Regeling verwijdering PCB’s

Geraadpleegd op 03-12-2023.
Geldend van 05-03-2011 t/m heden

Regeling houdende implementatie van richtlijn 96/59/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) (PbEG L 42)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn 96/59/EG van de Raad van de Europese Unie van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB’s/PCT’s), PARCOM Decision 92/3 on the phasing out of PCB’s and hazardous PCB substitutes en op de artikelen 10.4, 10.6 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. PCB’s:
 • ( polychloorbifenylen,

 • polychloorterfenylen,

 • monomethyltetrachloordifenylmethaan, monomethyldichloordifenylmethaan, monomethyldibroomdifenylmethaan,

 • alle mengsels van PCB’s, genoemd onder 1° tot en met 3°, waarvan het totale gehalte groter is dan 0,5 mg/kg per congeneer;

b. PCB’s-bevattende apparaten:
 • apparaten die PCB’s bevatten of hebben bevat en niet zijn gereinigd, of

 • apparaten die PCB’s kunnen bevatten, tenzij de houder aantoont dat het apparaat geen PCB’s bevat;

c. gebruikte PCB’s:

PCB’s waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen;

d. houder:

eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het reinigen of verwijderen van PCB’s of PCB’s-bevattende apparaten;

e. reiniging:

werkzaamheden, gericht op het:

 • 1. opnieuw gebruiken,

 • 2. bewerken of verwerken voor ander gebruik,

 • 3. doelmatig verwijderen, of

 • 4. vervangen,

  van PCB’s of PCB’s-bevattende apparaten, waarbij PCB’s worden vervangen door een passende vloeistof die geen PCB’s bevat;

f. verwijdering van PCB’s:

handelingen als bedoeld onder D8, D9, D10, D12 en D15 van bijlage I, behorende bij de kaderrichtlijn afvalstoffen;

g. gehalte aan PCB’s:

gehalte aan de afzonderlijke polychloorbifenyl-congeren 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180.

Artikel 1.2

Deze regeling is niet van toepassing op:

 • a. degene die een inrichting drijft, welke inrichting is bestemd voor het in bewaring geven, bewerken of verwerken van PCB’s of PCB’s-bevattende apparaten en

 • b. PCB’s of PCB’s bevattende apparaten in particuliere huishoudens.

§ 2. Reiniging en verwijdering van PCB's-bevattende apparaten

Artikel 2.1

 • 1 De houder van PCB’s of gebruikte PCB’s verwijdert deze vóór 1 januari 2000.

 • 2 De houder van PCB’s-bevattende apparaten, reinigt deze overeenkomstig artikel 2.2 of verwijdert deze vóór 1 januari 2000.

Artikel 2.2

 • 1 De houder van transformatoren die meer dan 0,5 mg/kg PCB’s bevatten, bepaald volgens EN 12766-1: uitgave 2000, reinigt deze zodanig dat:

  • a. het gehalte aan PCB’s wordt verlaagd tot 0,5 mg/kg, bepaald volgens de methode, genoemd in de aanhef, en

  • b. de vervangende vloeistof, die geen PCB’s bevat, minder risico’s voor het milieu oplevert.

 • 2 Na reiniging van een transformator wordt op die transformator de aanduiding aangebracht als aangegeven in bijlage I.

§ 3. Scheiden van PCB's of bijvullen met PCB's

Artikel 3.1

 • 1 Het is verboden PCB’s van andere stoffen te scheiden met het oog op het nuttig toepassen van die PCB’s.

 • 2 Het is verboden om transformatoren bij te vullen met PCB’s.

§ 4. Aanmelding van PCB's-bevattende apparaten

Artikel 4.1

 • 1 Apparaten die meer dan vijf kubieke decimeter PCB’s bevatten of sterkstroomcondensatoren waarvan het totaal van de gecombineerde afzonderlijke onderdelen meer dan vijf kubieke decimeter PCB’s bevatten, worden door de houder aangemeld bij de inspecteur.

 • 2 De houder van een apparaat als bedoeld in het eerste lid, stelt de inspecteur in kennis van reinigings- of verwijderingshandelingen ten aanzien van het PCB’s-bevattende apparaat.

 • 3 Elk apparaat dat overeenkomstig het eerste lid is aangemeld, alsmede de deur van de ruimte waarin het apparaat zich bevindt, is voorzien van de aanduiding, bedoeld in bijlage II; deze aanduiding wordt verwijderd zodra het apparaat is verwijderd en wordt vervangen door de aanduiding als aangegeven in bijlage I zodra het apparaat is gereinigd.

 • 4 Indien het een apparaat betreft, waarvan mag worden aangenomen dat de daarin aanwezige vloeistoffen tussen 50 en 0,5 mg/kg PCB’s bevatten, bepaald volgens EN 12766-1: uitgave 2000, mag, in afwijking van het eerste lid, het apparaat worden aangemeld zonder het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het zesde lid, onder 3° en 4°; het apparaat is in dat geval voorzien van de aanduiding, genoemd in bijlage III.

 • 5 Op de reiniging van een apparaat als bedoeld in het vierde lid, is artikel 2.2, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 6 De melding, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevat in elk geval de volgende gegevens:

  • naam, adres en handtekening van de houder,

  • plaats en omschrijving van het apparaat,

  • de hoeveelheid PCB’s in het apparaat,

  • de datum waarop reiniging of vervanging plaats heeft en

  • datum van de melding.

 • 7 De inspecteur registreert de gegevens, bedoeld in het zesde lid, op een daartoe strekkend formulier.

§ 5. Registratie van PCB's-bevattende apparaten

Artikel 5.1

Degene die bedrijfsmatig PCB’s verwijdert of laat verwijderen, houdt een voor een toezichthouder toegankelijk register waarin worden vermeld:

 • a. de hoeveelheid, oorsprong en aard van de verwijderde PCB’s en

 • b. de oorsprong en aard van een verwijderd PCB’s-bevattend apparaat, alsmede het gehalte aan PCB’s, dat in het apparaat is toegepast.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 30 juli 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Bijlage I. Etikettering van gereinigde PCB's-bevattende apparaten

Een PCB’s-bevattend apparaat, dat is gereinigd, is voorzien van een duidelijk, onuitwisbaar etiket, waarop de volgende informatie, in hoog- of diepdruk, voorkomt:

Gereinigd PCB's-bevattend apparaat

De PCB’s-bevattende vloeistof is vervangen

- door ... (naam van het vervangingsproduct)

- op ... (datum)

- door: ... (bedrijf)

Concentraties PCB’s in

- oude vloeistof ... (gewichtsprocent)

- nieuwe vloeistof ...

Bijlage II

Een apparaat dat meer dan vijf kubieke decimeter aan PCB’s bevat, alsmede de deur van de ruimte waarin dat apparaat zich bevindt, is voorzien van een duidelijke, onuitwisbare aanduiding, waarop de volgende informatie, in hoog- of diepdruk, voorkomt:

Apparaat dat meer dan 5dm3 aan PCB's bevat

Apparaat aangemeld

- door: ... (houder)

- op: ... (datum)

Bijlage III

Een apparaat met een gehalte aan PCB’s tussen 50 en 0,5 mg/kg is voorzien van een duidelijke, onuitwisbare aanduiding, waarop de volgende informatie, in hoog- of diepdruk, voorkomt:

Apparaat met een gehalte aan PCB's tussen 50 en 0,5 mg/kg

Apparaat aangemeld

- door ... (houder)

- op: ... (datum)

- door: ... (bedrijf)

Naar boven