Wijzigingswet Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 16-11-2005.]
Geldend van 13-02-1998 t/m 15-11-2005

Wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in regels waarmee een nieuw stelsel van heffingen in de Meststoffenwet wordt geïntroduceerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL IV

[Vervallen per 16-11-2005]

De ingevolge artikel 14a van de Meststoffenwet, zoals dit op de dag vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G van deze wet luidde, geldende hoeveelheid mestproductierechten voor varkens en kippen, is na inwerkingtreding van genoemd artikelonderdeel de hoeveelheid verplaatsbare niet-gebonden mestproductierechten voor varkens en kippen en de hoeveelheid niet-verplaatsbare niet-gebonden mestproductierechten voor varkens en kippen die voor deze bedrijven op de dag voor inwerkingtreding van het genoemde artikelonderdeel gold ingevolge artikel 1, derde lid, en 6, eerste lid, van de Wet verplaatsing mestproduktie, vermenigvuldigd met 10/7.

ARTIKEL V

[Vervallen per 16-11-2005]

De wijzigingen van de Meststoffenwet, voorzien in artikel I, onderdelen F, G en H, de wijzigingen van de Wet verplaatsing mestproduktie, voorzien in artikel II, en de wijzigingen van de Wet op de economische delicten, voorzien in artikel III, zijn niet van toepassing op gedragingen die hebben plaatsgevonden voor de dag waarop deze wet in werking treedt.

ARTIKEL VI

[Vervallen per 16-11-2005]

De tekst van de Meststoffenwet wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister de nummering van de artikelen van de Meststoffenwet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

ARTIKEL VII

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 mei 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven negentiende augustus 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina