Regeling inkomen kinderbijslag 1997

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 21-03-2003 t/m 31-12-2005

Regeling inkomen kinderbijslag 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1. Inkomen van het kind

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 1 Onder inkomen van het kind, bedoeld in artikel 9 van de Algemene Kinder-bijslagwet wordt verstaan alle inkomsten uit arbeid na aftrek van eventueel verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersver-zekeringen die in een kwartaal betaald of verrekend zijn, ter beschikking zijn gesteld, rentedragend zijn geworden of vorderbaar en tevens inbaar zijn geworden, die dat kind toekomen of ter beschikking worden gesteld.

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt tevens als inkomen van het kind aangemerkt, inkomen uit arbeid van dat kind in natura.

  • 3 Inkomsten in natura als bedoeld in het tweede lid, worden gewaardeerd overeenkomstig de normen, bedoeld in artikel 8 van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen.

Artikel 2. Verwervingskosten

[Vervallen per 01-07-2014]

De kosten van verwerving, inning of behoud van inkomen die het kind maakt worden, voorzover redelijk, op het inkomen bedoeld in artikel 1 in mindering gebracht.

Artikel 3. Inkomen uit vakantiewerk

[Vervallen per 01-07-2014]

Netto-inkomen tot een totaal bedrag van € 1050,- dat het kind tijdens de zomervakantie uit arbeid verwerft voorzover deze arbeid niet voor een langere periode ook buiten de zomervakantie wordt verricht en mits deze arbeid geen deel uitmaakt van de studie of beroepsopleiding die dat kind volgt worden niet als inkomen als bedoeld in artikel 1 aangemerkt.

Artikel 4. Intrekken Regeling inkomen kinderbijslag

[Vervallen per 01-07-2014]

De Regeling inkomen kinderbijslag wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1997.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inkomen kinderbijslag 1997.

’s-Gravenhage, 10 juni 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina