Wijzigingswet van technische aard van belastingwetten

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Wet van 18 december 1997, houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische reparaties in enkele belasting- en daarmee samenhangende wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL IX

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

ARTIKEL XIII

[Red: Wijzigt de Wet van 13 december 1995 tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting.]

ARTIKEL XVII

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

ARTIKEL XXIV

Ingeval de samenloop van voorstellen van wet die in het vierde kwartaal van 1997 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn aangenomen en wijzigingen aanbrengen in belastingwetten of daarmee verband houdende wetten niet of niet juist is geregeld of als gevolg van die samenloop of die wijzigingen onjuistheden in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke ontstaan in bedoelde wetten, herstelt Onze Minister van Financiën zulks bij ministeriële regeling.

ARTIKEL XXV

  • 2 Deze wet vindt toepassing nadat artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 1998 is toegepast.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negenentwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven