Regeling politielogo

Geraadpleegd op 18-08-2022.
Geldend van 24-12-1997 t/m 31-12-2012

Regeling Politielogo

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen,

Besluit:

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het handboek:

het handboek politielogo en huisstijl, dat als bijlage bij deze regeling behoort;

b. het politielogo:

het politielogo, als omschreven en afgebeeld in hoofdstuk 2 van het handboek.

Artikel 2

Het politielogo wordt door de regionale politiekorpsen slechts gebruikt overeenkomstig de beschrijving en afbeelding van het politielogo in hoofdstuk 2 van het handboek.

Artikel 3

 • 1 Het politielogo wordt door de regionale politiekorpsen in ieder geval aangebracht op:

  • a. de gebouwen van politie;

  • b. de voertuigen van politie;

  • c. de vaartuigen en luchtvaartuigen van de politie;

  • d. het correspondentie-papier dat door de politie wordt gebruikt, en

  • e. de uniform-kleding van de politie.

 • 2 Het politielogo wordt op de in het eerste lid genoemde zaken, aangebracht op de wijze, zoals is omschreven en afgebeeld in het handboek.

Artikel 4

In het geval een regionaal politiekorps de huisstijl uit het handboek toepast, geschiedt dit overeenkomstig de beschrijving en afbeelding in het handboek.

Artikel 5

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de Regeling politielogo van 25 maart 1994, gewijzigd 25 okotober 1994, (Stcrt. 1994, 64 en Stcrt. 1994, 218) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die bij de bibliotheek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter inzage wordt gelegd.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven