Regeling verhoging contingent haring 1997 ex artikel 10 Regeling contingentering zeevis

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 08-10-1997 t/m 23-01-2004

Regeling verhoging contingent haring 1997 ex artikel 10 Regeling contingentering zeevis

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent haring, betrekking hebbend op de sectoren IVc en VIId tezamen, zoals verhoogd op grond van artikel 1, aanhef en onderdeel b, van de regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 maart 1997, nr. J. 972541 (Stcrt. 60) wordt verhoogd met 6,94%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling contingentering zeevis.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988.]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel 2 in werking treedt op 1 oktober 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 september 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Naar boven