Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 29-08-1998 t/m 31-12-2006

Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 5, 32 en 56 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de jaren 1999 en 2000 wordt, onverminderd titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, het voor het desbetreffende jaar beschikbare bedrag voor de verlening van subsidies als bedoeld in artikel 19 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, verdeeld over de instellingen dan wel hun rechtsopvolgers waaraan in het jaar 1998 subsidie is verleend inzake vorming, training en advies naar rato van de verdeling van de subsidies in 1998.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel I, onderdelen H, I, J, L, onder 2, en M terug tot en met 1 januari 1998.

  • 2 Paragraaf 5, bijlage 2 inzake tolkencentra en bijlage 10 (oud) blijven van toepassing op de vóór die datum verleende subsidies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina