Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWAZ
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008656
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 4. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 5. Beleidsregel boete werknemer 2017
 6. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 7. Beleidsregel maatregelen UWV
 8. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 9. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
 10. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 11. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 13. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 14. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 15. Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
 16. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 17. Besluit loon- en inkomenssuppletie
 18. Besluit regels export uitkeringen
 19. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
 20. Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
 21. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 22. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
 23. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 24. Inkomensbesluit Waz
 25. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 26. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 27. Regeling bepaling eerste werkdag
 28. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 29. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
 30. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 31. Regeling terugvordering geringe bedragen
 32. Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ
 33. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 34. Remigratiebesluit
 35. Reïntegratiebesluit
 36. Reïntegratieregeling
 37. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 38. SZW-intrekkingsregeling 2008
 39. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Beleidsregel uurloonschatting 2008
 3. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: VI
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2:4
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a, 67
 6. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 10. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 11. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 12. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 18. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 19. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 20. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 21. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 22. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 8b
 23. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 4, 10
 24. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 25. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
  Artikel: 1
 26. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 1
 27. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 28. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 8
 29. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 7
 30. Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikel: 1
 31. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 32. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 33. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikelen: 1, 4
 34. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 35. Financiële verordening Loodswezen
  Artikel: 7
 36. Inkomensbesluit Waz
  Artikelen: 1, 11
 37. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XIII
 38. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 9
 39. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 50, 51
 40. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Paragrafen: 4, 5
  Artikelen: VII, XIII, XIV, XIX, XVIII, XXII
 41. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 42. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: T
 43. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 44. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 53, 60a
 45. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 46. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 47. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 48. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 49. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 50. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 51. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 8
 52. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 53. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6d, 6f
 54. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: VII
 55. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 1
 56. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 57. SZW-intrekkingsregeling 2008
 58. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 6, 12b
 59. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlagen: 1, 1a
 60. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 61. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 62. Uitkeringswet gewezen militairen
  Artikel: 5
 63. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 64. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 65. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VII
 66. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XI
 67. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: X
 68. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XVI
 69. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XV
 70. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XVIII
 71. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XII
 72. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XIII
 73. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XI
 74. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: VIII
 75. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: IV
 76. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Bijlage: 21
  Artikel: 4.39
 77. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 78. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 79. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 80. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.6, 2.4, 2.6, 2.7
 81. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:27, 3:29
 82. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 5.5.9, 46, 51a, 59g
 83. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: III, X
 84. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: VII
 85. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikelen: IX, X
 86. Wet einde toegang verzekering WAZ
 87. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 114, 115, 117b, 123, 124
 88. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: III
 89. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 90. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 91. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 92. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.103, 3.13, 3.78a
 93. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 94. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XIII
 95. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 29g, 43a, 65d
 96. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: III, XVI
 97. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: II
 98. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 83k
 99. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.14, 2.2, 2.6
 100. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: XII
 101. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XIV
 102. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 82, 96
 103. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: VII
 104. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders
  Artikel: VII
 105. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XII
 106. Ziektewet
  Artikelen: 45, 45g
Terug naar begin van de pagina