Verhoging omroepbijdragen 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2008

Verhoging omroepbijdragen 1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1996 ten opzichte van het kalenderjaar 1995 met 2,1% is gestegen;

Voorts overwegende, dat de omroepbijdrage sedert 1 januari 1997 drieënnegentig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en vierenvijftig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B bedraagt

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt f 95 (vijfennegentig gulden) voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en f 55 (vijfenvijftig gulden) voor omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

A. Nuis

Naar boven