06

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHRD-SID-24

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHRD-STAR

d.d. 10 maart 2011

Standard arrival chart

AD 2.EHRD-IAC-06.1

d.d. 25 september 2008

Instrument approach chart RWY 06 ILS

AD 2.EHRD-IAC-06.2

d.d. 25 september 2008

Instrument approach chart RWY 06 VOR/DME

AD 2.EHRD-IAC-24.1

d.d. 22 oktober 2009

Instrument approach chart RWY 24 ILS

AD 2.EHRD-IAC-24.2

d.d. 12 februari 2009

Instrument approach chart RWY 24 VOR/DME

AD 2.EHRD-VAC.1

d.d. 29 juli 2010

Visual approach chart

AD 2.EHRD-VAC.2

d.d. 7 juni 2007

Visual approach chart VFR traffic circuits radio equipped light aircraft

AD 2.EHRD-VAC.3

d.d. 7 juni 2007

Visual approach chart VFR training circuits

Luchtvaartterrein Seppe (EHSE)

AD 2.EHSE-4

d.d. 10 april 2008

Flight procedures

AD 2.EHSE-VAC

d.d. 11 februari 2010

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Stadskanaal (EHST)

AD 2.EHST-2

d.d. 8 april 2010

Flight procedures

AD 2.EHST-3

d.d. 10 april 2008

Flight procedures

AD 2.EHST-VAC

d.d. 5 juli 2007

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Teuge (EHTE)

AD 2.EHTE-5/6

d.d. 10 april 2008

Flight procedures

AD 2.EHTE-VAC

d.d. 11 maart 2010

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Terlet (EHTL)

AD 2.EHTL-VAC

d.d. 10 maart 2011

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Texel (EHTX)

AD 2.EHTX-4

d.d. 17 december 2009

Flight procedures

AD 2.EHTX-VAC

d.d. 5 juni 2008

Visual approach chart

Luchtvaartterrein (MIL) Eindhoven (EHEH)

AD 2.EHEH-6/8

d.d. 10 februari 2011

Instrument departure procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-9

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-10

d.d. 29 juli 2010

Instrument departure procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-10

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-11/12

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-13/14

d.d. 13 januari 2011

Instrument approach procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-14/16

d.d. 13 januari 2011

VFR flight procedures and regulations Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHEH-SID-04

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 04

AD 2.EHEH-SID-22

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 22

AD 2.EHEH-STAR.1

d.d. 22 oktober 2009

Standard arrival chart

AD 2.EHEH-STAR.2

d.d. 22 oktober 2009

Standard arrival chart

AD 2.EHEH-IAC-04.1

d.d. 17 december 2009

Instrument approach chart RWY 04 ILS/DME

AD 2.EHEH-IAC-04.2

d.d. 30 augustus 2007

Instrument approach chart RWY 04 NDB/DME

AD 2.EHEH-IAC-22.1

d.d. 17 december 2009

Instrument approach chart RWY 22 ILS/DME

AD 2.EHEH-IAC-22.2

d.d. 30 augustus 2007

Instrument approach chart RWY 22 NDB/DME

AD 2.EHEH-VAC.1

d.d. 10 februari 2011

Visual approach chart

AD 2.EHEH-VAC.2

d.d. 10 februari 2011

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchtvaartterrein (MIL) De Kooy (EHKD)

AD 2.EHKD-6/8

d.d. 18 november 2010

Departure procedures De Kooy Aerodrome (MIL)

AD 2.EHKD-8/9

d.d. 18 november 2010

Initial approach procedures De Kooy Aerodrome (MIL)

AD 2.EHKD-9/10

d.d. 18 november 2010

VFR flight procedures

AD 2.EHKD-SID-03.1

d.d. 10 februari 2011

Standard instrument departure chart RWY 03

AD 2.EHKD-SID-03.2

d.d. 10 februari 2011

Standard instrument departure chart RWY 03

AD 2.EHKD-SID-21.1

d.d. 10 februari 2011

Standard instrument departure chart RWY 21

AD 2.EHKD-SID-21.2

d.d. 10 februari 2011

Standard instrument departure chart RWY 21

AD 2.EHKD-STAR

d.d. 10 februari 2011

Standard arrival chart

AD 2.EHKD-IAC-03.1

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach chart RWY 03VOR/DME

AD 2.EHKD-IAC-03.2

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach chart RWY 03 VOR/DME (copter)

AD 2.EHKD-IAC-21.1

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach chart RWY 22 ILS

AD 2.EHKD-IAC-21.2

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach chart RWY 21 VOR/DME

AD 2.EHKD-IAC-MISC

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach chart RWY 04/22 SRE

AD 2.EHKD-VAC

d.d. 10 februari 2011

Visual approach chart

Luchtvaartterrein Enschede (EHTW)

AD 2.EHTW-5

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-6

d.d. 26 augustus 2010

Instrument departure procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-6

d.d. 26 augustus 2010

Instrument approach procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-7/8

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-9

d.d. 11 maart 2010

VFR flight procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHTW-SID-06

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHTW-SID-24

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHTW-STAR

d.d. 20 november 2008

Standard arrival chart

AD 2.EHTW-IAC-06.1

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 06 NDB/DME

AD 2.EHTW-IAC-06.2

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 06 SRE

AD 2.EHTW-IAC-24.1

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 24 NDB/DME

AD 2.EHTW-IAC-24.2

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 24 SRE

AD 2.EHTW-VAC.1

d.d. 10 maart 2011

Visual approach chart

AD 2.EHTW-VAC.2

d.d. 20 november 2008

VFR traffic circuits

Helihaven Amsterdam Heliport (EHHA)

AD 3.EHHA-1

d.d. 24 september 2009

Flight procedures

AD 3.EHHA-2

d.d. 12 maart 2009

Flight procedures

AD 3.EHHA-VAC

d.d. 10 februari 2011

Visual approach chart

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2012, 25947, datum inwerkingtreding 01-01-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2011.

Bijlage I behorende bij artikel 23a van de Regeling luchtverkeersdienstverlening

Luchthaven Ameland (EHAL)

AD 2.EHAL-4

d.d. 15 november 2012

Flight procedures

AD 2.EHAL-VAC

d.d. 23 augustus 2012

Visual approach chart

Luchthaven Schiphol (EHAM)

AD 2.EHAM-19/20

d.d. 07 april 2011

Noise abatement procedures

AD 2.EHAM-22/23

d.d. 15 november 2012

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-24

d.d. 12 januari 2012

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-25/26

d.d. 20 september 2012

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-27/28

d.d. 12 januari 2012

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-29/31

d.d. 20 september 2012

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-32/36

d.d. 12 januari 2012

Instrument departure procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-37/38

d.d. 15 november 2012

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-39

d.d. 13 december 2012

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-40/45

d.d. 15 november 2012

Instrument approach procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-46/47

d.d. 15 november 2012

VFR flight procedures Schiphol Airport

AD 2.EHAM-SID-OVERVIEW

d.d. 31 mei 2012

Standard instrument departure chart

AD 2.EHAM-SID-04

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 04

AD 2.EHAM-SID-06

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHAM-SID-SUP-06

d.d. 20 oktober 2011

Standard instrument departure chart RWY 06 supplementary

AD 2.EHAM-SID-09

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 09

AD 2.EHAM-SID-18C

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 18C

AD 2.EHAM-SID-18L

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 18L

AD 2.EHAM-SID-22

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 22

AD 2.EHAM-SID-24

d.d. 05 april 2012

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHAM-SID-27

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 27

AD 2.EHAM-SID-36C

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 36C

AD 2.EHAM-SID-36L

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 36L

AD 2.EHAM-SID-SUP-36L

d.d. 22 september 2011

Standard instrument departure chart RWY 36L supplementary

AD 2.EHAM-STAR.1

d.d. 31 mei 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHAM-STAR.2

d.d. 31 mei 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHAM-IAC-06.1

d.d. 05 april 2012

Instrument approach chart RWY 06 ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-06.2

d.d. 05 april 2012

Instrument approach chart RWY 06 RNAV night transitions

AD 2.EHAM-IAC-06.3

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 06 NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-09.1

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 09 VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-18C.1

d.d. 15 december 2011

Instrument approach chart RWY 18C ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-18C.2

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 18C NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-18C.3

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 18C SRE

AD 2.EHAM-IAC-18R.1

d.d. 15 december 2011

Instrument approach chart RWY 18R ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-18R.2

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 18R RNAV night transitions

AD 2.EHAM-IAC-18R.3

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 18R VOR/DME AMS

AD 2.EHAM-IAC-18R.4

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 18R SRE

AD 2.EHAM-IAC-22.1

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 22 ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-22.2

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 22 COPTER ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-22.3

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 22 SRE

AD 2.EHAM-IAC-24.1

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 24 VOR/DME PAM

AD 2.EHAM-IAC-27.1

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 27 ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-27.2

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 27 VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-27.3

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 27 SRE

AD 2.EHAM-IAC-36C.1

d.d. 15 december 2011

Instrument approach chart RWY 36C ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-36C.2

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart RWY 36C VOR/DME

AD 2.EHAM-IAC-36R.1

d.d. 05 april 2012

Instrument approach chart RWY 36R ILS/DME

AD 2.EHAM-IAC-36R.2

d.d. 05 april 2012

Instrument approach chart RWY 36R NDB/DME

AD 2.EHAM-IAC-36R.3

d.d. 05 april 2012

Instrument approach chart RWY 36R SRE

AD 2.EHAM-IAC-MISC

d.d. 22 september 2011

Instrument approach chart SRE

AD 2.EHAM-VAC.1

d.d. 23 augustus 2012

Visual approach chart

AD 2.EHAM-VAC.2

d.d. 22 september 2011

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchthaven Budel (EHBD)

AD 2.EHBD-5

d.d. 24 september 2009

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-6

d.d. 29 juli 2010

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-7

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-8

d.d. 10 april 2008

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-9

d.d. 26 augustus 2010

Instrument departure procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-9

d.d. 26 augustus 2010

Instrument approach procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-10/11

d.d. 10 februari 2011

Instrument approach procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-11

d.d. 10 februari 2011

VFR flight procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-12

d.d. 13 januari 2011

VFR flight procedures Budel/Kempen Airport

AD 2.EHBD-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHBD-SID-03

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 03

AD 2.EHBD-SID-21

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 21

AD 2.EHBD-STAR

d.d. 24 september 2009

Standard arrival chart

AD 2.EHBD-IAC-21

d.d. 06 mei 2010

Instrument approach chart RWY 21 RNAV (GNSS)

AD 2.EHBD-VAC.1

d.d. 31 mei 2012

Visual approach chart

AD 2.EHBD-VAC.2

d.d. 24 september 2009

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchthaven Maastricht Aachen (EHBK)

AD 2.EHBK-7

d.d. 26 juli 2012

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-8

d.d. 28 juni 2012

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-9/10

d.d. 26 juli 2012

Instrument departure procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-10

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-11

d.d. 28 juni 2012

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-12

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-13

d.d. 28 juni 2012

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-14/17

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-18/19

d.d. 26 juli 2012

VFR flight procedures Maastricht Aachen Airport

AD 2.EHBK-SID-OVERVIEW

d.d. 28 juni 2012

Standard instrument departure chart

AD 2.EHBK-SID-03

d.d. 28 juni 2012

Standard instrument departure chart RWY 03

AD 2.EHBK-SID-21

d.d. 20 september 2012

Standard instrument departure chart RWY 21

AD 2.EHBK-STAR.1

d.d. 28 juni 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHBK-STAR.2

d.d. 28 juni 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHBK-IAC-03.1

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 03 ILS/DME and BEMTI approach

AD 2.EHBK-IAC-03.2

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 03 BAXIM, BOBMO, MODRU, OLNO, RUMER and OSGOS RNAV transitions ILS/DME

AD 2.EHBK-IAC-03.3

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 03 NDB/DME and BEMTI approach

AD 2.EHBK-IAC-21.1

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 21 ILS/DME

AD 2.EHBK-IAC-21.2

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 21 BAXIM, BOBMO, MODRU, OLNO, RUMER and OSGOS RNAV transitions

AD 2.EHBK-IAC-21.3

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 21 NDB/DME

AD 2.EHBK-VAC.1

d.d. 18 oktober 2012

Visual approach chart

AD 2.EHBK-VAC.2

d.d. 28 juni 2012

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchthaven Drachten (EHDR)

AD 2.EHDR-4

d.d. 10 april 2008

VFR Flight procedures and regulations

AD 2.EHDR-VAC

d.d. 27 augustus 2009

Visual approach chart

Luchthaven (MIL) Eindhoven (EHEH)

AD 2.EHEH-6

d.d. 02 juni 2011

Instrument departure procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-7/10

d.d. 13 december 2012

Instrument departure procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-10

d.d. 13 december 2012

Instrument approach procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-11

d.d. 22 september 2011

Instrument approach procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-12/14

d.d. 13 december 2012

Instrument approach procedures Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-14

d.d. 13 december 2012

VFR flight procedures and regulations Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-15/16

d.d. 25 augustus 2011

VFR flight procedures and regulations Eindhoven Airport

AD 2.EHEH-SID-OVERVIEW

d.d. 13 december 2012

Standard instrument departure chart

AD 2.EHEH-SID-04

d.d. 13 december 2012

Standard instrument departure chart RWY 04

AD 2.EHEH-SID-22

d.d. 13 december 2012

Standard instrument departure chart RWY 22

AD 2.EHEH-STAR.1

d.d. 13 december 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHEH-STAR.2

d.d. 13 december 2012

Standard arrival chart – only from EBAW, EBBR, EHAM, EHGG, EHLE, EHRD and EHTW

AD 2.EHEH-IAC-04.1

d.d. 13 december 2012

Instrument approach chart RWY 04 ILS/DME Y

AD 2.EHEH-IAC-04.2

d.d. 13 december 2012

Instrument approach chart RWY 04 NDB/DME

AD 2.EHEH-IAC-22.1

d.d. 13 december 2012

Instrument approach chart RWY 22 ILS/DME Y

AD 2.EHEH-IAC-22.2

d.d. 13 december 2012

Instrument approach chart RWY 22 NDB/DME

AD 2.EHEH-VAC.1

d.d. 31 mei 2012

Visual approach chart

AD 2.EHEH-VAC.2

d.d. 31 mei 2012

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchthaven Eelde (EHGG)

AD 2.EHGG-7

d.d. 26 juli 2012

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-8

d.d. 23 augustus 2012

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-9

d.d. 26 juli 2012

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-10

d.d. 23 augustus 2012

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-11

d.d. 26 juli 2012

Instrument departure procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-11

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-12

d.d. 09 februari 2012

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-13

d.d. 28 juni 2012

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-14

d.d. 09 februari 2012

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-15

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-16

d.d. 18 oktober 2012

VFR flight procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-17/18

d.d. 26 juli 2012

VFR flight procedures Eelde Airport

AD 2.EHGG-SID-OVERVIEW

d.d. 26 juli 2012

Standard instrument departure chart

AD 2.EHGG-SID-05

d.d. 26 juli 2012

Standard instrument departure chart RWY 05

AD 2.EHGG-SID-23

d.d. 26 juli 2012

Standard instrument departure chart RWY 23

AD 2.EHGG-STAR

d.d. 26 juli 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHGG-IAC-05.1

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach chart RWY 05 VOR/DME

AD 2.EHGG-IAC-05.2

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach chart RWY 05 NDB/DME

AD 2.EHGG-IAC-23.1

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach chart RWY 23 ILS/DME

AD 2.EHGG-IAC-23.2

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach chart RWY 23 TOLKO APCH ILS/DME

AD 2.EHGG-IAC-23.3

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach chart RWY 23 VOR/DME

AD 2.EHGG-IAC-23.4

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach chart RWY 23 NDB/DME

AD 2.EHGG-IAC-MISC

d.d. 26 juli 2012

Instrument approach chart all RWYs SRE

AD 2.EHGG-VAC.1

d.d. 26 juli 2012

Visual approach chart

AD 2.EHGG-VAC.2

d.d. 26 juli 2012

Visual approach chart VFR traffic circuits RWY 01/19

AD 2.EHGG-VAC.3

d.d. 26 juli 2012

Visual approach chart VFR traffic circuits RWY 05/23

Luchthaven Hoogeveen (EHHO)

AD 2.EHHO-4

d.d. 10 april 2008

Flight procedures

AD 2.EHHO-VAC

d.d. 13 maart 2008

Visual approach chart

Luchthaven Hilversum (EHHV)

AD 2.EHHV-4

d.d. 12 maart 2009

Flight procedures

AD 2.EHHV-VAC.1

d.d. 23 augustus 2012

Visual approach chart RWY 07/25 and 18/36

AD 2.EHHV-VAC.2

d.d. 23 augustus 2012

Visual approach chart RWY 13/31

Luchthaven (MIL) De Kooy (EHKD)

AD 2.EHKD-6/8

d.d. 18 november 2010

Departure procedures De Kooy Aerodrome (MIL)

AD 2.EHKD-8

d.d. 18 november 2010

Initial approach procedures De Kooy Aerodrome (MIL)

AD 2.EHKD-9

d.d. 18 oktober 2012

Initial approach procedures De Kooy Aerodrome (MIL)

AD 2.EHKD-9/10

d.d. 18 oktober 2012

VFR flight procedures

AD 2.EHKD-SID-03.1

d.d. 18 oktober 2012

Standard instrument departure chart RWY 03 COPTER

AD 2.EHKD-SID-03.2

d.d. 18 oktober 2012

Standard instrument departure chart RWY 03 COPTER

AD 2.EHKD-SID-21.1

d.d. 18 oktober 2012

Standard instrument departure chart RWY 21 COPTER

AD 2.EHKD-SID-21.2

d.d. 18 oktober 2012

Standard instrument departure chart RWY 21 COPTER

AD 2.EHKD-STAR

d.d. 13 december 2012

Standard arrival chart COPTER

AD 2.EHKD-IAC-03.1

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 03 VOR/DME

AD 2.EHKD-IAC-03.2

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 03 COPTER VOR/DME

AD 2.EHKD-IAC-21.1

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 21 ILS

AD 2.EHKD-IAC-21.2

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 21 VOR/DME

AD 2.EHKD-IAC-MISC

d.d. 18 oktober 2012

Instrument approach chart RWY 03/21 SRE

AD 2.EHKD-VAC

d.d. 18 oktober 2012

Visual approach chart

Luchthaven Lelystad (EHLE)

AD 2.EHLE-6

d.d. 18 oktober 2012

Instrument departure procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-7

d.d. 13 december 2012

Instrument departure procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-8

d.d. 20 september 2012

Instrument departure procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-8/9

d.d. 20 september 2012

Instrument approach procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-9

d.d. 20 september 2012

VFR flight procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-10

d.d. 18 oktober 2012

VFR flight procedures Lelystad Aerodrome

AD 2.EHLE-SID-OVERVIEW

d.d. 20 september 2012

Standard instrument departure chart

AD 2.EHLE-SID-05

d.d. 20 september 2012

Standard instrument departure chart RWY 05

AD 2.EHLE-SID-23

d.d. 20 september 2012

Standard instrument departure chart RWY 23

AD 2.EHLE-STAR

d.d. 20 september 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHLE-IAC-05.1

d.d. 20 september 2012

Instrument approach chart RWY 05 NDB/DME

AD 2.EHLE-IAC-05.2

d.d. 20 september 2012

Instrument approach chart RWY 05 NDB

AD 2.EHLE-IAC-23.1

d.d. 20 september 2012

Instrument approach chart RWY 23 NDB/DME

AD 2.EHLE-IAC-23.2

d.d. 20 september 2012

Instrument approach chart RWY 23 NDB

AD 2.EHLE-VAC

d.d. 20 september 2012

Visual approach chart

Luchthaven Midden-Zeeland (EHMZ)

AD 2.EHMZ-4

d.d. 14 februari 2008

Flight procedures

AD 2.EHMZ-VAC.1

d.d. 03 mei 2012

Visual approach chart RWY 09

AD 2.EHMZ-VAC.2

d.d. 03 mei 2012

Visual approach chart RWY 27

Luchthaven Rotterdam (EHRD)

AD 2.EHRD-8

d.d. 08 maart 2012

Instrument departure procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-9/12

d.d. 09 februari 2012

Instrument departure procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-12/14

d.d. 09 februari 2012

Instrument approach procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-14

d.d. 09 februari 2012

VFR flight procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-15

d.d. 05 april 2012

VFR flight procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-16

d.d. 09 februari 2012

VFR flight procedures Rotterdam Airport

AD 2.EHRD-SID-OVERVIEW

d.d. 31 mei 2012

Standard instrument departure chart

AD 2.EHRD-SID-06

d.d. 09 februari 2012

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHRD-SID-24

d.d. 09 februari 2012

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHRD-STAR

d.d. 31 mei 2012

Standard arrival chart

AD 2.EHRD-IAC-06.1

d.d. 09 februari 2012

Instrument approach chart RWY 06 ILS/DME

AD 2.EHRD-IAC-06.2

d.d. 09 februari 2012

Instrument approach chart RWY 06 VOR/DME

AD 2.EHRD-IAC-24.1

d.d. 09 februari 2012

Instrument approach chart RWY 24 ILS/DME

AD 2.EHRD-IAC-24.2

d.d. 09 februari 2012

Instrument approach chart RWY 24 VOR/DME

AD 2.EHRD-VAC.1

d.d. 28 juni 2012

Visual approach chart

AD 2.EHRD-VAC.2

d.d. 28 juni 2012

Visual approach chart VFR traffic circuits radio equipped light aircraft

AD 2.EHRD-VAC.3

d.d. 28 juni 2012

Visual approach chart VFR training circuits

Luchthaven Seppe (EHSE)

AD 2.EHSE-4

d.d. 10 april 2008

Flight procedures

AD 2.EHSE-VAC

d.d. 08 maart 2012

Visual approach chart

Luchthaven Stadskanaal (EHST)

AD 2.EHST-2

d.d. 08 april 2010

Flight procedures

AD 2.EHST-3

d.d. 10 april 2008

Flight procedures

AD 2.EHST-VAC

d.d. 05 juli 2007

Visual approach chart

Luchthaven Teuge (EHTE)

AD 2.EHTE-5/6

d.d. 17 november 2011

Flight procedures

AD 2.EHTE-VAC

d.d. 17 november 2011

Visual approach chart

Luchthaven Terlet (EHTL)

AD 2.EHTL-VAC

d.d. 31 mei 2012

Visual approach chart

Luchthaven Enschede (EHTW)

AD 2.EHTW-5

d.d. 11 maart 2010

Instrument departure procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-6

d.d. 26 augustus 2010

Instrument departure procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-6

d.d. 26 augustus 2010

Instrument approach procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-7/8

d.d. 29 juli 2010

Instrument approach procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-9

d.d. 11 maart 2010

VFR flight procedures Enschede/Twenthe

AD 2.EHTW-SID-OVERVIEW

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart

AD 2.EHTW-SID-06

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 06

AD 2.EHTW-SID-24

d.d. 11 maart 2010

Standard instrument departure chart RWY 24

AD 2.EHTW-STAR

d.d. 20 november 2008

Standard arrival chart

AD 2.EHTW-IAC-06.1

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 06 NDB/DME

AD 2.EHTW-IAC-06.2

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 06 SRE

AD 2.EHTW-IAC-24.1

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 24 NDB/DME

AD 2.EHTW-IAC-24.2

d.d. 20 november 2008

Instrument approach chart RWY 24 SRE

AD 2.EHTW-VAC.1

d.d. 31 mei 2012

Visual approach chart

AD 2.EHTW-VAC.2

d.d. 31 mei 2012

Visual approach chart VFR traffic circuits

Luchthaven Texel (EHTX)

AD 2.EHTX-4

d.d. 15 november 2012

Flight procedures

AD 2.EHTX-VAC

d.d. 03 mei 2012

Visual approach chart

Helihaven Amsterdam Heliport (EHHA)

AD 3.EHHA-1

d.d. 15 december 2011

Flight procedures

AD 3.EHHA-2

d.d. 28 juli 2011

Flight procedures

AD 3.EHHA-VAC

d.d. 08 maart 2012

Visual approach chart

Terug naar begin van de pagina