Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 2

Voor het behandelen van een verzoek tot het verlenen of wijzigen van een ontheffing is aan de Minister een tarief verschuldigd zoals vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.

Artikel 2a

Voor de behandeling van een aanvraag tot erkenning als bedoeld in artikel 10a van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is aan de Minister een tarief verschuldigd zoals vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.

Artikel 3

  • 1 Indien de Minister van Defensie een verzoek tot het verlenen of wijzigen van een ontheffing, het verrichten van een keuring of het afgeven of wijzigen van een document in behandeling neemt, is hem een vergoeding verschuldigd waarvan hij de hoogte en de wijze van betalen zelf vaststelt.

  • 2 Indien de Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, de in het eerste lid genoemde handelingen verricht, is hem een vergoeding verschuldigd waarvan hij de hoogte en de wijze van betalen zelf vaststelt.

  • 3 De geraamde opbrengst van een vergoeding gaat per soort van handeling de geraamde uitgaven ter zake niet te boven.

Artikel 4

  • 1 Indien een ander dan de Minister, de Minister van Defensie of de Dienst Wegverkeer de in artikel 3, eerste lid, genoemde handelingen verricht, is hem een vergoeding verschuldigd op basis van een tarief waarvan hij de hoogte en de wijze van betalen zelf vaststelt.

  • 2 De geraamde opbrengst van een vergoeding gaat per soort van handeling de geraamde uitgaven ter zake niet te boven.

  • 3 Een tarief geldt eerst als vastgesteld, nadat dit schriftelijk aan de Minister is meegedeeld.

Artikel 5

De Minister kan een tarief als bedoeld in artikel 4 vaststellen, in welk geval deze vaststelling zo nodig in de plaats treedt van die, bedoeld in artikel 4.

Artikel 6

  • 1 Een verzoek betreffende een handeling als bedoeld in de artikelen 2, 3 of 4 kan buiten behandeling worden gelaten totdat het verschuldigde is voldaan.

  • 2 Indien het te keuren, te beproeven of te onderzoeken object op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats niet in een voldoende staat van gereedheid aanwezig is, is de aanvrager een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het voor de aangevraagde verrichting verschuldigde bedrag, verminderd met de besparingen die voortvloeien uit het niet verrichten van de desbetreffende handeling.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat, a.i.,

M. de Boer

Naar boven