Kaderwet VWS-subsidies

Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 2. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 3. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 4. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 5. Regeling heroïnebehandeling
 6. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging
 7. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 8. Regeling Sportakkoord 2020–2022
 9. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
 10. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 11. Reparatiebesluit VWS 2014
 12. Stimuleringsregeling E-health Thuis
 13. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 14. Subsidieregeling abortusklinieken
 15. Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen
 16. Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland
 17. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg
 18. Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional
 19. Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015
 20. Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp
 21. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
 22. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
 23. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
 24. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 25. Subsidieregeling NIPT
 26. Subsidieregeling NODOK 2019–2023
 27. Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant
 28. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
 29. Subsidieregeling PrEP
 30. Subsidieregeling preventiecoalities
 31. Subsidieregeling publieke gezondheid
 32. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
 33. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
 34. Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra
 35. Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg
 36. Subsidieregeling veelbelovende zorg
 37. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 38. Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, enz. (schrappen rapport van feitelijke bevindingen als vast onderdeel van financieel verslag)
 39. Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 2. Kaderwet VWS-subsidies
  Artikelen: 4, 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina