Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 29-03-1996 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet geneesmiddelenprijzen bepaalde worden aangewezen:

  • a. de projectleider en de medewerkers van het project uitvoering Wet geneesmiddelenprijzen, met uitzondering van de secretariaatsmedewerkers en

  • b. de ambtenaren, werkzaam bij de afdeling Geneesmiddelenvoorziening van de directie Genees- en hulpmid-delenvoorziening van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met uitzondering van de secretariaatsmedewerkers.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven