Regeling gelijkwaardige keuringen

[Regeling vervallen per 13-05-2017.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 21-05-2000 t/m 12-05-2017

Regeling houdende vaststelling keuringen voertuigen, die tenminste gelijkwaardig zijn aan de voorgeschreven keuring in de Wegenverkeerswet 1994

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 73, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-05-2017]

De ingevolge randnummer 10.282, eerste lid, van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen door de Dienst Wegverkeer verrichte keuring van voertuigen houdt ten minste een controle in op de eisen, bedoeld in artikel 75, eerste lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-05-2017]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1994, nr. RV 188316, houdende vaststelling keuringen voertuigen, die tenminste gelijkwaardig zijn aan de voorgeschreven keuring in de Wegenverkeerswet 1994 (Stcrt. 245), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-05-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-05-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkwaardige keuringen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven