Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WHW ivm vaststelling van deel academisch ziekenhuis van rijksbijdrage van universiteiten

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-11-2005

Besluit van 28 november 1996, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW i.v.m. vaststelling van het deel academisch ziekenhuis van de rijksbijdrage van universiteiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 juni 1996, nr. 96017259/4724, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 9 september 1996, nr. W05.96.0263);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 november 1996, nr. 96025228/4724, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Bij de verdeling, bedoeld in artikel 2.22, derde lid, van het Bekostigingsbesluit WHW wordt met betrekking tot de kalenderjaren 1993, 1994 en 1995 uitgegaan van 1 december als teldatum in plaats van 1 oktober.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Het besluit inzake bouwvolume voor het jaar 1997, bedoeld in artikel 2.20, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WHW, wordt uiterlijk 31 december 1996 vastgesteld.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997, met uitzondering van artikel III dat met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 november 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven zeventiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven