Wet overige OCW-subsidies

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Intrekkingsregeling Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders
 2. Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
 3. Kaderregeling subsidiering projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
 4. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 5. Kaderregeling subsidiëring bilaterale wetenschappelijke en technologische onderzoeksamenwerking
 6. OCW-intrekkingsregeling 2004
 7. OCW-intrekkingsregeling 2008
 8. Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten
 9. Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten
 10. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 11. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 12. Regeling open en online hoger onderwijs
 13. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 14. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 15. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
 16. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 17. Regeling stimulering Bèta/techniek
 18. Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo
 19. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 20. Regeling subsidie zij-instroom
 21. Regeling subsidieverstrekking SBB
 22. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 23. Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013–2016
 24. Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
 25. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 26. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 27. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 28. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 29. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
 30. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 31. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 32. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
 33. Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo
 34. Subsidieregeling lerarenbeurs
 35. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 36. Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
 37. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 38. Subsidieregeling praktijkleren
 39. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 40. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO
 41. Subsidieregeling Stichting AAP
 42. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
 43. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 44. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 45. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 46. Subsidieregeling werkdrukvermindering
 47. Toetsbesluit PO
 48. Wijzigingsregeling Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 in verband met enkele technische vereenvoudigingen
 49. Wijzigingsregeling Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (enkele technische aanpassingen)
 50. Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)
 51. Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)
 52. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang
 53. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2007)
 54. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)
 55. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2009)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2019)

  Opmerking

  Door Stb. 2008/51 is de citeertitel gewijzigd per 27 februari 2008 (Stb. 2008/52).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  11-02-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 29 32556 27-01-2011 Stb. 2011, 29
  11-05-2001 Wijziging 11-04-2001 Stb. 2001, 207 27265 20-04-2001 Stb. 2001, 208
  20-05-1998 t/m 01-01-1998 Nieuwe-regeling 12-03-1998 Stb. 1998, 275 25671 12-03-1998 Stb. 1998, 275 Inwtr. 1

  Opmerkingen

  1. Werkt terug tot en met 1 januari 1998.1)
  Naar boven