Toekenning bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 1997

[Regeling vervallen per 16-09-2015.]
Geldend van 09-04-1998 t/m 31-12-2014

Toekenning bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 1997

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 4 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997, afgekort als Rva 1997 (Stcrt. 1997, nr. 246);

Overwegende:

-dat er naar het oordeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers een capacitaire noodsituatie als bedoeld in artikel 4 van de Rva 1997 is ontstaan;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-09-2015]

 • 1 Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is bevoegd bepaalde categorieën asielzoekers uit te sluiten van de ontvangst van verstrekkingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Rva 1997. Indien een asielzoeker is uitgesloten van de ontvangst van de in de eerste volzin bedoelde verstrekkingen, heeft hij aanspraak op vervangende verstrekkingen.

 • 2 Een asielzoeker aan wie op het moment van inwerkingtreding van dit besluit onderdak in een opvangcentrum wordt geboden, wordt uitsluitend uitgesloten van verstrekkingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Rva 1997 indien hij de vervangende verstrekkingen als bedoeld in het eerste lid verkiest boven de verstrekkingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Rva 1997.

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2015]

De vervangende verstrekkingen als bedoeld in artikel 1 zijn:

 • a. een wekelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven;

 • b. een wekelijkse financiële toelage ten behoeve van onderdak buiten een opvangcentrum;

 • c. een eenmalig bedrag ten behoeve van de aanschaf van kleding en schoeisel;

 • d. de dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe te treffen ziektekostenregeling;

 • e. een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid;

 • f. de betaling van buitengewone kosten.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2015]

 • 2 De hoogte van de toelage ten behoeve van onderdak buiten een opvangcentrum als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is als volgt: alleenstaande of eerste gezinslid f 100,-, tweede gezinslid f 50,- en per volgend gezinslid f 25,-. De toelage voor een (eenouder) gezin bedraagt maximaal f 200,-.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2015]

 • 1 Op de mogelijkheid om de vervangende verstrekkingen als bedoeld in artikel 2 geheel of gedeeltelijk te onthouden is artikel 6 van de Rva 1997 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Op de beëindiging van de vervangende verstrekkingen als bedoeld in artikel 2 is artikel 8, eerste lid van de Rva 1997 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van de in onderdeel a genoemde ’passende huisvesting buiten een centrum’ moet worden gelezen ’passende huisvesting op grond van de Huisvestingswet of de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf’.

 • 3 De vervangende verstrekkingen als bedoeld in artikel 2 worden voorts beëindigd indien door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan de asielzoeker onderdak in een opvangcentrum wordt aangeboden.

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 16-09-2015]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E.M.A. Schmitz

Terug naar begin van de pagina