Instelling Directoraat-Generaal Personenvervoer

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-07-2001 t/m 30-06-2008

Instelling Directoraat-Generaal Personenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Ingesteld wordt het Directoraat-Generaal Personenvervoer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Het Directoraat-Generaal Personenvervoer is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met de navolgende hoofdtaken en daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van het personenvervoer.

 • a. Het ontwikkelen van integraal personenmobiliteitbeleid, waaronder moet worden verstaan:

  • -

   de strategische ontwikkeling van een samenhangend en toekomstgericht verkeers- en vervoersstelsel, onder afweging van de verplaatsingsbehoefte, bereikbaarheid, economisch belang en maatschappelijke wensen op het gebied van leefbaarheid, milieu, ruimtebeslag, verkeersveiligheid en internationaal beleid;

  • -

   condities scheppen voor produkt- en procesinnovaties.

 • b. Het bevorderen van de mobiliteitsmarkt, waaronder moet worden verstaan:

  • -

   beïnvloeding van reis- en verkeersgedrag in relatie tot beheersbare ontwikkeling van autogebruik en de strijd tegen milieuvervuiling en congestie;

  • -

   geleiden van personenmobiliteit, optimaliseren van verplaatsingsketens en stimuleren van alternatieven in verplaatsingsmanieren en substituten voor verplaatsingen;

  • -

   bevorderen van de maatschappelijke rol en functie van de bedrijfstak collectief vervoer, waar nodig met behulp van aanvullende financiering en regulering;

  • -

   ontwikkelen en coördineren van voertuigbeleid en sociaal en veiligheidsbeleid met betrekking tot de vervoersmodaliteiten.

 • c. Het ontwikkelen van infrastructuurbeleid, waaronder moet worden verstaan:

  • -

   het afwegen van de investeringen in (rijks)weg- en railverbindingen;

  • -

   het op orde houden van een effectieve en doelmatige planning en benutting van de (rijks)weg- en railinfra-structuur;

  • -

   ‐ het ontwikkelen van programma’s voor uitvoeringsorganisaties en taakorganisaties.

 • d. Het ontwikkelen van verkeersveiligheidsbeleid, waaronder moet worden verstaan:

  • -

   het ontwikkelen van beleid op het gebied van veiligheid ten aanzien van weg en rail;

  • -

   het ontwikkelen van beleid op het gebied van voertuigen;

  • -

   de aansturing van uitvoeringsorganisaties en inspecties op het gebied van veiligheid en voertuigen;

 • e. e. het overleg met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en anderen over de voorbereiding, uitvoering en handhaving van het in dit artikel bedoelde beleid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Voor zover de in artikel 2 genoemde taken overeenkomen met de aangelegenheden als bedoeld in artikel 2, van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat, draagt het Directoraat-Generaal Personenvervoer de verantwoordelijkheid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1997.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 28 april 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven