Wijziging Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-05-1999 t/m heden

Wijziging Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel II

 • 1 De aanvraag voor een subsidie, gedaan overeenkomstig het bepaalde in de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant van 23 juli 1997, nr. 138, wordt geacht de aanvraag te zijn als bedoeld in de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, zoals deze luidt nadat deze regeling tot wijziging daarvan in werking is getreden. Het gegeven bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel e, alsmede de verklaring bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel c, van de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, worden in dit geval op verzoek van de uitvoeringsinstantie overgelegd.

 • 2 Ingeval het eerste lid toepassing vindt, wordt de beschikking bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, zoals deze luidt nadat deze regeling tot wijziging daarvan in werking is getreden, gegeven binnen zes weken nadat de in het eerste lid, tweede volzin, bedoelde gegevens aan de uitvoeringsinstantie zijn verstrekt.

 • 3 Ter zake van de aanvraag bedoeld in het eerste lid blijft artikel 8 van de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, zoals deze in gepubliceerd in de Staatscourant van 23 juli 1997, nr. 138, van toepassing totdat ter zake van die aanvraag de beschikking als bedoeld in het tweede lid is afgegeven.

 • 4 De eerste betaling van de subsidie overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, zoals deze luidt nadat deze regeling tot wijziging daarvan in werking is getreden, heeft betrekking op de hele maanden gelegen tussen 1 juli 1997 en de maand waarin deze betaling plaatsvindt. Op deze eerste betaling worden in mindering gebracht de bedragen die als voorschot overeenkomstig de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant van 23 juli 1997, nr. 138, zijn betaald.

Artikel III

 • 1 Ingeval een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland wordt gedaan door een aanvrager in de zin van die regeling, die de exploitatie van zijn tankstation of tankstations waarop de aanvraag betrekking heeft, aanvangt op of na

  1 juli 1997, blijven de artikelen I en II ten aanzien van die aanvraag buiten toepassing.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing ingeval artikel 8 van de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland, zoals deze luidt nadat deze regeling tot wijziging daarvan in werking is getreden, toepassing vindt.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid worden in de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland de volgende wijzigingen aangebracht:

  • a. in artikel 2, tweede lid, worden ’f 80’ en ’f 40’ vervangen door respectievelijk ’f 38’ en ’f 19’;

  • b. in artikel 5, eerste lid, wordt ’8/11, onderscheidenlijk 4/11 deel’ vervangen door: 10/11 onderscheidenlijk 5/11 deel.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1997.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven