Subsidieregeling volksgezondheid

[Regeling vervallen per 01-07-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 28-04-2004

Subsidieregeling volksgezondheid

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-07-2006]

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder 'ondersteuningssubsidie' van ten hoogste € 11 345: een instellingssubsidie in een gering deel van de totale kosten van het algemeen functioneren van een instelling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling is van toepassing op subsidies waarop het Besluit volksgezondheidssubsidies van toepassing is. Deze regeling is eveneens van toepassing op subsidies waarop het Bekostigingsbesluit welzijnssubsidies van toepassing is voorzover de activiteiten waarvoor deze worden verstrekt, samenhangen met activiteiten waarvoor de eerstbedoelde subsidies worden verstrekt.

§ 2. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 De minister kan subsidieplafonds vaststellen voor het verstrekken van instellings- en projectsubsidies.

 • 2 Ten aanzien van instellingssubsidies geeft de minister bij de verdeling van het beschikbare bedrag die aanvragen voorrang waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het beleid en meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 3 Ten aanzien van projectsubsidies wordt het beschikbare bedrag verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling als de datum van ontvangst geldt. Indien met het oog op de onderlinge afweging van aanvragen is bepaald dat op aanvragen wordt beslist na een of meer bepaalde data in een kalenderjaar, geeft de minister bij de verdeling van het beschikbare bedrag die aanvragen voorrang waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het beleid en meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2006]

Een besluit tot vaststelling van een subsidieplafond wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

Hoofdstuk II. Instellingssubsidies

[Vervallen per 01-07-2006]

§ 1. Berekeningswijze

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2006]

Een instellingssubsidie bestaat uit een bedrag voor overeenkomstig een door de minister goedgekeurd activiteitenplan uitgevoerde activiteiten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, wordt verlaagd met het bedrag waarmee het maximaal toegestane bedrag van de in artikel 9 bedoelde reservering wordt overschreden.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een ondersteuningssubsidie.

§ 2. Subsidievoorschotten

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 De minister verstrekt, indien de liquiditeitsbehoefte regelmatig is gespreid, de volgende voorschotten op een verleende instellingssubsidie: in januari 15%, februari 7%, maart 7%, april 7%, mei 15%, juni 7%, juli 7%, augustus 7%, september 3%, oktober 11%, en november 14% van het voor het desbetreffende jaar verleende bedrag.

 • 2 Indien de minister voorschotten verstrekt voordat hij de beschikking tot subsidieverlening heeft gegeven, worden de percentages, bedoeld in het eerste lid, tot de datum van subsidieverlening, toegepast op het voor het voorgaande jaar verleende bedrag, in voorkomende gevallen bijgesteld overeenkomstig door de minister gegeven beschikkingen. Zodra de beschikking tot subsidieverlening voor het lopende jaar is gegeven, wordt het bedrag dat, gezien het in die beschikking verleende bedrag, te veel of te weinig is bevoorschot, zo spoedig mogelijk verrekend of door de subsidie-aanvrager terugbetaald, onderscheidenlijk door de minister betaald.

§ 3. Nadere algemene aan de subsidie verbonden verplichtingen

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2006]

In het activiteitenplan, behorende bij een aanvraag van een instellingssubsidie, komen tenminste de in bijlage 1 bij deze regeling genoemde onderwerpen aan de orde.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 Voorzover het bedrag van de verleende instellingssubsidie, zonder toepassing van de in artikel 6 bedoelde vermindering, na uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig de geldende verplichtingen, niet is besteed aan de doeleinden waarvoor het is verstrekt, wordt het gereserveerd.

 • 2 Voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde te reserveren bedrag wordt het totaal van de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende baten, bestaande uit de verleende instellingssubsidie en de gerealiseerde overige baten, verminderd met de lasten van de gesubsidieerde activiteiten. Deze uitkomst wordt toegerekend naar rato van de verleende instellingssubsidie en de, in de ingediende begroting opgenomen, met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende, overige baten. Het te reserveren bedrag is het aan de instellingssubsidie toegerekende deel.

 • 3 Toevoegingen aan voorzieningen als bedoeld in artikel 374, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die samenhangen met de gesubsidieerde activiteiten, worden gerekend tot de lasten van de gesubsidieerde activiteiten, bedoeld in het tweede lid, tenzij de minister anders bepaalt.

 • 4 Indien in de ingediende begroting onder de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende baten een vrijgevallen voorziening is opgenomen, blijft deze buiten beschouwing bij de berekening van het te reserveren bedrag, bedoeld in het tweede lid.

 • 5 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor de ontvanger van een ondersteuningssubsidie.

 • 6 De in het eerste lid bedoelde reservering kan uitsluitend worden besteed aan doeleinden waarvoor de subsidie werd verstrekt.

 • 7 Het totaal van de in het eerste lid bedoelde reservering bedraagt ten hoogste 10% van het bedrag van de verleende subsidie, zonder toepassing van de in artikel 6 bedoelde vermindering.

Artikel 9a

[Vervallen per 01-07-2006]

Op de balans worden de voorzieningen, gesplitst naar hun aard, en de reservering opgenomen. In de toelichting op de balans worden de toevoegingen en de onttrekkingen aan de voorzieningen en reservering toegelicht.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2006]

Baten en lasten die door middel van interne doorberekeningen worden toegerekend, worden bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voorzover hierin lasten zijn begrepen van materiële vaste activa, worden deze lasten op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2006]

De rapportage omtrent de naleving van de subsdiebepalingen, bedoeld in artikel 30, tweede lid, van het Subsidiebesluit volksgezondheid, en artikel 36, tweede lid van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid, geschiedt in geval van een instellingssubsidie overeenkomstig het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen controleprotocol en met gebruikmaking van de in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen model-accountantsverklaringen.

Hoofdstuk III. Projectsubsidies

[Vervallen per 01-07-2006]

§ 1. Berekeningswijze

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2006]

Een projectsubsidie bestaat uit het verschil tussen de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende werkelijke lasten, voorzover opgenomen in een door de minister goedgekeurde begroting, en de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende baten. De subsidie bedraagt niet meer dan een door de minister vast te stellen maximum.

§ 2. Subsidievoorschotten

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2006]

De voorschotverlening is afgestemd op de liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger. In de beschikking tot subsidieverlening worden de hoogte en het tempo van de bevoorschotting vastgesteld.

§ 3. Nadere aan de subsidie verbonden verplichtingen

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2006]

In een projectplan komen tenminste de in bijlage 4 bij deze regeling genoemde onderwerpen aan de orde.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2006]

Baten en lasten van een project die door middel van interne doorberekeningen worden toegerekend, worden bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voorzover hierin lasten zijn begrepen van materiële vaste activa, worden deze lasten op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2006]

De rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen, bedoeld in artikel 30, tweede lid, van het Subsidiebesluit volksgezondheid, en artikel 36, tweede lid van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid, geschiedt in geval van een projectsubsidie overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling opgenomen controleprotocol en met gebruikmaking van de in bijlage 6 bij deze regeling opgenomen model-accountantsverklaringen.

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 01-07-2006]

§ 1. Sectorfondsen

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2006]

In deze paragraaf wordt verstaan onder een 'sectorfonds' een instelling die opgericht is en bestuurd wordt door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en die zich richt op vernieuwend arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid op de terreinen van zorg en welzijn.

Artikel 18

[Vervallen per 01-07-2006]

Uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, brengt de minister een notitie uit waarin de criteria waaraan een aanvraag van een sectorfonds wordt getoetst, bekend worden gemaakt. Een subsidie aan een sectorfonds wordt slechts verstrekt voorzover de voorgenomen activiteiten voldoen aan de in deze notitie gestelde criteria.

Artikel 19

[Vervallen per 01-07-2006]

De minister maakt uiterlijk 15 september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft het subsidiebedrag bekend dat ten hoogste aan een sectorfonds ver-strekt kan worden.

Artikel 20

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 De minister voert, uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de subsidieaanvraag, overleg met het desbetreffende fondsbestuur over het activiteitenplan en de begroting. Van dit overleg wordt een verslag opgesteld dat binnen twee weken na het overleg aan het sectorfonds wordt toegezonden.

 • 2 Indien geen overeenstemming is bereikt wordt het sectorfonds in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na het overleg, doch uiterlijk vóór 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, de aanvraag toe te lichten, aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 21

[Vervallen per 01-07-2006]

Een sectorfonds zendt afschriften van zijn activiteitenplan, begroting, activiteitenverslag en jaarrekening van enig jaar aan de overige sectorfondsen en aan andere door de minister aan te geven organisaties op de datum van indiening van deze stukken bij de minister.

Artikel 22

[Vervallen per 01-07-2006]

Het bedrag van de reservering, bedoeld in artikel 9, wordt besteed in het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie was verleend ten behoeve van in het activiteitenplan voor dat jaar opgenomen doeleinden.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel 23

[Vervallen per 01-07-2006]

De minister kan, gelet op het belang dat dit besluit beoogt te beschermen, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 25

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling volksgezondheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage 1, blad 1, behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid artikel 8

[Vervallen per 01-07-2006]

Activiteitenplan bij de aanvraag van een instellingssubsidie

[Vervallen per 01-07-2006]

In het Besluit volksgezondheidssubsidies is in artikel 6 bepaald, dat een aanvraag van een instellingssubsidie voorzien dient te zijn van onder meer een activiteitenplan. In de Subsidieregeling volksgezondheid is in artikel 8 bepaald dat in de bedoelde plannen ten minste de in bijlage 1 genoemde onderwerpen aan de orde komen. Onderstaand treft u de bedoelde onderwerpen aan.

Opgemerkt zij, dat het niet de bedoeling is te volstaan met trefwoordsgewijze aanduidingen, maar dat op de verschillende onderwerpen, voor zover mogelijk, inhoudelijk en beschrijvend wordt ingegaan. Globaal kan worden gesteld dat een activiteitenplan antwoord moet kunnen geven op vragen als: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, hoeveel, waartoe, enz.

Algemeen

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 Correspondentiegegevens: (naam instelling, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, naam contactpersoon, objectnummer, bank- of gironummer);

 • 2 Het jaar waarop de subsidie-aanvraag betrekking heeft;

 • 3

  • a. naam/titel/omschrijving van de activiteit

  • b. beschrijving van het probleem/de aanleiding tot de activiteit

  • c. doelstelling van de activiteit

  • d. groep van mensen/de situatie waarop de activiteit gericht is

  • e. werkzaamheden en methode/aanpak waarmee men het doel wil bereiken

  • f. samenwerking met overheden, instellingen en andere(n)

  • g. vermelden waar ook nog voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd, voor hoeveel en wat de stand van zaken is

  • h. de personeelsformatie

  • i. beoogd/te verwachten resultaat

  • j. evaluatie/effectmeting

Voor ondersteuningssubsidies kan volstaan worden met de punten 1, 2 en 3a.

Bijlage 1, blad 2, behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid artikel 8

[Vervallen per 01-07-2006]

Sectorfondsen

[Vervallen per 01-07-2006]

De onderwerpen genoemd onder 'algemeen' zijn niet op deze wijze van toepassing op de activiteitenplannen van de sectorfondsen.Een subsidie ten behoeve van activiteiten van de sectorfondsen wordt slechts verstrekt indien de voorgenomen activiteiten voldoen aan de in de VISIE-notitie bekend gemaakte criteria. Het activiteitenplan dient te voldoen aan de in genoemde nota gestelde criteria. Het activiteitenplan wordt op hoofdlijnen getoetst. In de activiteitenplannen dienen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde te komen:

 • 1 Correspondentiegegevens: (naam instelling, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, naam contactpersoon, objectnummer, bank- of gironummer);

 • 2 Het jaar waarop de subsidie-aanvraag betrekking heeft;

 • 3 Per activiteit afzonderlijk:

  • a. naam/titel/omschrijving van de activiteit

  • b. beschrijving van het probleem/de aanleiding tot de activiteit

  • c. doelstelling van de activiteit

  • d. groep van mensen/de situatie waarop de activiteit gericht is

  • e. werkzaamheden en methode/aanpak waarmee men het doel wil bereiken

  • f. samenwerking met overheden, instellingen en andere(n)

  • g. uitvoering/looptijd van de activiteit;meerjarige activiteiten worden meerjarig geraamd

  • h. beoogd/te verwachten resultaat

  • i. evaluatie/effectmeting

  • j. wat gebeurt er met het resultaat/hoe is de overdracht geregeld

Bijlage 2, blad 1, behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid artikel 11

[Vervallen per 01-07-2006]

CONTROLEPROTOCOL SUBSIDIEREGELING VOLKSGEZONDHEID

Instellingssubsidie

Bij de controle op basis waarvan de rapportage over de naleving van de subsidiebepalingen, bedoeld in artikel 30, tweede lid, Besluit volksgezondheidssubsidies, plaatsvindt, besteedt de accountant aan de naleving van de hierna genoemde artikelen van dat besluit en van deze subsidieregeling de daarbij aangegeven aandacht.

Besluit volksgezondheidssubsidies

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel

Soort aandacht

13

normale aandacht

14

normale aandacht

16

normale aandacht

17

normale aandacht

21, eerste lid

speciale aandacht

22

speciale aandacht

23

speciale aandacht

28

normale aandacht

29

normale aandacht

Subsidieregeling volksgezondheid

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel

Soort aandacht

6

speciale aandacht

9

speciale aandacht

10

normale aandacht

22

normale aandacht

(alleen van toepassing bij sectorfondsen)

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met dezelfde diepgang die de accountant in acht neemt bij de controle van een jaarrekening.

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij de accountant nadrukkelijk beziet of de desbetreffende subsidiebepalingen zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan bij de controle die normaal op een jaarrekening wordt uitgeoefend.

Onder procedurele aandacht wordt verstaan: controle waarbij erop wordt toegezien of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, of het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en of die procedures in feite zijn gevolgd.

Aan de niet genoemde artikelen van het Besluit volksgezondheidssubsidies en de Subsidieregeling volksgezondheid behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten kennisneming van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies en de niet genoemde artikelen van het besluit en de subsidieregeling noodzakelijk is.

Bijlage 2, blad 2, behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid artikel 11

[Vervallen per 01-07-2006]

CONTROLEPROTOCOL SUBSIDIEREGELING VOLKSGEZONDHEID

Instellingssubsidie

[Vervallen per 01-07-2006]

In de beschikking waarbij de instellingssubsidie is verleend, kunnen afwijkende en aanvullende subsidiebepalingen zijn opgenomen. De accountant neemt van de inhoud van deze beschikking kennis en betrekt de naleving van de eventueel opgenomen nadere subsidiebepalingen in de controle. Indien de vaststelling van de instellingssubsidie gebeurt op basis van aantallen gerealiseerde prestaties, dient de controle zodanig te zijn dat een verklaring kan worden gegeven bij de aan de minister opgegeven aantallen gerealiseerde prestaties.

Met betrekking tot de aandacht die de accountant aan artikel 13 van het Besluit volksgezondheidssubsidies moet besteden, is het geenszins de bedoeling dat de accountant op grond van dit protocol een doelmatigheidsonderzoek verricht. Bij zijn oordeelsvorming laat de accountant zich leiden door binnen het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaardbare uitgangspunten met betrekking tot het financieel beheer, met andere woorden hij beoordeelt of de instelling zich als 'een goed huisvader' over de toegewezen gelden heeft ontfermd.

De accountant stelt zijn verklaring op in overeenstemming met het in bijlage 3 opgenomen model.

In de verklaring noemt de accountant de beschikking(en) waarbij de subsidie is verleend. Als in de subsidiedeclaratie/jaarrekening al melding wordt gemaakt van deze beschikkingen, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke.

Voor zover de instelling subsidiebepalingen niet heeft nageleefd maakt de accountant daarvan melding in zijn verklaring.

Als de leiding van de instelling in de subsidiedeclaratie/jaarrekening al melding maakt van de subsidiebepalingen die niet zijn nageleefd, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke.

Bijlage 3 behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid artikel 11

[Vervallen per 01-07-2006]

CONTROLEPROTOCOL SUBSIDIEREGELING VOLKSGEZONDHEID

Model accountantsverklaring instellingssubsidie

ACCOUNTANTSVERKLARING

[Vervallen per 01-07-2006]

afgegeven t.b.v. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wij hebben de bijgevoegde subsidiedeclaratie/jaarrekening 19.. (verder aangeduid als de verantwoording) van ...................... (naam instelling) te ............ (plaats) gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording te ver-strekken.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en de aanwijzingen die de minister in bijlage 2 bij de Subsidieregeling volksgezondheid heeft gegeven met betrekking tot de controle op en de rapportage over de naleving van de subsidiebepalingen.

Volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de verantwoording. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de verantwoording zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de verantwoording. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

- GOEDKEURENDE VERKLARING:

Wij zijn van oordeel dat de verantwoording een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 19.. en van het resultaat over 19.. in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en dat de verantwoording voldoet aan de bepalingen van het Besluit volksgezondheidssubsidies inzake de verantwoording.

Wij hebben vastgesteld dat de subsidiebepalingen van het Besluit volksgezondheidssubsidies en de Subsidieregeling volksgezondheid alsmede de nader gestelde subsidieverplichtingen in brief, kenmerk ........, d.d. ........ zijn nageleefd.

- ANDERE VERKLARINGEN (als geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven):

Wij zijn van oordeel dat ................................ .

Plaats en datum :

Handtekening :

Naam accountant :

Naam accountantskantoor:

Adres :

Postcode en woonplaats :

Telefoon :

Bijlage 4, behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid,artikel 14

[Vervallen per 01-07-2006]

Projectplan bij de aanvraag van een projectsubsidie

[Vervallen per 01-07-2006]

In het Besluit volksgezondheidssubsies is in artikel 8, tweede lid, bepaald, dat een aanvraag van een projectsubsidie voorzien dient te zijn van onder meer een projectplan.

In de Subsidieregeling volksgezondheid is in artikel 14 bepaald dat in het bedoelde plan ten minste de in bijlage 4 genoemde onderwerpen aan de orde komen. Onderstaand treft u de bedoelde onderwerpen aan.

Opgemerkt zij, dat het niet de bedoeling is te volstaan met trefwoordsgewijze aanduidingen, maar dat op de verschillende onderwerpen, voor zover mogelijk, inhoudelijk en beschrijvend wordt ingegaan. Globaal kan worden gesteld dat een projectplan antwoord moet kunnen geven op vragen als: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, hoeveel, waartoe, enz.

Algemeen

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 Correspondentiegegevens: (naam rechtspersoon/natuurlijke persoon, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, naam contactpersoon, objectnummer, bank- of gironummer);

 • 2 Het jaar/de periode waarop de subsidie-aanvraag betrekking heeft;

 • 3 Per project afzonderlijk:

  • a. naam/titel/omschrijving van het project

  • b. beschrijving van het probleem/ de aanleiding tot het project

  • c. doelstelling van het project

  • d. groep van mensen/de situatie waarop het project gericht is

  • e. werkzaamheden en methode/aanpak waarmee men het doel wil bereiken

  • f. de verschillende fasen/stappen binnen het project

  • g. samenwerking met overheden, instellingen en andere

  • h. vermelden waar ook nog voor het project subsidie is aangevraagd, voor hoeveel en wat de stand van zaken is

  • i. uitvoering/looptijd van het project

  • j. tijdsinvestering/personele inzet

  • k. factoren die de uitvoering/realisering van het project negatief kunnen benvloeden/risicofactoren voor de haalbaarheid

  • l. beoogd/te verwachten resultaat

  • m. evaluatie/effectmeting

  • n. wat gebeurt er met het resultaat/hoe is de overdracht geregeld

Bijlage 5, blad 1, behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid, artikel 16

[Vervallen per 01-07-2006]

CONTROLEPROTOCOL SUBSIDIEREGELING VOLKSGEZONDHEID

Projectsubsidie

Bij de controle op basis waarvan de rapportage over de naleving van de subsidiebepalingen, bedoeld in artikel 30, tweede lid, Besluit volksgezondheidssubsidies, plaatsvindt, besteedt de accountant aan de naleving van de hierna genoemde artikelen van dat besluit en van deze subsidieregeling de daarbij aangegeven aandacht.

Besluit volksgezondheidssubsidies

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel

Soort aandacht

13

normale aandacht

14

normale aandacht

16

normale aandacht

22

speciale aandacht

23

speciale aandacht

28

normale aandacht

29

normale aandacht

(alleen van toepassing indien bij de subsidieverlening is bepaald dat ook een jaarrekening moet worden ingediend)

Subsidieregeling volksgezondheid

[Vervallen per 01-07-2006]

Artikel

Soort aandacht

12

normale aandacht

15

normale aandacht

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met dezelfde diepgang die de accountant in acht neemt bij de controle van een jaarrekening.

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij de accountant nadrukkelijk beziet of de desbetreffende subsidiebepalingen zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan bij de controle die normaal op een jaarrekening wordt uitgeoefend.

Onder procedurele aandacht wordt verstaan: controle waarbij erop wordt toegezien of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, of het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en of die procedures in feite zijn gevolgd.

Aan de niet genoemde artikelen van het Besluit volksgezondheidssubsidies en de Subsidieregeling volksgezondheid behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten kennisneming van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies en de niet genoemde artikelen van het besluit en de subsidieregeling noodzakelijk is.

Bijlage 5, blad 2, behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid, artikel 16

[Vervallen per 01-07-2006]

CONTROLEPROTOCOL SUBSIDIEREGELING VOLKSGEZONDHEID

Projectsubsidie

In de beschikking waarbij de projectsubsidie is verleend, kunnen afwijkende en aanvullende subsidiebepalingen zijn opgenomen. De accountant neemt van de inhoud van deze beschikking kennis en betrekt de naleving van de eventueel opgenomen nadere subsidiebepalingen in de controle.

Met betrekking tot de aandacht die de accountant aan artikel 13 van het Besluit volksgezondheidssubsidies moet besteden, is het geenszins de bedoeling dat de accountant op grond van dit protocol een doelmatigheidsonderzoek verricht. Bij zijn oordeelsvorming laat de accountant zich leiden door binnen het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaardbare uitgangspunten met betrekking tot het financieel beheer, met andere woorden hij beoordeelt of de instelling zich als 'een goed huisvader' over de toegewezen gelden heeft ontfermd.

De accountant stelt zijn verklaring op in overeenstemming met het in bijlage 6 opgenomen model.

In de verklaring noemt de accountant de beschikking(en) waarbij de subsidie is verleend. Als in de subsidiedeclaratie al melding wordt gemaakt van deze beschikkingen, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke.

Voor zover de instelling subsidiebepalingen niet heeft nageleefd maakt de accountant daarvan melding in zijn verklaring.

Als de leiding van de instelling in de subsidiedeclaratie al melding maakt van de subsidiebepalingen die niet zijn nageleefd, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke.

Bijlage 6 behorende bij de Subsidieregeling volksgezondheid, artikel 16

[Vervallen per 01-07-2006]

CONTROLEPROTOCOL SUBSIDIEREGELING VOLKSGEZONDHEID

Model accountantsverklaring projectsubsidie

ACCOUNTANTSVERKLARING afgegeven t.b.v. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Vervallen per 01-07-2006]

Wij hebben de bijgevoegde subsidiedeclaratie van ...................... (naam instelling) te ............ (plaats) gecontroleerd. De subsidiedeclaratie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de subsidiedeclaratie te verstrekken.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en de aanwijzingen die de minister in bijlage 5 bij de Subsidieregeling volksgezondheid heeft gegeven met betrekking tot de controle op en de rapportage over de naleving van de subsidiebepalingen.

Volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de subsidiedeclaratie. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de subsidiedeclaratie zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidiedeclaratie. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

- GOEDKEURENDE VERKLARING:

Wij zijn van oordeel dat de subsidiedeclaratie, aangevende een bedrag van per saldo ........ aan subsidiabele kosten en inkomsten, in overeenstemming is met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de bepalingen van het Besluit volksgezondheidssubsidies inzake de subsidiedeclaratie.

Wij hebben vastgesteld dat de subsidiebepalingen van het Besluit volksgezondheidssubsidies en de Subsidieregeling volksgezondheid alsmede de nader gestelde subsidieverplichtingen in brief, kenmerk ........, d.d. ........ zijn nageleefd.

- ANDERE VERKLARINGEN (als geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven):

Wij zijn van oordeel dat ................................ .

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Adres:

Postcode en woonplaats :

Telefoon:

Terug naar begin van de pagina