Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

[Regeling vervallen per 01-12-2011.]
Geldend van 30-03-2002 t/m 31-08-2003

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere regels met betrekking tot de maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, bedoeld in Hoofdstuk VI, paragraaf 9, van de Wegenverkeerswet 1994

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 130, 131, 132 en 134 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ArtikelDefinities 1

[Vervallen per 01-12-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wegenverkeerswet 1994;

b. minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. directeur:

de directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

d. ademalcoholgehalte:

het ademalcoholgehalte dat wordt geconstateerd tijdens een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid onder a, van de wet.

e. bloedalcoholgehalte:

het bloedalcoholgehalte dat wordt geconstateerd tijdens een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid onder b, van de wet;

f. beginnende bestuurder:

bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is, gedurende een periode van vijf jaar na de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven, voor zover deze afgifte op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Vermoeden van onvoldoende rijvaardigheid of geschiktheid

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 2 Indien een vermoeden als bedoeld in het eerste lid wordt gebaseerd op het gestelde in de bij deze regeling behorende bijlage 1 onder ‘Drogerende stoffen Alcohol’, dient betrokkene bij minimaal één feit bestuurder te zijn geweest van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist.

Artikel 3. Idem

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 1 Feiten of omstandigheden, als bedoeld in artikel 2, kunnen blijken uit:

  • a. eigen waarneming en gegevens afkomstig van de politie;

  • b. gegevens afkomstig van de officier van Justitie, of

  • c. door de politie nagetrokken gegevens uit andere bron.

 • 2 Feiten of omstandigheden, als bedoeld in artikel 2, kunnen voor zover het de geschiktheid betreft bovendien blijken uit:

  • a. gegevens door de directeur verkregen in het kader van aanvragen van verklaringen van geschiktheid als bedoeld in artikel 97 van het Reglement rijbewijzen;

  • b. gegevens, door de directeur van een arts verkregen, of

  • c. gegevens, door de directeur uit andere bron verkregen.

 • 3 Het meest recente feit, bedoeld in artikel 2, is ten tijde van de mededeling niet langer dan 6 maanden geleden. Hierop is slechts uitzondering mogelijk, indien in de aard van de zaak gelegen omstandigheden dit rechtvaardigen.

ArtikelMededeling van een vermoeden 4

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 1 De mededeling, bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de wet kan schriftelijk worden gedaan volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2, of op andere wijze, mits daarbij dezelfde gegevens als in dat model worden vermeld. Hieronder wordt tevens verstaan aanlevering via geautomatiseerde systemen.

ArtikelVordering tot overgifte van het rijbewijs 5

[Vervallen per 01-12-2011]

Een vordering tot overgifte van het rijbewijs als bedoeld in artikel 130, tweede lid, van de wet geschiedt ten aanzien van een bestuurder van een motorrijtuig in de volgende gevallen:

 • a. betrokkene heeft een motorrijtuig bestuurd onder invloed van drogerende stoffen, andere dan alcohol;

 • b. betrokkene heeft een poging tot zelfdoding met een motorrijtuig ondernomen;

 • c. er zijn duidelijke aanwijzingen dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt, hetgeen bij twijfel bevestigd wordt door een medisch deskundige;

 • d. betrokkene heeft met een motorrijtuig tegen de rijrichting in gereden (spookrijden);

 • e. betrokkene heeft binnen een periode van een jaar ten minste drie aanrijdingen veroorzaakt;

 • f. betrokkene is rechtstreeks betrokken bij een aanrijding met duidelijke materiële dan wel letselschade en verklaart de aanrijding niet te hebben bemerkt;

 • g. betrokkene is niet in staat het motorrijtuig in bedwang te houden;

 • h. betrokkene heeft een aanrijding veroorzaakt door het intrappen van het onjuiste pedaal;

 • i. betrokkene is binnen een periode van vijf jaar ten minste vier maal aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, eerste of tweede lid, van de wet;

 • j. bij betrokkene wordt een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 1090 µg/l respectievelijk 2,5 ‰;

 • k. betrokkene is bewust ingereden op een andere weggebruiker;

 • l. betrokkene heeft drie maal als beginnende bestuurder een of meer van de in bijlage 1, onderdeel IV, opgenomen feiten begaan en heeft ter zake van deze feiten tijdens of na de in artikel 1, onderdeel f, genoemde termijn van vijf jaar voldaan aan de op grond van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht gestelde voorwaarden ter voorkoming van de strafvervolging of is ter zake van deze feiten tijdens of na de in artikel 1, onderdeel f, genoemde termijn van vijf jaar onherroepelijk veroordeeld.

ArtikelOnderwerping aan een onderzoek 6

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 1 De minister besluit dat betrokkene zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid als bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet indien:

  • a. bij betrokkene een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8 ‰,

  • b. betrokkene binnen een periode van vijf jaar tenminste viermaal is aangehouden op verdenking van het overtreden van artikel 8, eerste of tweede lid, van de wet, of

  • c. betrokkene binnen een periode van vijf jaar ten minste tweemaal is aangehouden op verdenking van het overtreden van artikel 8 van de wet, en hierbij ten minste eenmaal heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in dat artikel,

  • d. betrokkene op grond van artikel 8, tweede lid, niet in aanmerking komt voor een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, dan wel

  • e. uit een verklaring van een medisch deskundige blijkt dat betrokkene alcoholist is.

 • 2 De minister besluit voorts dat betrokkene zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid dan wel de geschiktheid in geval van feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1, anders dan die vermeld onder ‘Drogerende stoffen Alcohol’.

ArtikelSchorsing geldigheid rijbewijs 7

[Vervallen per 01-12-2011]

In de gevallen bedoeld in artikel 5 schorst de minister overeenkomstig artikel 131, derde lid onder a, van de wet de geldigheid van het rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen.

ArtikelOplegging van een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer 8

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 1 De minister besluit tot oplegging van een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer indien:

  • a. bij betrokkene een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3 ‰,

  • b. betrokkene binnen een periode van vijf jaar meermalen is aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid, van de wet, waarbij bij één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8 ‰,

  • c. betrokkene weigert mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet, dan wel

  • d. de uitslag van het ingevolge artikel 6, eerste lid, opgelegde onderzoek geen aanleiding geeft tot ongeldigverklaring van het rijbewijs;

  • e. bij betrokkene in de hoedanigheid van beginnende bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8 o/oo,

  • f. betrokkene in de hoedanigheid van beginnende bestuurder meermalen is aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid, van de wet.

 • 2 Betrokkene komt niet in aanmerking voor de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer indien:

  • a. hij onder invloed van alcohol een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht,

  • b. blijkt dat hij de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst,

  • c. hij de afgelopen 5 jaar reeds eerder aan de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer heeft deelgenomen,

  • d. hij naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,

  • e. het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholverslaving,

  • f. hij bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen.

Artikel 9. Gedrag tijdens de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

[Vervallen per 01-12-2011]

Betrokkene verleent onder meer niet de vereiste medewerking aan de educatieve maatregel indien hij:

 • a. onder invloed van alcohol of andere drogerende stoffen op de desbetreffende cursus verschijnt;

 • b. demonstratief niet aan de cursus deelneemt;

 • c. zich tijdens de cursus agressief gedraagt, of

 • d. tijdens de cursus op andere wijze het groepsproces verstoort.

ArtikelKosten van de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer 10

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 1 Van de kosten van de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer komt een bedrag van € 256,39 voor rekening van betrokkene. Volgt betrokkene de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer in het kader van artikel 97, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen, dan komt een bedrag van € 393,43 voor zijn rekening. De hiervoor genoemde bedragen worden telkenjare voor het komende kalenderjaar vastgesteld met toepassing van de volgende rekenformule:

  (0,25 X

  C1

  + 0,75 X

  R1

  ) X

  bedrag voor

  het huidige

  kalenderjaar

  =

  bedrag voor het

  komende

  kalenderjaar

  Cv

  RV

  Voor de toepassing van deze rekenformule wordt verstaan onder:

  C1: het CBS-prijsindexcijfer (totaal, zonder verrekeningen) van de gezinsconsumptie

  over de maand juni van het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin;

  Cv: het CBS-prijsindexcijfer (totaal, zonder verrekeningen) van de gezinsconsumptie

  over de maand juni van het kalenderjaar voorafgaande aan het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin;

  R1: het CBS-indexcijfer van regelingslonen voor de particuliere bedrijven over de maand juni van het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

  Rv: het CBS-indexcijfer van regelingslonen voor de particuliere bedrijven over de maand juni van het kalenderjaar voorafgaande aan het lopende kalenderjaar zoals dat is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

 • 2 De kosten worden betaald binnen tien weken nadat het besluit tot oplegging van de educatieve maatregel aan betrokkene is meegedeeld, op de wijze zoals aangegeven bij die mededeling.

 • 3 Betrokkene verleent onder meer niet de vereiste medewerking aan de educatieve maatregel, bedoeld in artikel 132, eerste lid, van de wet, indien hij de kosten, bedoeld in het eerste lid, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze voldoet.

 • 4 Indien betrokkene zich in een dusdanig financiële situatie bevindt dat betaling binnen de termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de in het tweede lid genoemde termijn worden verlengd.

ArtikelKosten van het tweede onderzoek 11

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 1 Het deel van de kosten van het tweede onderzoek, bedoeld in artikel 134, tweede lid, van de wet, dat ten laste komt van betrokkene, bedraagt € 181,51.

  Dit bedrag wordt telkenjare voor het komende kalenderjaar vastgesteld met toepassing van de in artikel 10, eerste lid, opgenomen rekenformule.

 • 2 Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt betaald binnen twee weken na de mededeling van de Minister bedoeld in artikel 134, tweede lid, van de wet, op de wijze zoals bij die mededeling is aangegeven.

 • 3 Betrokkene verleent onder meer niet de vereiste medewerking aan het tweede onderzoek, bedoeld in artikel 134, tweede lid, van de wet, indien hij de kosten, bedoeld in het eerste lid, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze voldoet.

ArtikelOngeldigverklaring van het rijbewijs 12

[Vervallen per 01-12-2011]

De minister besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs als bedoeld in artikel 134, derde lid, van de wet, indien de uitslag van het onderzoek, respectievelijk de onderzoeken, inhoudt dat betrokkene:

 • a. niet de rijvaardigheid bezit voor de desbetreffende categorie of categorieën motorrijtuigen, of

 • b. niet voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen.

Artikel 13. Intrekking oude regeling

[Vervallen per 01-12-2011]

 • 1 De Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 augustus 1979, nr. R 51055 (Stcrt. 161), houdende nadere regelen met betrekking tot het uitoefenen van de vorderingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet, wordt ingetrokken.

 • 2 De regeling, bedoeld in het eerste lid, blijft van kracht ten aanzien van de gevallen waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling op de voet van artikel 18 van de Wegenverkeerswet van de houder van een geldig rijbewijs is gevorderd dat hij zich onderwerpt aan een onderzoek naar zijn rijvaardigheid dan wel naar zijn geschiktheid.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-12-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop Hoofdstuk VI, paragraaf 9, van de wet in werking treedt.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-12-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 april 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1

[Vervallen per 01-12-2011]

Feiten dan wel omstandigheden, die een vermoeden rechtvaardigen dat betrokkene niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid dan wel lichamelijke of geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven:

A. Rijvaardigheid

[Vervallen per 01-12-2011]

I. Vaardigheid in het omgaan met het motorrijtuig:

[Vervallen per 01-12-2011]

 • I.1 Bediening van het motorrijtuig

  • 1. een onjuiste bediening van het koppelingspedaal dan wel het gaspedaal, zich manifesterend in het bij herhaling afslaan van de motor dan wel schokkend en slingerend rijden en bochten te ruim nemen dan wel het intrappen van het onjuiste pedaal;

  • 2. een onjuiste bediening van het versnellingsmechanisme, al dan niet in combinatie met het koppelings- of het gaspedaal, waardoor hoorbaar regelmatig de verkeerde versnelling wordt gekozen, langdurig in een te hoge of te lage versnelling wordt gereden en met een te laag of te hoog toerental;

  • 3. een onjuiste bediening van de rem, waardoor bij herhaling abrupt wordt vertraagd en gestopt of met blokkerende wielen wordt geremd;

  • 4. een onjuist gebruik of nalaten van het gebruik van mechanismen en apparatuur van het motorrijtuig die van belang zijn voor de verkeersveiligheid, zoals ruitewissers, richtingaanwijzers, verlichting en voorruitverwarming.

 • I.2 Beheersing van het motorrijtuig

  • 1.

   1. Gebrek aan stuurvastheid waardoor, al dan niet in combinatie:

   • a) slingerend wordt gereden;

   • b) bij herhaling van de juiste koers wordt afgeweken;

   • c) bij het richting veranderen bochten niet vloeiend worden genomen;

   • d) bij het volgen van bochten in het wegverloop het motorrijtuig uit de bocht ’zeilt’.

  • 2. Onvoldoende rekening houden met de omvang van het motorrijtuig waardoor:

   • a) bochten te ruim of te krap worden genomen;

   • b) andere weggebruikers en obstakels rakelings worden gepasseerd;

   • c) andere weggebruikers worden klem gereden of de weg wordt afgesneden;

  • 3. 3. Overige feiten of omstandigheden waaruit een gebrek in de vaardigheid in de beheersing van het motorrijtuig blijkt:

   • a) het motorrijtuig niet onder controle houden op een niet vlakke weg;

   • b) bij herhaling op onjuiste wijze keren, achteruitrijden of parkeren;

   • c) bij herhaling veroorzaken van aanrijdingen.

II. Het niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens, resulterend in een gevaarlijke situatie of dreigend gevaarlijke situatie

[Vervallen per 01-12-2011]

Duidelijk een gedrag tentoonspreiden dat in strijd is met de essentiële verkeersregels en verkeerstekens, terzake van:

 • a) de plaats op de weg, waaronder begrepen spookrijden;

 • b) het inhalen;

 • c) het verlenen van voorrang;

 • d) het naar links of rechts afslaan;

 • e) het gebruik van lichten en geven van signalen;

 • f) het rijden op auto(snel)wegen;

 • g) de toegestane maximumsnelheid, waardoor bij herhaling gereden wordt met te hoge snelheden onder gevaarzettende omstandigheden.

III. Bedrevenheid in het deelnemen aan het verkeer

[Vervallen per 01-12-2011]

 • III.1 Niet adequaat kijkgedrag

  Hanteren van een verkeerde kijktechniek en een slecht kijkgedrag al of niet met gebruikmaking van spiegels waardoor in gevaarlijke situaties niet of niet voldoende op het overige verkeer wordt gelet, zich onder meer manifesterend bij het:

  • a) wegrijden;

  • b) naderen en oprijden van kruispunten;

  • c) voorsorteren;

  • d) inhalen en het wisselen van rijstrook;

  • e) invoegen en het uitvoegen.

 • III.2 Gebrek aan inzicht in risico’s in het verkeer

  • a) onvoldoende anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers;

  • b) niet adequaat reageren op bijzondere verkeerssituaties, zoals filevorming;

  • c) niet tijdig onderkennen van de invloed van factoren, zoals het weer, de toestand van de weg, het tijdstip, de aanwezigheid van scholen, voetgangersoversteekplaatsen, de specifieke eigenschappen en de toestand van het eigen motorrijtuig en van andere voertuigen en van de vervoerde lading;

  • d) uitvoeren van gevaarlijke inhaalmanoeuvres en inhalen nabij voetgangersoversteekplaatsen, waarbij voetgangers duidelijk in gevaar zijn gebracht;

  • e) met een te hoge snelheid naderen van en inhalen nabij voetgangersoversteekplaatsen of in andere onoverzichtelijke situaties, zoals kruisingen en spoorwegovergangen;

  • f) aanhouden van, gelet op de snelheid waarmee gereden wordt, een te korte en derhalve onveilige volgafstand;

  • g) geen rekening houden met de belangen van andere weggebruikers, zoals het:

   • 1) geen gelegenheid geven tot invoegen bij een rijbaanversmalling, na inhalen, vanaf de invoegstrook;

   • 2) blokkeren van doorgangen en dubbel parkeren;

 • III.3 Incorrect samenspel met andere verkeersdeelnemers in het verkeer

  • a. rijden met een niet aan de snelheid van de overige gelijksoortige verkeersdeelnemers aangepaste snelheid;

  • b. onnodig remmen en stoppen;

  • c. snijden: het niet juist afmaken van de inhaalmanoeuvre door te snel en te abrupt naar rechts te gaan;

  • d. op te korte afstand volgen van voorliggers;

  • e. onjuist invoegen op autowegen en autosnelwegen;

  • f. onjuist invoegen bij vermindering van het aantal rijstroken.

 • IV Herhaaldelijk niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens

  In de hoedanigheid van beginnende bestuurder, onverminderd het overigens in deze bijlage bepaalde, drie maal tijdens of na de in artikel 1, onderdeel f, genoemde termijn van vijf jaar onherroepelijk veroordeeld zijn voor of voldaan hebben aan een of meer van de in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht genoemde voorwaarden ter voorkoming van de strafvervolging terzake van een of meer van de hierna genoemde strafbare feiten:

B. Geschiktheid

[Vervallen per 01-12-2011]

Lichamelijke geschiktheid

 • a. bewusteloosheid of stoornis in het bewustzijn;

 • b. wegraking / black-out;

 • c. hevige duizeligheid;

 • d. evenwichtsstoornis;

 • e. coördinatiestoornis, ongecontroleerde bewegingen;

 • f. stoornis in het gebruik van één of meer ledematen;

 • g. duidelijk verminderd gezichtsvermogen;

 • h. betrokkene verklaart geneesmiddelen te hebben ingenomen die, al dan niet in combinatie met alcohol, de rijvaardigheid beïnvloeden.

 • i. lichamelijk gebrek of functieverlies terwijl op het rijbewijs niet is vermeld dat betrokkene slechts

  • -

   een motorrijtuig mag besturen dat aan bijzondere eisen voldoet die zijn gericht op dat gebrek of functieverlies

  • -

   een motorrijtuig mag besturen onder gebruikmaking van kunst- of hulpstukken;

 • j. uit een medische verklaring blijkt van sterke aanwijzingen voor een verhoogd risico op een situatie als bedoeld onder a tot en met i.

Geestelijke geschiktheid

 • a. verwardheid, geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen;

 • b. ernstig gestoord inzicht of gedrag;

 • c. ernstig onaangepast rijgedrag;

 • d. agressiviteit in het verkeer;

 • e. paniekaanvallen;

 • f. abnormale opwindingstoestanden;

 • g. poging tot zelfdoding met een motorrijtuig;

Drogerende stoffen

Alcohol

 • a. bij betrokkene is een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3 ‰;

 • b. betrokkene is binnen een periode van vijf jaar meermalen aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid, van de wet, waarbij bij één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8 ‰;

 • c. betrokkene weigert mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet;

 • d. betrokkene is binnen een periode van vijf jaar ten minste viermaal aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid, van de wet;

 • e. uit een verklaring van een medisch deskundige blijkt dat betrokkene alcoholist is;

 • f. bij betrokkene is in de hoedanigheid van beginnende bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8‰;

 • g. betrokkene is in de hoedanigheid van beginnende bestuurder meermalen aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid, van de wet.

Andere drogerende stoffen

 • a. betrokkene is in het bezit van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn;

 • b. betrokkene is in het bezit van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is;

 • c. betrokkene staat bij de politie bekend als gebruiker van drogerende stoffen;

 • d. betrokkene is aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-12-2011]

Model

[Vervallen per 01-12-2011]

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Divisie Vorderingen

Postbus 3012

2280 GA RIJSWIJK (ZH)

Regiopol./OM/CBR:

Afdeling/district: ...

Contactpersoon: ...

Adres: ...

Postcode + Plaatsn.: ...

Telefoonnummer: ...

Ons kenmerk: ...

————————

Mededeling ex artikel 130 van de Wegenverkeerswet (Wvw)1994

doet mededeling van het vermoeden dat de hierna genoemde houder van een rijbewijs (verder genoemd betrokkene) niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van categorie(ën) / / / / van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven.

Gegevens betrokkene:

Naam:

Voornamen:

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Rijbewijsgegevens

Rijbewijsnummer:

Afgifte autoriteit:

Afgegeven op:

Geldig tot:

Categorie(ën): / / / /

Het vermoeden dat betrokkene niet beschikt over de vereiste geschiktheid is gebaseerd op de volgende, aan alcohol gerelateerde, feiten en omstandigheden:

 • Bij betrokkene wordt een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3 ‰;

 • Betrokkene is binnen een periode van vijf jaar meermalen aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid, van de wet, waarbij bij één van de aanhoudingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 350 µg/l, respectievelijk 0,8 ‰;

 • Betrokkene weigert mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet;

 • Betrokkene is binnen een periode van vijf jaar ten minste vier maal aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede lid, van de wet.

Datum:

Ademalcoholgehalte:

Bloedalcoholgehalte:

Weigering:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Het vermoeden dat betrokkene niet beschikt over de vereiste rijvaardigheid dan wel geschiktheid is gebaseerd op de volgende, niet aan alcohol gerelateerde, feiten en omstandigheden:

Indien van toepassing:

Invordering als bedoeld in artikel 130, tweede en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 heeft op grond van het volgende plaatsgevonden:

 • Betrokkene heeft een motorrijtuig bestuurd onder invloed van drogerende stoffen, andere dan alcohol;

 • Betrokkene heeft een poging tot zelfdoding met een motorrijtuig ondernomen;

 • Er zijn duidelijke aanwijzingen dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt, hetgeen bij twijfel bevestigd wordt door een medisch deskundige.

 • Betrokkene heeft met een motorrijtuig tegen de rijrichting in gereden (spookrijden).

 • Betrokkene heeft binnen een periode van een jaar ten minste drie aanrijdingen veroorzaakt.

 • Betrokkene is rechtstreeks betrokken bij een aanrijding met duidelijke materiële dan wel letselschade en verklaart de aanrijding niet te hebben bemerkt.

 • Betrokkene is niet in staat het motorrijtuig in bedwang te houden.

 • Betrokkene heeft een aanrijding veroorzaakt door het intrappen van het onjuiste pedaal.

 • Betrokkene is binnen een periode van vijf jaar ten minste vier maal aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, eerste of tweede lid, van de wet.

 • O Bij betrokkene wordt een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 1090 µg/l, respectievelijk 2,5 ‰.

 • Betrokkene is bewust ingereden op een andere weggebruiker.

  Overige:

 • Het rijbewijs is bij de mededeling gevoegd.

 • Betrokkene beheerst de Nederlandse taal (van belang voor de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer).

 • Betrokkene beheerst de volgende taal of talen (alleen invullen indien betrokkene de Nederlandse taal niet beheerst): ...

Aantal bijlage(n) meegestuurd: ...

Plaats: ...

Datum: ...

Handtekening: ...

Naam: ...

Functie: ...

Terug naar begin van de pagina