Besluit donorregister

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geldend van 06-01-2014 t/m 30-06-2016

Besluit van 26 januari 1998, houdende regels met betrekking tot het donorformulier en het donorregister (Besluit donorregister)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 1997, DWJZ-U-971811, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie;

De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1998, no. W13.97.0804);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 1998, DWJZ-U-9898, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2020]

Het donorformulier bevat de in de bijlage opgenomen tekst. Onze Minister kan aan deze tekst instructies toevoegen met betrekking tot het invullen, dateren, ondertekenen en versturen, die voor de papieren versie en de elektronische versie van het formulier verschillend kunnen zijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Ieder jaar stuurt Onze Minister na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene als bedoeld in de Wet basisregistratie personen, die in het daaraan voorafgaande jaar de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt en van wie op het bepaalde tijdstip nog geen verklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen.

 • 2 Onze Minister stuurt jaarlijks na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene, bedoeld in de Wet basisregistratie personen, die:

  • a. op 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanschrijving minimaal drie jaar maar nog geen vier jaar nieuw als ingezetene is ingeschreven dan wel opnieuw als ingezetene is geregistreerd in de basisregistratie personen;

  • b. op 31 december van het jaar van inschrijving dan wel registratie als ingezetene in de basisregistratie personen ten minste de leeftijd van negentien jaar had bereikt; en

  • c. van wie op het bepaalde tijdstip nog geen verklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Indien een donorformulier niet of kennelijk onjuist is gedagtekend, wordt de door middel van dat formulier afgelegde wilsverklaring geacht te zijn afgelegd op de datum van ontvangst bij het donorregister.

 • 2 Bij registratie van de wilsverklaring of een gehele of gedeeltelijke herroeping daarvan, ontvangt de betrokken persoon binnen zes weken na ontvangst van het ingevulde donorformulier een bevestiging van de registratie met het verzoek de gegevens te verifiëren.

 • 3 De wilsverklaring kan niet eerder worden geraadpleegd dan vier weken nadat de bevestiging van de registratie aan de betrokken persoon is gestuurd en deze binnen die termijn niet op de bevestiging heeft gereageerd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De betrokken persoon kan zijn in het donorregister opgenomen wilsverklaring geheel of gedeeltelijk herroepen door opnieuw een donorformulier in te vullen en door het donorregister te laten registreren.

 • 2 Wijziging van de gegevens over een bepaalde persoon, aan wie ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Wet op de orgaandonatie de beslissing over het verwijderen van organen is overgelaten, kan ook plaatsvinden door registratie van een daartoe strekkende verklaring die tenminste eigenhandig is gedagtekend en ondertekend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2020]

Het donorregister is slechts toegankelijk voor door Onze Minister aan te wijzen personen en instellingen die voldoen aan door Onze Minister te stellen voorschriften ter zake van de wijze van raadpleging. Indien een instelling wordt aangewezen, door welker tussenkomst de raadpleging plaatsvindt, kan Onze Minister aan de aanwijzing bovendien voorschriften verbinden met betrekking tot de organisatie van en het toezicht op die instelling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2020]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, ontvangt de betrokken persoon die een donorformulier als bedoeld in artikel 3, derde lid, heeft ingevuld een bevestiging van de registratie binnen een termijn van twaalf weken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2020]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 januari 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negenentwintigste januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage bij het Besluit donorregister

[Vervallen per 01-07-2020]

(persoonsgegevens van degene die het formulier invult)

Voorletters

 
   

Tussenvoegsel

 
   

Achternaam

 
   

Straat

 
   

Huisnummer

 
   

Toevoeging

 
   

Postcode

 
   

Plaats

 
   

Geboortedatum

 
   

Geslacht

 

U kunt kiezen uit de onderstaande vier mogelijkheden.

Keuze 1

 

Ja, ik geef toestemming

Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden wel beschikbaar voor transplantatie.

Ik wil wel donor zijn, maar de door mij aangekruiste organen of weefsels stel ik niet beschikbaar voor transplantatie:

Alvleesklier

Bloedvaten

Botweefsel, kraakbeen en pezen

Darmen

Hart

Hartkleppen

Hoornvliezen

Huid

Lever

Longen

Nieren

Keuze 2

 

Nee, ik geef geen toestemming

Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 3

 

Mijn nabestaanden beslissen

Ik laat de beslissing over aan mijn familie en eventuele partner. Mijn nabestaanden beslissen of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

Keuze 4

 

Een specifieke persoon beslist

Ik laat de beslissing over aan iemand anders. Hieronder geef ik aan wie de beslissing mag nemen na mijn overlijden. De onderstaande persoon beslist of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

(persoonsgegevens van de persoon aan wie de beslissing wordt overgelaten)

Voorletters

 
   

Tussenvoegsel

 
   

Achternaam

 
   

Straat

 
   

Huisnummer

 
   

Toevoeging

 
   

Postcode

 
   

Plaats

 
   

Land

 
   

Telefoon

 

Veranderingen in het adres of telefoonnummer van de door u aangewezen persoon moet u zelf doorgeven aan het Donorregister. Wilt u een andere persoon aanwijzen voor de beslissing? Dan moet u dit ook zelf doorgeven aan het Donorregister.

Als de aangewezen persoon na uw overlijden niet bereikbaar is, beslissen uw nabestaanden.

Terug naar begin van de pagina