Regeling politielogo

Geldend van 18-03-2017 t/m heden

Regeling Politielogo

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen,

Besluit:

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het handboek:

het handboek politielogo en huisstijl, dat als bijlage bij deze regeling behoort;

b. het politielogo:

het politielogo, als omschreven en afgebeeld in hoofdstuk 2 van het handboek.

Artikel 2

Het politielogo wordt door de politie slechts gebruikt overeenkomstig de beschrijving en afbeelding van het politielogo in hoofdstuk 2 van het handboek.

Artikel 3

 • 1 Het politielogo wordt door de politie in ieder geval aangebracht op:

  • a. de gebouwen van politie;

  • b. de voertuigen van politie;

  • c. de vaartuigen en luchtvaartuigen van de politie;

  • d. het correspondentie-papier dat door de politie wordt gebruikt, en

  • e. de uniform-kleding van de politie.

 • 2 Het politielogo wordt op de in het eerste lid genoemde zaken, aangebracht op de wijze, zoals is omschreven en afgebeeld in het handboek.

Artikel 4

In het geval de politie de huisstijl uit het handboek toepast, geschiedt dit overeenkomstig de beschrijving en afbeelding in het handboek.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die bij de bibliotheek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter inzage wordt gelegd.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina