Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA

[Regeling vervallen per 29-08-2013.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 06-09-2006 t/m 30-06-2012

Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op de artikelen 5, 8, 22, 23 en 24 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-08-2013]

  • 1 De NOvAA wordt steeds vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid.

  • 2 Vertegenwoordigingshandelingen dienen te zijn gedekt door bestuursbesluiten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-08-2013]

  • 1 Indien de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een ander bestuurslid van de NOvAA naar het oordeel van het bestuur bij herhaling in strijd handelt met hetgeen redelijkerwijs van hem mag worden verwacht gezien de taak. als bedoeld in artikel 2 lid 3 Wet AA, en/of de belangen van de NOVAA of als gevolg van een ernstige (langdurige) ziekte of wegens andere zwaarwegende redenen niet meer in staat kan worden geacht zijn functie naar behoren te vervullen, kan het bestuur met een tweederde meerderheid besluiten tot, naar keuze van de NOvAA zonodig onmiddellijke, schorsing van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of het bestuurslid.

  • 2 Het bestuur roept in dat geval binnen vier weken een ledenvergadering bijeen om de geschorste voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of het geschorste bestuurslid van zijn functie te ontheffen en een nieuwe voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of nieuw bestuurslid te benoemen.

  • 3 Het besluit van het bestuur om de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een ander bestuurslid te schorsen wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-08-2013]

  • 1 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan één of meer bestuursleden, de directeur, alsook aan derden om de NOvAA binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

  • 2 Volmachten worden schriftelijk verleend en vermelden het doel, de omvang en de duur van de volmacht.

  • 3 In spoedeisende gevallen kan een bijzondere volmacht mondeling worden verleend. Een mondelinge bijzondere volmacht wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-08-2013]

Standpunten van de NOvAA met betrekking tot belangrijke zaken die de beroepsuitoefening van de leden betreffen, worden door de ledenvergadering bepaald. Het bestuur dient hiertoe al dan niet op verzoek van de ledenvergadering een voorstel in bij de ledenvergadering.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-08-2013]

  • 1 Deze Verordening treedt in werking op de tweede dag na publikatie in de Staatscourant.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA’.

Naar boven