Wijzigingsbesluit Voertuigreglement

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 14-08-2022.
Geldend van 15-07-1998 t/m 30-04-2009

Besluit van 8 juni 1998, houdende wijziging van het Voertuigreglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 december 1997, nr. DGP/WJZ/V 725571, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Gelet op:

  • Richtlijn nr. 95/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 inzake de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen (PbEG L 281);

  • de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998, nr. W09.97.0814);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 mei 1998, nr. DGP/WJZ/V 821688, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Bussen in gebruik genomen voor 26 oktober 1999,

  • a. met een toegestane maximum massa van meer dan 5000 kg,

  • b. bestemd voor het vervoer van meer dan 22 passagiers, de bestuurder daaronder niet begrepen,

  • c. niet bestemd voor het vervoer van staande passagiers, en

  • d. niet bestemd voor vervoer binnen één gemeente, die voor wat betreft de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie gebruikte materialen voldoen aan het bepaalde in richtlijn 95/28/EG (PbEG 23 november 1995, L 281), worden in afwijking van het bepaalde terzake in de Regeling vaststelling regels voor de keuring van bussen voor dit aspect goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juni 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de veertiende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven