Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 03-03-2011 t/m 17-12-2019

Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

Artikel 1

Als algemeen aanvaarde prijslijsten bij de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen worden respectievelijk voor België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aangewezen:

  • a. de prijslijst genaamd ‘Tarief voor Specialiteiten’, uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.) te Brussel, en, wat ziekenhuisgeneesmiddelen betreft, de prijslijst genaamd ‘bijlage I van het K.B. van 21.12.2001’, uitgegeven door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, te Brussel;

  • b. de prijslijst uitgegeven door de Informationsstelle für Artzneispezialitäten GmbH (IFA) te Frankfurt am Main;

  • c. de prijslijst genaamd ‘DATASEMP’, uitgegeven door Vidal S.A., te Parijs;

  • d. de prijslijst Dictionary of Medicines and Devices uitgegeven door de National Health Service te Londen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

.
Naar boven